Mot tu s khiem th ngi Viet

c phong chc linh muc

 

Mot tu s khiem th ngi Viet c phong chc linh muc.

Paris, Phap quoc (WH. 19/10/2012) - Hom Chua nhat, 14 thang Mi nam 2012 tai nha th Thanh Hippolyte, quan 13 Paris (Phap), thay pho te Phero Pham Van Dng, Dong Anh Em c Me Len Tri, a c truyen chc linh muc.


Mot tu s khiem th ngi Viet, thay pho te Phero Pham Van Dng, Dong Anh Em c Me Len Tri, a c truyen chc linh muc.


Khong co van e chieu co hay thng cam oi vi thay Dng. Cau hoi can phai tra li la: "Thay co u kha nang e tr thanh mot linh muc khong?" Cung nh tat ca cac v be tren Dong Anh Em c Me Len Tri, cha Jean-Francois Petit, ngi day hoc cho thay Dng trong sau nam, a tra li: co! ung vay, v tu s 33 tuoi nay - b mu vnh vien vao nam 2004 do vi-rut tan cong mo than kinh -, a co u ieu kien e c thu phong linh muc.

Le phong chc la ket qua cua mot suy ngh lau dai oi vi cac v be tren, va cung la mot cam ket cua cong oan cho phep thay song i song tu s va hoc tap trong nhng ieu kien tot nhat.

Cho en nay, trng hp cua thay Dng la trng hp duy nhat Phap - Canada cung co mot linh muc khiem th - va viec phong chc linh muc cho mot thay khuyet tat la rat hiem.

Phong chc mot linh muc b khuyet tat oi hoi ng s cung nh cong oan phai luon thch nghi. Thay Phero Dng a co the theo uoi viec hoc nh mot may tnh nhan dang giong noi va nhng ban van Kinh thanh hay phung vu bang ch noi. Sau khi chu chc, tan linh muc Phero Dng se lam viec muc vu tai giao x Thanh Hippolyte va thang Mi Mot, cha se tr ve Viet Nam e lam phu ta Giam Tap.

Giao luat d tru nh the nao ve nhng trng hp khuyet tat nh thay Dng? Giao luat ch noi khong c truyen chc cho ngi mac benh tam than. ieu 1041 cua bo Giao luat quy nh: "ngi mac benh tam than, theo y kien cac nha chuyen mon, c coi la khong the chu toan tha tac vu cach thch ang".

Con ieu 930, triet 1, quy nh: "Linh muc au benh hoac gia yeu, neu khong ng c th co the ngoi c hanh hy te Thanh The, tuan thu luat phung vu, nhng khong c c hanh trc mat dan chung (lam le cong khai) neu khong c Ban quyen s tai (tc c giam muc) cho phep".

Con triet 2 quy nh ve cac linh muc khiem th: "Linh muc mu loa hay b tat benh nao khac, van co the c hanh hy te Thanh The hp phap, khi dung bat c ban van Thanh le nao a c phe chuan, hoac trong trng hp can thiet, c s tr giup cua mot linh muc hay mot pho te hoac mot giao dan a c huan luyen thch ang".

Dong Anh Em c Me Len Tri do linh muc Emmanuel d'Alzon, Tong ai dien giao phan Nimes t nam 1838 ti 1878, thanh lap vao nam 1845. Dong c khai sinh trong mot ngoi trng trung hoc mang ten Assomption (c Me Len Tri) tai thanh pho Nimes, mien Nam nc Phap va en nay, a co mat tai gan 30 quoc gia. Dong Anh Em c Me Len Tri hoat ong trong nhieu lnh vc nh giao duc, xuat ban, hanh hng va ai ket.

Dong Anh Em c Me Len Tri co mat tai Viet Nam t nam 2006 va en thang Chn 2009, Dong a co the m mot Tap vien tai Ba Ra.

 

(Minh c)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page