Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc

the gii ky th XIII

ngay 19 thang 10 nam 2012

 

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th XIII ngay 19 thang 10 nam 2012.

Vatican (Apic 18-10-2012; Vat. 19-10-2012) - Sang 19 thang 10 nam 2012, Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 13 a nhom phien khoang ai th 17, trc s hien dien cua c Thanh Cha Bien c 16 va 253 ngh phu, e nghe cac ai dien cua 12 nhom tng trnh ve ket qua cac cuoc thao luan trong hai phien hop nhom sang va chieu th nam 18 thang 10 nam 2012.

Theo cac bai tng trnh, cac nhom nho a theo cac phng phap khac nhau trong cac cuoc thao luan, nhng tat ca eu nham mot muc tieu la mang lai hy vong cho mot the gii ang b khung hoang, trong mot the gii tan tien, nhng ong thi lai vang bong va nh nhung Thien Chua. Vay Giao Hoi phai lam g? Trc tien can xet mnh xem: neu noi ve tai truyen giang Tin Mng, phai chang v cac tn hu Kito a anh mat mot cai g o, mot cai g ma Giao Hoi khong biet cong hien? ang khac, e rao giang Tin Mng, th trc tien phai la ngi c on nhan Tin Mng. T o, cac nhom ngh phu manh me keu goi tr ve vi b tch thong hoi.

Mot iem c lu y nhieu, o la oi thoai ai ket va lien ton: oi thoai ai ket lam cho viec rao giang Tin Mng ang tin cay, oi thoai lien ton, nhat la d tren y thc sau xa ve Kinh Thanh va cac chng ta cuoc song se giup pho bien Li Chua ngay tai cac nc Hoi giao.

Ngoai ra, chung ta khong the khong biet ti cuoc khung sau am cua gia nh: gia nh la nong cot cua viec rao giang Tin Mng, can phai c nang , khch le cac bac cha me nh nhng ngi au tien giang day giao ly cho con cai. Cac Giam Muc cung tai khang nh tam quan trong cua b tch hon phoi.

Trong vien tng nay, can danh cho ng cho ca cac ong ba; co cac ngh phu e ngh thiet lap tha tac vu 'oc sach' (lectorato) Kinh Thanh. Tuy nhien, e ngh thiet lap tha tac vu giao ly vien van con gay tranh luan, mac du nhieu ngh phu e cao vai tro cua cac giao ly vien, -cung nh tat ca cac giao dan - trong viec tai truyen giang tin Mng.

Mot iem ac biet lien quan en cac chnh tr gia Cong giao cung c noi en: cac Giam Muc noi ho phai song hp vi c tin, va khong the co thai o thoa hiep, trai lai can e cho lng tam ngay thang va nhng gia tr khong the thng lng hng dan. Trong boi canh o, cac ngh phu e ngh tai ay manh cac hoat ong cong ly va hoa bnh, theo giao huan xa hoi cua Hoi Thanh, va e s u tien danh cho ngi ngheo lam cho viec rao giang Tin Mng ang c tin cay, cung nh kien tao nhng oc ao thc s trong o con ngi gap g Thien Chua.

Cac nhom ngh phu cung a thao luan ve cac van e khac nh: cac phng tien truyen thong, duyet lai viec huan giao va thc hanh cac b tch khai tam, suy t ve hien tng hoan cau hoa, cac giao x va cac cong oan nho...

Cuoi phien hop ban sang, c Tong Giam Muc Eterovic, Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc the gii, thong bao mot tai khoan c m tai ngan hang Vatican (IOR) e cac ngh phu ong gop cho viec cu tr cac nan nhan va Giao hoi tai Siria.

- Ban chieu, t luc 4 gi ri, cac ngh phu va d thnh vien lai hop trong cac nhom nho e a ra cac e ngh cu the. Cac v phai hoan tat cong viec nay e trao danh sach cac e ngh cho Van phong Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc vao luc 7 gi toi.

Trong phien hop khoang ai th 18 vao sang th bay 20 thang 10 nam 2012, Cong ngh Giam Muc se nghe trnh bay d thao S iep cua Thng Hoi ong Giam Muc gi cong ong dan Chua, va thao luan e sa cha van kien nay.

Ngoai ra, cac v cung tien hanh viec bau cac thanh vien Hoi ong cua Thng Hoi ong Giam Muc 13 gom 15 thanh vien, trong o co 12 v do cac ngh phu bau len va 3 v do c Thanh Cha bo nhiem.

Trong khi o, bao ch van tiep tuc nhac en cac bai phat bieu cua cac d thnh vien c trnh bay trong nhng ngay qua.

- Chang han, lan au tien mot oi v chong c len tieng phat bieu tai Cong ngh Giam Muc the gii hien nay, o la Ong Ba Marc va Florence de Leyritz, ngi Phap, la nhng ngi a gii thieu va co vo Hiep Hoi Alpha Phap. Ong Ba a hoc c phng phap nay t mot giao x Anh giao Anh quoc cach ay 10 nam.

Tien trnh Alpha la mot dung cu ai ket danh cho cac giao x va cac van phong tuyen uy, gom co 10 ba an m rong cho moi ngi. Tien trnh nay do giao dan linh hoat, giup gi len y ngha cuoc song va ton giao qua nhng cau chuyen va tiep xuc thng nhan. Cho en nay a co 140 ngan ngi Phap tham d tien trnh nay.

Trong bai phat bieu tai Thng Hoi ong Giam Muc, ong ba Marc va Florence de Leyritz e cao tam quan trong cua viec huan luyen cac Linh Muc va Giam Muc ve nhng tham quyen mi trong lanh vc muc vu. Ho noi:

"Chung con a sang ngh ra nhng chng trnh huan luyen giup cac Linh Muc va Giam Muc ve viec ieu khien muc vu trong vien tng nhng nhu cau mi ve tham quyen co lien he ti viec tai truyen giang Tin Mng... Chung con xac tn rang ta khong the quan niem Giao Hoi khac vi mot cong oan ang hoc nghe, trong o can hop nhau e lang nghe Li Chua, e tang trng trong c tin, e c ao luyen nh nhng mon e, va thi hanh viec cai quan muc vu theo tinh than hoan toan hp Tin Mng'.

Theo ong ba Leyritz, c co nhng v muc t biet phoi hp 3 tien trnh ln cua cong cuoc truyen giang Tin Mng, o la hoan cai, huan luyen cac mon e va ra i truyen giao. Can giup cac v phat huy kha nang ieu hanh viec muc vu vi phng phap tiep can co to chc va co he thong, ong thi giup cac v nhn nhan tiem nang truyen giao cua giao dan".

- Mot giao dan khac len tieng tai Thng Hoi ong Giam Muc la ong Michel Roy, Tong th ky to chc Caritas quoc te. Ong mong muon Giao Hoi nhn nhan tnh chat rao giang Tin Mng cua rat nhieu hoat ong c thc thi e phuc vu bac ai.

Ong Roy noi: "Bac ai phai la mot yeu to c cau trong chnh ban chat cua Giao Hoi, neu Giao Hoi muon thc s la ngi rao giang Tin Mng". Theo Ong Thng Hoi ong Giam Muc nay ay manh c cong trnh tai truyen giang Tin Mng neu mang lai cho cac to chc Caritas nhng ng hng tch cc ve viec quan tam san soc can danh cho viec huan luyen va linh ao trong cac hoat ong t thien bac ai.

Lap trng cua ong Michel Roy cung phan anh ieu ma c Hong Y Robert Sarah, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Cor Unum, ong Tam, trong bai phat bieu hom 12 thang 10 nam 2012. c Hong Y noi: "S vu bac ai bao quat cua Giao Hoi bieu lo cho the gii thay sc manh khong the cng lai va sc sinh ong manh me cua s iep Chua Kito.. Hoat ong muc vu bac ai cua chung ta la mot phng the ln lao e rao giang Tin Mng, oi vi nhng ngi cung cap cung nh nhng ngi nhan lanh nhng viec phuc vu cua chung ta" (Apic 18-10-2012)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page