ai hoi Lien hiep

Be tren thng cap Viet Nam

nhiem ky IV nam 2012-2015

 

ai hoi Lien hiep Be tren thng cap Viet Nam nhiem ky IV nam 2012-2015.

Viet Nam (LaVang. 04-12-2012) - ai Hoi Lien Hiep Be Tren Thng cap Viet Nam nhiem ky IV c to chc tai Trung tam Hanh hng c Me La Vang, toa lac tai Tnh Quang Tr, thuoc Tong giao phan Hue t ngay 27 en ngay 29 thang 11 nam 2012. ai hoi c to chc trong thi iem cua Nam c tin, nen ai Hoi at tron niem tin vao s quan phong cua Thien Chua, ong thi bay to tam tnh pho thac trong s che ch va hng dan cua c Me La Vang, vi mong c ket qua cua ai Hoi se gop phan thuc ay nhng ngi song i Thanh Hien tai Viet Nam, cang ngay cang tr nen nhng chng nhan Tin Mng ch thc gia thi ai hom nay.

Co 130 ai bieu tham d la cac Be tren va ai dien Be tren thuoc 130 n v Dong tu, Tu hoi, Tu oan Tong o trong toan quoc.

Trong ngay khai mac, ai Hoi vui mng chao on c Tong giam muc Phanxico Xavie Le Van Hong, Tong giam muc Hue, a en chuc mng va phat bieu vi ai Hoi ve mot so iem lien quan en i song Thanh hien.

ai hoi cung rat phan khi va vui mng vi s hien dien trong suot thi gian ai Hoi cua c cha Phero Nguyen Van e, Giam muc giao phan Thai Bnh, Chu tch Uy Ban Tu s thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam. c cha Phero a chu s cac Thanh le va chia se vi ai Hoi mot so van e:

- Ve moi tng quan gia cac Giam muc vi cac Dong tu

- Ve cac nguyen tac thiet lap va giai tan Dong tu theo giao luat

- Ve to chc Lien Hiep Be tren Thng Cap

- Ve nhng bien phap phong nga va x ly toi pham tnh duc ni Giao s va Tu s.

ai hoi a nghe Ban ieu Hanh Lien Hiep Be Tren Thng cap bao cao Tong ket hoat ong cua Lien Hiep nhiem ky III (2009-2012) va ve tai chanh cua Lien Hiep.

ai Hoi a danh nhieu thi gian e cac Be tren thao luan va uc ket ve mot so noi dung: Xac nh v the, vai tro, chc nang hoat ong hien nay cua Lien Hiep Be Tren Thng Cap Viet Nam; Lng gia cac sinh hoat cua Lien Hiep trong thi gian qua; anh gia ve viec co vo va thc hien s hp tac, ho tr lan nhau gia cac thanh vien tren bnh dien tu tr va tong o; Nhn lai viec xay dng moi tng quan cong tac thch ang vi Hoi ong Giam Muc Viet Nam, vi Uy Ban Tu s thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam, cung nh vi moi Giam muc a phng; Tham nh c cau nhan s va hoat ong cua Ban ieu Hanh Lien Hiep; Ban ve nhng quy nh lien quan en quy tai chanh cua Lien Hiep; Cach thc to chc Hoi ngh thng nien va ai Hoi cua Lien Hiep Be Tren Thng Cap Viet Nam; Viec nang cao chat lng ve noi dung va hnh thc trang WEB cua Lien Hiep; Viec phat hanh cuon ky yeu ve cac to chc Tu tr tai Viet Nam va e ra nhng nh hng cu the cho thi gian ti.

ai Hoi Lien Hiep Be Tren Thng Cap Viet Nam nhiem ky IV a bau Ban ieu Hanh Lien Hiep Be Tren Thng Cap Viet Nam Khoa IV (2012-2015) gom nhng thanh vien nh sau:

1. Ban Thng Vu bao gom:

Chu tch la Linh Muc Giuse Tran Hoa Hng, Giam Tnh Dong Don Bosco Viet Nam;

Pho Chu Tch th nhat: Linh Muc Giuse Pham Thanh Liem, Giam Tnh Dong Ten Viet Nam;

Pho Chu Tch th hai: N Tu Teresa Nguyen Th ang, Tong Phu Trach Hoi Dong Men Thanh Gia Khiet Tam;

Tong Th Ky: Linh Muc Giuse Phan Trong Quang, Giam Tnh Dong Tha Sai c Tin.

2. Uy Vien ai Dien Cac Khoi gom co:

ai Dien Khoi Dong Giao Hoang Nam: Linh Muc Giuse Ngo S nh, Giam Tnh Dong a Minh Viet Nam;

ai Dien Khoi Dong Giao Hoang N: N Tu Maria Paula Tang Ngoc iep, Giam Tnh Dong c Ba;

ai Dien Khoi Dong Giao Phan Nam: Linh Muc Anton Huynh ay, Be tren Dong Thanh Tam Hue;

ai Dien Khoi Dong Giao Phan N: N Tu Maria Pham Th Nhi, Tong Phu Trach Hoi Dong Men Thanh Gia Tan Lap;

ai Dien Khoi Tu Hoi, Tu oan Nam: Linh Muc Anton oan Van Vinh, Be tren Tu oan Giao s Nha Chua;

ai Dien Khoi Tu Hoi, Tu oan N: N Tu Teresa inh Th Bach Hue, Phu Trach Tu Hoi No Ty Thien Chua.

ai Hoi Lien Hiep Be Tren Thng Cap Viet Nam nhiem ky IV ket thuc trong tam tnh Ta n Thien Chua va c Me La Vang. Bau kh hiep thong huynh e va chan thanh than ai cua ai Hoi, a em lai cho cac thanh vien cua Lien Hiep mot niem vui va mot s hng khi mi trong s vu phuc vu Thien Chua, phuc vu Giao hoi va phuc vu tha nhan.

 

(Ban th ky ai hoi)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page