Tin ve Vien Giao Vu

Ngan hang Vatican

 

Tin ve Vien Giao Vu - Ngan hang Vatican.

Vatican (VIS, WH 28-05-2012) - Trong nhng ngay qua, s kien ong Ettore Gotti Tedeschi, giam oc Vien giao vu (tc Ngan hang Vatican) b Hoi ong quan tr bo phieu bat tn nhiem va b cach chc, a tr thanh nguon tin sot deo cho cac hang thong tan. Bao ch Viet Nam cung a tin vi nhng ta e hap dan, chang han: "B an trong ngan hang Vatican" (Tuoi Tre, ngay 26-5-2012). Chung toi xin gii thieu oi net ve Vien giao vu e oc gia hieu ro boi canh cua vu viec.

Vien Giao Vu (Istituto per le Opere di Religione, Institute for the Works of Religion, viet tat la: IOR), cung c goi la ngan hang Vatican, c thanh lap nam 1887 e giup c giao hoang ieu hanh van e tai chnh cua Giao Hoi. Khach hang chu yeu cua ngan hang nay la cac nhan vien va van phong cua Vatican, cac dong tu, cac giao phan, cac to chc bac ai cong giao va nhng to chc khac cua Giao Hoi. Trc ay, nhieu giao dan ngi Y cung co quan he vi ngan hang nay, nhng nhng cai to sau nay a gii han viec s dung ngan hang cho cac viec bai ai va cac nhan vien Vatican ma thoi.

Theo s cai to t nam 1989, mot hoi ong giam sat c thiet lap gom nam chuyen vien tai chnh, co trach nhiem giam sat hoat ong cua ngan hang va ch nh giam oc. Thanh vien cua hoi ong nay c tuyen chon do tieu ban gom nam v hong y c chnh c giao hoang ch nh. Tieu ban nay co trach nhiem bao am cho ngan hang hoat ong ung quy che. Theo li giai thch cua c hong y Castillo (+2007), tieu ban cac hong y ch giai quyet nhng van e quan trong nhat, cu the la moi quan he vi cong chung va vi cac c quan cua giao trieu Roma.

Ngan hang Vatican cung cap cac dch vu ngan hang nh gi tien, oi tien va chuyen tien cho cac giao phan, dong tu, cac to chc bac ai va ton giao khac. V du, viec gi tien tai ngan hang nay giup cho cac to chc cong giao khong b tch thu tai khoan do cac chnh phu khong co thien cam vi cong giao. Ngan hang cung giup nhieu cho cac to chc ton giao hoat ong tai nhieu quoc gia, v du mot dong truyen giao muon gi tien cho cong oan chau Phi, ho co the gi tai khoan bang My kim tai ngan hang Vatican va ch oi thanh tien chau Phi khi can thiet.

Li nhuan cua ngan hang c trnh len c giao hoang va phan ln c ngai dung vao viec giup cac Giao hoi co nhu cau. c hong y Castillo giai thch: "Co nhieu Giao hoi trong the gii th ba va ngay nay tai ong Au can s giup . c Thanh Cha can co tien e giup nhieu viec: Rwanda, Mozambique va nhng ni khac. Tat ca eu la viec bac ai, ch danh mot phan nho cho viec chi ph cua giao trieu Roma".

Vien giao vu a tng b cong kch ve nhieu chuyen, t viec giup cac nha giau Y tron thue en viec ra tien cho Mafia. Vu viec on ao nhat la s sup o cua Banco Ambrosiano nam 1982 ma Vien giao vu b ket an la co dnh lu. Ngi ng au Vien giao vu luc ay la Tong giam muc Paul Marcinkus, ngi My. Khong ai ngh rang ngai a dung v the ca nhan e kiem li rieng nhng nhieu ngi cho rang ngai hi ngay th khi qua tin tng Roberto Calvi la giam oc ngan hang Ambrosio luc o. 33 ngi a b buoc toi trong vu viec nay, Roberto Calvi t t cau Blackfriars tai Luan on, rieng Tong giam muc Marcinkus co quyen mien tr ve ngoai giao nen chnh phu Y khong the ket toi.

Nhieu khi, cac to chc ton giao, cach rieng tai Y, cung co the gay kho khan cho ngan hang Vatican, chang han khi ho dung nhng tai khoan cua mnh e giup cac an nhan tai Y chuyen tien ra nc ngoai ma khong b chnh quyen Y kiem soat. V co hang tram hoi dong va to chc ton giao co tai khoan tai ngan hang nen khong de e kiem soat c nhng lam dung nay, do o ngan hang b quy gan trach nhiem la cong tac vi hoat ong ra tien.

oi khi ngan hang Vatican cung c s dung e tranh nhng han che cua cac quoc gia ve viec chuyen tai san cua Giao hoi. V du, Toa Thanh a chong lai viec cam van kinh te oi vi Ba Lan sau khi nc nay ban hanh thiet quan luat nam 1981, va tiep tuc gi tien giup Giao hoi Ba Lan qua ngan hang Vatican.

Tng t nh the, Toa Thanh chong lai viec cam van kinh te oi vi Cuba, do o nhng nguon giup t Hoa Ky co the gi cho Giao Hoi Cuba qua ngan hang Vatican; ay la ieu ma theo quy nh cua Hoa Ky, la trai luat.

Ngoai nhng sai sot trong viec ieu hanh, khong the khong noi en s tan cong t ben ngoai. c hong y Castillo nhan nh: "Tai Y, anh hng cua Tam iem rat ln trong hoat ong ngan hang va bao ch, va ho tan cong Toa Thanh cung nh Vien giao vu cach d doi".

 

R.V.A.

(Thien Trieu)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page