S iep cua c Thanh Cha

nhan Ngay Lng thc the gii

 

S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay Lng thc the gii.

Vatican (SD 16-10-2012) - Trong s iep nhan ngay lng thc the gii, c hanh hom 16 thang 10 nam 2012, c Thanh Cha Bien c 16 e cao vai tro cua cac hp tac xa nong nghiep trong viec gop phan giai quyet cuoc khung hoang lng thc tren the gii.

Trong s iep gi en Ong Jose Graziano da Silva, Tong giam oc to chc lng nong quoc te (FAO), c Thanh Cha ac biet bay to s hai long v e tai c chon cho Ngay lng thc the gii nam nay la "Cac hp tac xa nong nghiep nuoi the gii". Ngai viet: "Van e ay khong phai ch la nang cac hp tac xa nh mot hnh thc to chc kinh te va xa hoi, nhng con coi chung nh mot phng the thc s cua hoat ong quoc te. Kinh nghiem tai nhieu nc chng to rang cac hp tac xa, ngoai viec ay manh hoat ong nong nghiep, chung con la mot phng the giup cac nong dan va dan chung nong thon can thiep trong nhng luc quyet nh va ong thi la mot dung cu hu hieu e thc hien s phat trien toan dien, vi con ngi la nen tang va la muc ch".

Trong s iep, c Thanh Cha cung nhan xet rang "Nh danh u tien cho chieu kch nhan ban, cac hp tac xa nong nghiep co the vt len tren kha canh hoan toan la ky nang canh tac, at chieu kch con ngi trung tam hoat ong kinh te, nh o giup mang lai cau tra li thch hp cho cac nhu cau ch thc cua a phng.. ay la mot quan iem khac vi quan iem chu anh hng cua cac bien phap quoc noi va quoc te ch nham muc tieu duy nhat la kiem li, bao ve th trng, dung cac nong pham ngoai muc tieu lng thc, duy nhap nhng ky thuat san xuat mi ma khong co s than trong can phai co." (SD 16-10-2012)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page