c Tong giam muc Mamberti

keu goi t do ton giao chau Au

 

c Tong giam muc Mamberti keu goi t do ton giao chau Au.

Dublin, Ireland (Zenit, WH. 10-12-2012) - Tai ky hop th 29 cua Hoi ong Cac Bo trng thuoc To chc An ninh va Hp tac chau Au (OSCE) to chc Dublin, Ireland ngay 6 va 7 thang 12 nam 2012, c Tong giam muc Dominique Mamberti, Th ky Phu Quoc vu khanh ac trach quan he vi cac quoc gia, a co bai phat bieu vi noi dung chnh la tam quan trong cua t do ton giao chau Au ngay nay. Ngai noi: "Trong cac quyen t do c ban, Toa Thanh cho rang quyen t do ton giao la quan trong nhat".

"OSCE a luon nhan manh en nhng ong gop tch cc cua cac cong ong ton giao cho xa hoi. Theo ngha nay, hoat ong cua OSCE a am bao rang cuoc tranh luan cong cong co cho cho nhng quan iem phat xuat t mot nhan quan ton giao trong moi chieu kch, bao gom ca nghi le, viec th phng, giao duc, pho bien thong tin va t do tuyen xng va chon ton giao cua mnh".

V Bo trng ngoai giao Toa Thanh noi tiep: "Trong thc te, cac quyen lien quan en ton giao cang can c bao ve neu chung c coi la xung ot vi mot y thc he the tuc hien hanh hoac vi cac quan iem ton giao co tnh chat oc quyen cua a so".

c Tong giam muc Mamberti nhan manh rang t do ton giao khong ch la c t do phung t, nhng con he tai "chieu kch cong cong cua ton giao" na. V the, ieu nhan manh ay se giup "cac tn hu co the gop phan vao viec xay dng trat t xa hoi".

c Tong giam muc Mamberti cung nhan manh en s bat khoan dung ton giao lien tuc dien ra tren toan the gii va noi rang "nhieu tai lieu cho thay cac Kito hu nam trong so nhng ngi b phan biet oi x nhieu nhat, ngay ca tai khu vc cua OSCE". Ngai noi rang mac du cac quoc gia thanh vien trong khu vc a cam ket, nhng cac nc khac van thong qua "luat bat khoan dung va ca phan biet oi x. Cac luat nay ve c ban phu nhan quyen t do ton giao".

"Cac Kito hu thng xuyen la muc tieu cua thanh kien va cua cac moi e doa bao lc, co le v ho tham gia tch cc vao cac cuoc hoi thao chung e thanh lap nhng xa hoi ton trong s song va pham gia con ngi nhieu hn".

Va c Tong giam muc Mamberti ket luan: "V the, OSCE can phai quan tam cu the va a ra cac e ngh hu hieu e chong lai nan bat khoan dung va phan biet oi x oi vi cac Kito hu".

 

(Minh c)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page