c Thanh cha khang nh

cong viec khong nen la

mot tr ngai cho gia nh

 

c Thanh cha khang nh cong viec khong nen la mot tr ngai cho gia nh.

Vatican (VIS 16/05/2012; WH 17/05/2012) - Trong buoi tiep kien chung hom th t, 16 thang 5 nam 2012, c Thanh cha Beneicto XVI khang nh rang "Cong viec khong nen la mot tr ngai cho gia nh, nhng phai nang va noi ket gia nh".

Sau khi nhac lai ngay 15 thang 5 laNgay Quoc te Gia nh va Lien Hp Quoc a danh nam 2012 nay cho moi quan he giagia nh va cong viec, c Thanh cha lu y rang cong viec can phai nang gia nh,"giup gia nh m ra vi cuoc song vabc vao moi quan he vi xa hoi va Giao hoi". ong thi, ngai bay to mong muon ngay Chua nhat ---la ngay cua Chua va la ngay le Phuc sinh hang tuan ---, phai la mot ngayngh ngi va mot dp e cung co quan he gia nh".

Trong khi chao tham hang ngan du khach hanh hng tu hop tai Quang trng Thanh Phero bang nhieu ngon ng khac nhau, c Thanh cha nhan manh rang ngay th Nam 17 thang 5 nam 2012 la ngay mng le Chua Thang Thien. Ngay nay "mi goi chung ta nhn vao Chua Giesu, ang a len tri va uy thac cho cac tong o s vu loan bao s iep cu roi cua Ngai cho toan the gii... Chua a don cho cho moi ngi chung ta va cho ay ang ch i chung ta. c g t tng va hanh ong cua chung ta luon hng ve que hng tren tri cua chung ta".

 

R.V.A.

(Minh c)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page