Thong ke ve

Giao hoi Cong giao nam 2012

 

Thong ke ve Giao hoi Cong giao nam 2012.

Roma (Fides, WH. 16/10/2012) - Nh a biet, Chua nhat 21 thang 10 nam 2012 c Giao hoi an nh la Ngay The gii Truyen giao 2012.

Theo thong le, nhan Ngay The gii Truyen giao, hang tin Fides a ra toan canh hoat ong truyen giao cua Giao hoi Cong giao tren toan the gii. Cac con so thong ke lien quan en cac lnh vc to chc va hoat ong cua Giao hoi c Fides ang tai da theo an ban mi nhat cua Sach Nien giam cua Giao hoi (tnh en 31-12-2010).

Thong ke nam nay c cong bo trong boi canh Thng Hoi ong Giam muc ve Tan Phuc am hoa va thong truyen Tin Mng ang dien ra tai Roma t ngay 7 en 28 thang 10 nam 2012, tiep tuc at ra cho Giao hoi, nhat la cac ngh phu Thng Hoi ong, quyet tam ay manh cong cuoc Tan Phuc am hoa, Tai Phuc am hoa va Truyen giao cua Giao hoi tren khap the gii, ac biet tai chau Au khi con so thong ke ve t le tang trng van tiep tuc giam sut, tuy co cai thien oi chut tren mot vai lnh vc nhng van cha that kha quan. Sau ay la vai thong ke tieu bieu.

Ve tong so tn hu Cong giao the gii, nhn chung tang 0.04% chia eu cho cac chau luc nh sau: Chau Phi tang 0.21%, Chau My 0.07%, Chau A 0.06%, Chau ai Dng 0.03%, trong khi t le ngi Cong giao Chau au giam 0.01%.

Tong so giam muc trong toan Giao hoi la 5,104 v, ngha la tang len 39 v; con so nay c phan chia tai cac chau luc nh sau: Chau Phi tang 13, Chau My tang 22, Chau A, tang 11, Chau Au tang 1, trong khi Chau ai Dng giam 4.

Tong so linh muc toan Giao hoi Cong giao tnh en nam 2010 la 412,236 v, tang len 1,643 v. Con so nay c chia cho cac chau luc nh sau: Chau Phi tang 761 linh muc, Chau My tang 40 v, Chau A tang 1,695 v, va Chau ai Dng tang 52 v, trong khi so linh muc Chau Au giam 905 v.

Tong so nam tu s trong Giao hoi la 54,665 tu s, tang 436 tu s, trong khi so n tu s ch con 721,935, ngha la giam i 7,436 tu s. Tong so hoi vien nam cua cac Tu hoi i trong Giao hoi Cong giao la 747, tang 10 thanh vien; trong khi hoi vien n cua cac tu hoi i la 26,053, giam 207 thanh vien.

Tong so tha sai giao dan la 335,502 thanh vien, tang 15,276 thanh vien; trong khi tong so giao ly vien 3,160,628, tang 9,551 giao ly vien.

Tong so ai chung sinh giao phan va dong tu trong Giao hoi la 118,990, tang 1,012 chung sinh.

Thong ke ve con so cac a hat do Bo Loan bao Tin Mng cho cac Dan toc (Bo Truyen giao) am trach, gom Tong Giao phan, Giao phan, an vien tong tho, Hat ai dien Tong toa, Hat Phu doan tong toa, Hat Giam quan tong toa, Vung truyen giao t lap, Giao phan quan oi, nh sau: Tong cong la 1,103 a hat, chia eu cho cac chau luc nh sau: Chau Phi la 502, Chau My la 79, Chau A la 476 va Chau ai Dng la 46.

 

(c Thanh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page