Cong bo Van kien

cua Bo giao ly c tin

ve viec tham nh cac vu hien ra

 

Cong bo Van kien cua Bo giao ly c tin ve viec tham nh cac vu hien ra.

Vatican (Vat. 29/05/2012) - Bo giao ly c tin cong bo tren trang nha cua Bo ban dch bang cac th tieng chnh cac qui tac giup cac Giam Muc a phng phan nh va phan quyet ve cac vu goi la hien ra va mac khai.

Quy luat nay c ai hoi cua Bo soan bang tieng la tinh cach ay 32 nam (1978) va c c Phaolo 6 phe chuan, nhng hoi o ch c gi cho cac Giam Muc ch khong c cong bo cho ai chung. Van kien mang ta e ay u la "Nhng quy tac cua Thanh Bo Giao ly c tin ve thu tuc trong viec phan nh ve nhng vu hien ra hoac mac khai" (Norme della Sacra Congregazione per la Dottrina della fede sul modo di procedere nel giudicare presunte apparizioni e rivelazioni).

Trong hn 3 thap nien qua, a co nhieu ban dch khong chnh thc ve van kien nay. Nay Bo giao ly c tin thay rang ay la luc thch hp e cong bo cac quy tac nay cung vi nhng ban dch trong cac ngon ng chnh, e tr giup cac v muc t cua Giao Hoi Cong Giao, trong cong tac kho khan la phan nh nhng cuoc goi la hien ra, mac khai, s iep, hoac tong quat hn, la nhng hien tng ngoai thng c coi la co nguon goc sieu nhien". T nhng the ky qua en nay co hn 1,500 vu goi la hien ra cua c Me tren the gii, nhng ch co 9 vu c giao quyen cong nhan la ang tin.

 

Sau ay, chung toi xin gi qu v li ta cua c Hong Y William Levada, ng kim Tong trng Bo giao ly c tin, viet ngay 14 thang 12 nam 2011 trc khi lc tom cac qui tac do Bo ban hanh:

Li ta cua c Hong Y William Levada

1. Bo giao ly c tin phu trach ve nhng van e lien he ti s thang tien va bao ve ao ly c tin va luan ly. Bo cung co tham quyen cu xet nhng van e khac lien quan ti ky luat c tin nh nhng vu nguy than b, nhng cuoc goi la hien ra, cac th kien va s iep goi co nguon goc sieu nhien. Rieng ve trach vu rat te nh nay, cach ay hn 30 nam, Bo a chuan b "Cac quy tac ve cach thc tien hanh trong viec phan nh nhng vu hien ra hoac mac khai" (Normae de modo procedenti in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus). Van kien nay c cac Hong Y, Giam Muc thanh vien ai hoi toan the cua Bo e ra va c v Toi T Chua c Giao Hoang Phaolo phe chuan ngay 24 thang 2 nam 1978 va sau o cong bo ngay 25 thang 2 nam 1978. Thi ay, cac Quy tac nay c gi en cac giam muc e thong tin, nhng khong c cong bo chnh thc, cung v nhng qui tac ay lien he trc tien ti cac v Chu Chan cua Giao Hoi.

2. Nh a biet, qua dong thi gian, van kien nay c cong bo trong mot so tac pham, bang nhieu th tieng, ve cac van e nay, nhng khong co s cho phep trc o cua Bo giao ly c tin. Ngay nay, phai nhan rang noi dung chnh yeu cua cac qui tac quan trong nay a c cong chung biet ti. V the Bo giao ly c tin thay rang nay la luc thch hp e cong bo cac Quy tac ay, ong thi cung cap ban dch trong cac ngon ng chnh.

3. Tnh chat thi s cua van e cac kinh nghiem ve nhng hien tng sieu nhien trong i song va s mang cua Giao Hoi cung a c neu len gan ay do moi quan tam muc t cua cac Giam Muc trong Thng Hoi ong Giam Muc ky th 12 ve Li Chua hoi thang 10 nam 2008. c Thanh Cha Bien c 16 nhn nhan cac moi quan tam o va at trong mot chan tri rong ln hn cua ke hoach cu o, trong mot oan quan trong cua Tong huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc Verbum Domini (Li Chua). Nen nhac lai ni ay giao huan ay cua c Giao Hoang. Giao Huan nay can c on nhan nh mot li mi goi hay chu y mot cach thch ang ti nhng hien tng sieu nhien ay. c Thanh Cha viet trong Tong Huan:

"Giao Hoi bieu lo y thc mnh vi Chua Giesu Kito ng trc nhng Li chung ket cua Thien Chua: Ngai la Nguyen thuy va la cung ch" (Kh 1,17). Ngai a mang lai cho thu tao va lch s y ngha cuoi cung cua chung: v the chung ta c keu goi song trong thi gian va trong cong trnh sang tao cua Thien Chua trong khuon kho nhp mai hau cua Li; "V the, ke hoach cu o cua Kito giao, vi t cach la Giao c mi va chung ket, se khong bao gi qua i, va khong nen ch mong co mot mac khai cong khai nao khac trc khi c Giesu Kito Chua chung ta to hien trong vinh quang (Xc 1 Tm 6,14 va Tt 2,13" (Dei Verbum, 4). Thc vay, nh cac Ngh Phu a nhac nh trong Thng Hoi ong Giam Muc, "ac iem cua Kito giao c bieu lo trong bien co Chua Giesu Kito, la tot nh cua Mac Khai, la s vien man nhng li ha cua Thien Chua va la ang trung gian cho cuoc gap g gia con ngi vi Thien Chua. Ngai la "ang a mac khai Thien Chua cho chung ta" (Ga 1,18) la Li duy nhat va chung ket c trao pho cho nhan loai" (e ngh 4). Thanh Gioan Thanh Gia a dien ta chan ly nay mot cach tuyet vi: "T khi Con Chua c ban cho chung ta, la Li duy nhat va chung ket, Thien Chua ban cho chung ta moi s trong mot lan duy nhat trong Li duy nhat ay va khong con g na e noi.. Thc vay, ieu ma xa kia Thien Chua a noi mot phan vi cac ngon s, Ngai noi tron ven trong Con cua Ngai, ban cho chung ta tat ca nhng g la Con cua Ngai. V the, ai con muon hoi Thien Chua, xin Ngai nhng th kien hoac mac khai, th chang nhng ho lam mot ieu ngu xuan, nhng con xuc pham en Thien Chua na, v ho khong cham chu vao Chua Kito ma thoi va con i tm kiem nhng ieu khac mi me na" (Len nui Cat Minh, II, 22).

e y en nhng ieu ay, c Thanh Cha Bien c 16 nhan manh rang:

"Thng Hoi ong Giam Muc khuyen hay "giup cac tn hu phan biet ro rang gia Li Chua vi nhng mac khai t" (e ngh 47), vai tro cua nhng mac khai nay khong phai la "bo tuc" mac khai chung ket cua Chua Kito, nhng la giup song mac khai ay mot cach tron ven trong mot thi ky lch s nao o" (Sach Giao Ly cua Hoi Thanh Cong Giao, 67). Gia tr cua nhng mac khai t rat khac vi mac khai cong duy nhat: mac khai cong oi chung ta phai tin; thc vay trong mac khai ay, qua li con ngi va s trung gian cua cong ong Giao Hoi sinh ong, chnh Thien Chua noi vi chung ta. Tieu chuan e phan oan mot mac khai t la xem no co hng chung ta ve chnh Chua Kito hay khong. Khi mac khai ay lam cho chung ta xa Chua, th chac chan no khong en t Thanh Linh, la ang hng dan chung ta ben trong Tin Mng ch khong ngoai Tin Mng. Mac khai t la mot tr giup cho niem tin ay. V the, cot yeu s phe chuan cua Giao Hoi ve mot mac khai t la cho thay rang s iep ay khong cha ng ieu g trai ngc vi c tin va phong hoa; c phep cong bo s iep ay, va cac tn hu c phep chap nhan s iep ay trong mot hnh thc khon ngoan than trong. Mot mac khai t co the du nhap nhng dau nhan manh mi, khi len nhng hnh thc sung mo mi cua long ao c hoac ao sau nhng hnh thc co knh. No cung co the co tnh chat ngon s nao o (Xc 1 Ts 5,19-21) va co the la mot tr lc gia tr e hieu va song Tin Mng mot cach tot ep hn trong thi ai ngay nay; v the, khong c l la no. Mac khai t la mot tr lc, c trao tang nhng ta khong b bo buoc phai s dung. Trong moi trng hp, mac khai t phai la mot s nuoi dng c tin, cay men, von la con ng trng ky oi vi moi ngi e at ti n cu o (Xc Bo giao ly c tin, S iep Fatima, 26-6-2000: Ench. Vat. 19. n.974-1021).

4. Bo giao ly c tin nay nong nhiet hy vong rang viec cong bo chnh thc "Nhng quy tac ve cach thc tien hanh trong viec phan nh nhng vu hien ra hoac mac khai" co the giup cac v Chu Chan cua Giao Hoi trong trach vu kho khan la phan nh nhng vu goi la hien ra, mac khai, cac s iep, hoac tong quat hn, o la nhng hien tng ngoai thng c coi la co nguon goc sieu nhien. ong thi cung hy vong rang Van kien nay co the c cac nha than hoc va cac chuyen gia trong lanh vc nay ve nhng kinh nghiem song cua Giao Hoi, tnh chat te nh cua chung oi phai cu xet tng tan hn bao gi het.

Hong Y William Levada, Tong trng

Vatican ngay 14 thang 12 nam 2011 Le Thanh Gioan Thanh Gia.

 

Van kien

Nhan xet s khi

Nguon goc va ac tnh cua cac qui tac nay

Trong ai hoi thng nien hoi thang 11 nam 1974, cac Hong Y, Giam Muc thanh vien cua Thanh Bo a cu xet van e lien quan en nhng vu goi la hien ra va nhng mac khai thng i kem cac vu o, va a i ti nhng ket luan sau ay:

1. Khac vi trc ay, ngay nay tin tc ve cac vu hien ra c pho bien mau le hn ni cac tn hu nh cac phng tien truyen thong. Hn na, giao thong de dang hn t ni nay sang ni khac tao ieu kien thuan li va gia tang cac cuoc hanh hng. V the, Giao quyen c keu goi mau le len tieng ve nhng van e ay.

2. ang khac, nao trang thi nay va nhng oi hoi khoa hoc cung nh nhng oi hoi cua viec nghien cu trong tinh than phe bnh cung gay kho khan hn, neu khong muon noi la hau nh khong the a ra nhng phan oan ket luan nhng cuoc ieu tra ve van e nay (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) mot cach mau le nh trong qua kh e cac v Ban Quyen co the cho phep hoac cam viec phung t cong khai hoac nhng hnh thc sung knh khac ni cac tn hu.

V nhng ly do o, e long sung knh cua cac tn hu oi vi nhng s kien ay c bieu lo trong niem ton trong s hiep thong hoan toan vi Giao Hoi va mang lai thanh qua, - nh nhng thanh qua nay, chnh Giao Hoi co the phan nh sau o ban chat ch thc cua cac s kien, - cac Thanh Vien cua Bo giao ly c tin thay, ve van e nay, can phai e ra cac thu tuc nh sau ay:

Khi c thong bao ve mot vu goi la hien ra hoac mac khai nao o, th Giao quyen co ngha vu:

a. Trc tien la tham nh s kien theo cac tieu chuan tch cc va tieu cc (Xc di ay n. I)

b. Tiep theo o, neu viec cu xet nay i ti mot ket luan thuan, th Giao quyen cho phep lam viec phung t va ton knh mot cach nao o, va ong thi tiep tuc canh giac ve cac s kien ay mot cach khon ngoan than trong hn na (ieu nay tng ng vi cong thc "Pro nunc nihil obstare" (cho en nay khong co g ngan tr).

c. Sau cung, di anh sang thi gian troi qua va kinh nghiem, ac biet la nhng thanh qua phong phu ve thieng lieng do viec ton knh mi mang lai, Giao quyen cong bo phan oan ve s kien ay: co thc va co tnh chat sieu nhien hay khong (de veritate et supernaturalitate), neu trng hp o oi hoi.

I. Cac tieu chuan e phan oan, t la vi mot chac chan nao o (probabilita) ve tnh chat cua nhng cuoc goi la hien ra hoac mac khai.

A. Cac tieu chuan tch cc

a. S chac chan luan ly, hoac t la mot s hau nh chac chan, ve s s kien co thc, sau khi a nghien cu nghiem tuc.

b. Nhng hoan canh ac thu lien quan en s hien hu va ban chat cua s kien, ngha la:

1- pham chat cua mot hoac nhieu ng s c th kien hoac c mac khai (ac biet xet xem ho co quan bnh tam ly, lng thien va ngay chnh trong i song luan ly, thanh that va ngoan ngoan oi vi giao quyen, co kha nang tr lai i song c tin bnh thng hay khong, v.v.)

2. Lien quan en mac khai, xet xem ao ly than hoc hoac tu c co chan thc va khong co sai lam hay khong.

3. Cu xet ve long sung knh lanh manh va thanh qua thieng lieng va ben b (v du tinh than cau nguyen, hoan cai, chng ta bac ai, v.v.)

B. Cac tieu chuan tieu cc

can xet xem co nhng

a. Sai lam to tng ve s kien hay khong

b. Co nhng sai lam ve ao ly gan cho chnh Thien Chua, hoac c Me Maria, hoac v thanh nao o trong s bieu lo, nhng e y en ieu nay la ng s - co the la vo tnh - them nhng yeu to hoan toan la pham nhan hoac vai sai lam trong phng dien t nhien (Xc Thanh Ignatio, Linh thao, so 336), vao mot s mac khai sieu nhien ch thc. c. Xet xem co s tm kiem li loc ro rang gan lien vi s kien hay khong.

d. Xet xem co nhng hanh vi vo luan tram trong cua ng s hoac nhng o e cua ho, trong luc hoac nhan dp xay ra s kien ay hay khong.

e. Cac benh tam ly hoac xu hng tam benh ni ng s, chac chan a anh hng tren ieu goi la s kien sieu nhien, hoac tam benh, cuong loan tap the hoac cac yeu to cung loai.

Can e y rang nhng tieu chuan tch cc va tieu cc ch co tnh chat hng dan ch khong ay u va phai c ap dung chung hoac mot cach bo xung cho nhau.

II. S can thiep cua Giao quyen lien he

1. Trong dp xay ra s kien goi la sieu nhien ay, neu cac tn hu t ong thc hien mot viec phung t hoac sung knh nao, th Giao quyen lien he co ngha vu he trong phai mau le tm hieu va tien hanh viec ieu tra can than.

2. Giao quyen lien he co the can thiep, theo s thnh cau hp phap cua giao dan (trong niem hiep thong vi cac v Chu chan, ch khong phai do tinh than phe phai), e cho phep hoac co ong mot vai hnh thc phung t hoac sung knh, neu sau khi ap dung cac tieu chuan tren ay, ma khong thay co g tr ngai. Nhng Giao quyen phai quan tam lam sao e cac tn hu khong giai thch viec cho phep nh the la Giao Hoi phe chuan tnh chat sieu nhien cua s kien.

3. Do trach vu ve ao ly va muc vu, Giao quyen lien he co the t ong can thiep; va Giao quyen phai lam nh vay trong nhng trng hp he trong, v du e sa cha hoac phong nga nhng lam dung trong viec phung t hoac sung knh, e len an ao ly sai lam, e tranh nhng nguy c than b sai lam hoac khong tng, v.v.

4. Trong nhng trng hp nghi ng, khong lam cho thien ch cua Giao Hoi b nguy hiem, Giao quyen lien he nen tranh a ra phan hoac va nhng hanh ong trc tiep (v co the xay ra la sau mot thi gian nao o, nhng s kien goi la sieu nhien ay b quen lang); nhng khong nen ngng canh gia e can thiep neu can; vi s mau le than trong.

III. Nha chc trach co tham quyen e can thiep

1. Tren het, v Ban Quyen a phng co ngha vu phai canh chng va can thiep

2. Hoi ong Giam Muc mien hoac quoc gia co the can thiep:

- neu Ban quyen a phng, sau khi a chu toan phan vu cua mnh, yeu cau Hoi ong Giam Muc e phan nh mot cach chac chan hn ve s kien

- Neu s kien a thuoc ve lanh vc quoc gia hoac mien, luon luon can phai co s ong y trc o cua Ban quyen a phng

3. Toa Thanh co the can thiep, hoac theo li thnh cau cua chnh Ban quyen, hoac cua mot nhom tn hu ang ke, hoac cung co the trc tiep chieu theo quyen tai phan hoan vu cua c Giao Hoang (Xc di ay IV)

IV. Can thiep cua Bo giao ly c tin

1. a. Ban quyen a phng, sau khi a thi hanh phan cua mnh, hoac mot nhom tn hu co t cach, co the xin s can thiep cua Bo giao ly c tin. Trong trng hp nhom tn hu ay thnh cau, th can ac biet e xem viec nai en Thanh Bo co phai v nhng ly do ang ng vc hay khong (v du chu y muon bo buoc v Ban quyen phai thay oi quyet nh hp phap cua ngai, e phe chuan nhom phe phai nao o, v.v.

b. Thanh Bo cung co the t y can thiep trong nhng trng hp he trong nhat, ac biet la khi s kien ay lien he ti mot phan ln cua Giao Hoi, nhng luon luon sau khi tham khao Ban quyen, va neu thnh hnh oi khoi, th tham khao ca Hoi ong Giam Muc na.

2. Thanh Bo co tham quyen phan quyet va phe chuan cach thc tien hanh cua Ban quyen, hoac neu thay la co the va thch hp, th tien hanh mot cuoc cu xet mi ve s kien, khac vi s cu xet cua Ban quyen hoac do chnh Thanh Bo, hoac do mot Uy ban ac biet.

Nhng quy tac nay, c quyet nh trong khoa hop toan the cua Thanh Bo, a c c Giao Hoang Phaolo 6 phe chuan ngay 24 thang 2 nam 1978

Roma tai tru s Thanh Bo giao ky c tin ngay 25 thang 2 nam 1978

c Hong Y Franjo Seper, Tong trng,

Tong Giam Muc Jerome Hamer OP, Tong th ky

 

G. Tran c Anh OP chuyen y

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page