Giao hoi Cong giao Anh va

The Van Hoi Olympic tai Luan on

 

Giao hoi Cong giao Anh va The Van Hoi Olympic tai Luan on.

Roma (Avvenire 9-5-2012) - Phong van c Hong Y Vincent Nichols, Tong Giam Muc Westminster, kiem Chu tch Hoi ong Giam Muc Anh quoc, ve phan ong gop cua Giao hoi Cong giao trong viec to chc ngan chan nan buon ngi nhan dp The van hoi Olympic tai Luan on

Ngay 8 thang 5 nam 2012 a co cuoc hop bao tai Roma ve e tai "nguy c khung bo va nan buon ban mai dam trong dp The Van Hoi Olympic" khai dien tai Luan on vao ngay 27 thang 7 nam 2012 va ket thuc ngay 12 thang 8 nam 2012. Cuoc hop bao a do Van phong chnh tr di dan cua Hoi ong Giam Muc Anh quoc va vung Galles cung to chc vi Toa ai S Anh quoc canh Toa Thanh va s tham gia cua Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh. Phat bieu trong dp nay c Hong Y Peter Turkson, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, khang nh rang nguy c cua viec buon phu n va tre em cho ky nghe khai thac tnh duc trong thi gian The Van Hoi Olympic dien ra tai Luan on la thc tai cu the. c Hong Y noi: "Trong nhng ngay nay, Anh quoc ang ngay cang gia tang cac bien phap an ninh e ngan nga cac hanh ong khung bo pha hoai ong thi vi The Van Hoi. Chung toi yeu cau chnh quyen Anh quoc cung a ra cac bien phap giup ngan chan viec buon ban phu n va tre em cho viec khai thac tnh duc". c Hong Y cho rang can phai gia tang s cong tac rong rai hn gia cac Giao Hoi, cac c cau quoc gia, va cac lc lng trat t an ninh. Nhng nh the van cha u. Mac du co s dan than cua cong oan quoc te va cac no lc t pha xa hoi dan s, hien tng nay tiep tuc lam nay sinh ra hang trieu nan nhan. Can phai chong lai nan ngheo tung va cham phat trien, la moi trng mau m cho cac tay buon ngi".

Theo to chc Lao ong Quoc Te tren the gii hien nay co 2.4 trieu nan nhan cua nan no le mi, trong o 79% b khai thac tnh duc. Cac nan nhan en t A chau, ong Au va Phi chau. c Hong Y ket luan: "Toi yeu cau tat ca nhng ngi tham d the Van Hoi Olympic chu y va tnh thc oi vi s hien dien cua cac ke buon ngi, va e cho cac nan nhan biet rang co s hien dien cua Giao Hoi, vi mang li cac dong tu nam n, san sang tr giup nhng ngi muon thoat khoi cac tnh trang nguy hiem nay".

Ngon uoc Olympic a c thap len ngay 12 thang 5 nam 2012 tai Hy Lap va se c 800 lc s thay phien nhau chay bo em ve Luan on. a co 10,500 lc s thuoc 202 quoc gia ghi danh tham d cac cuoc tranh tai thuoc hn 100 bo mon khac nhau, va a co hn 8 trieu ve tham d c ban ra. Lang The Van Hoi co 17,230 ging c phan phoi trong 3,300 can ho vi tat ca cac tien nghi hien ai va vn rieng.

Giao hoi Cong giao tai Anh quoc a cung vi to chc mat vu Anh phat ong chien dch gay y thc, bang cach huy ong 500 thien nguyen vien phan phat cac tap sach nho co so ien thoai xanh bang nhieu ngon ng khac nhau, e cho cac nan nhan co the lien lac. c Cha Patrick Lynch, Giam Muc phu ta Tong Giao Phan Southwark, ac trach d an, cho biet t vai tuan qua Giao hoi Cong giao a cho ang tai mot loat cac bai viet thong tin tren cac nhat bao va nguyet san cong giao. Cac giao x cong giao tai Luan on se la iem quy chieu cho bat c ai muon thoat ra khoi mang li cua ky nghe tnh duc. The Van Hoi Olympic la dp e bat au lo trnh chong lai hien tng khai thac tnh duc nay.

Ong Kevin Hyland, ac trach phan bo chong nan buon ban no le cua chnh quyen Anh, cho biet trong suot thi gian dien ra The Van Hoi tai Luan on, to chc mat vu Anh se luon tuc trc e can thiep cung vi cac dong tu cong giao. Rat tiec la cang ngay cang co nhieu tre v thanh nien tai Anh la nan nhan cua viec buon ngi nay. Tai Luan on co khoang 8,000 tre em b khai thac cho ky nghe tnh duc. Nhng thc ra con so con cao hn nhieu.

N tu Eugenia Bonetti, thuoc dong c Ba An Ui, ac trach van phong chong buon ngi cua Lien Hiep cac dong n Italia, a neu bat s can thiet phai co cac ni an tru an toan giup cac nan nhan tron khoi nanh vuot cua cac tay anh ch to chc buon ngi. Mang li cong tac chat che gia cac dong tu, Caritas va cac to chc dan s tai Italia hien nay la mot mo thc gng mau. Ch Bonetti cung nhac cho moi ngi biet rang s d nan buon ngi banh trng va van lan tran v co nhu cau gia tang tai cac nc Au chau. Can phai gay y thc cho ca cac khach hang ay na, e ho hieu rang khong the bo tien ra mua pham gia con ngi cho cac am me hng thu khoai lac cua ho.

Sau ay chung toi xin gi ti quy v va cac ban bai phong van c Hong Y Vincent Nichols, Tong Giam Muc Westminster, kiem Chu tch Hoi ong Giam Muc Anh quoc, ve phan ong gop cua Giao Hoi cong giao cho viec to chc ngan chan nan buon ngi nhan dp The van hoi Olympic tai Luan on.

Nhan dp nay Giao Hoi cong giao a c cac Giao Hoi Kito trao cho nhiem vu phoi hp Uy ban ai ket co ten goi la "Hn la huy chng Vang", nham ngan chan te nan buon ban ngi cho ky nghe tnh duc trong dp The Van Hoi ti ay tai Luan on. Ngoai ra Uy ban cung dan than trong viec linh hoat cac ng pho thu o, ni a xay ra cac vu bao ong hoi thang 7 nam 2011. Giao hoi Cong giao hien chiem 9% tren tong so hn 52 trieu dan, trong khi Giao Hoi Anh giao chiem 20%.

Hoi: Tha c Hong Y, The Van Hoi Olympic se dien ra tai thu o Luan on co y ngha g oi vi Giao Hoi cong giao?

ap: No la mot p hiem co, v The Van Hoi Olympic a ch tr lai vi Anh quoc sau 44 nam. Do o, chung toi a muon viec chuan b c thc hien vi s cong tac cua cac Giao Hoi Kito khac trong thu o Luan on, nham oi pho vi cac thach o cu the cha tng xay ra. Toi hanh dien ve Uy ban ai ket "Hn la huy chng vang", trong o Giao Hoi cong giao nam gi vai tro chnh.

Hoi: Cac Giao Hoi Kito phat ong chien dch pho bien s iep nh the nao?

ap: Chung toi hiep nhat vi nhau e noi ve the thao hoa bnh trong suot thi gian dien ra The Van Hoi Olympic bat au t ngay mung 8 thang 6 ti ay. Va chung toi se chuan b vi mot em canh thc cau nguyen. T pha Giao Hoi Cong Giao chung toi a phat ong trong cac trng hoc cong giao mot chng trnh giao duc ac biet cho viec chuan b.

Hoi: The gii tre a ap ng nh the nao tha c Hong Y?

ap: Nhieu ban tre a tiep nhan s tng ng gia cac gia tr cua The Van Hoi Olymnpic vi c tin kito. Chang han nh s song song gia viec tap luyen va thanh cong trong the thao the duc va viec chuan b tinh than can thiet e at c thien ch khong phai ch cho bnh dien vat ly, ma cho ca linh hon con ngi na. ay la mot s iep se c to chc the thao Gioan Phaolo II quang ba e giup ngi tre y thc c s gan bo lien tuc gia sinh hoat the thao the duc, cac gia tr tinh than cao quy va s tuy thuoc nhau trong xa hoi; chang han nh giup cac thanh vien cac bang ang bui i t bo bao lc bang cach gia nhap mot oi the thao the duc hay mot bo mon nao o.

Hoi: Trong cac ng pho thu o Luan on Uy ban ai ket phoi hp co a ra cac sinh hoat ac biet nao khong tha c Hong Y?

ap: Cac uy ban cong dan thu o Luan on, bao gom gii lanh ao cua cac cong oan, trong o co rat nhieu giao x, lien minh vi Uy ban "Hn la me ai vang" ang no lc tm thc hien mot thai o song hoa bnh tren cac ng pho. Chung toi a tap trung s chu y vao viec xay dng hoa bnh tren cac ng pho, bang cach thay oi chung. T tng nay nay sinh t sang kien cua mot cap v chong cong giao co a con 16 tuoi b mot bang ang bui i giet hoi nam 2007. Va chung toi chon con lo chnh Hackney, trong khu vc dien ra The Van Hoi Olympic, c biet ti nh la "dam t than", bang cach to chc cac cuoc tuan hanh cho hoc sinh cac trng cong giao, va khch le cac chu hang quan gia nhap chng trnh an ninh. a khoog co tng quan gia ngi tre va cac chu hang quan. ieu nay tao ra s co n va bat on. V the trc het can phai gia tang mc o tng quan gia ho vi nhau e cai tien tnh hnh.

Hoi: Tha c Hong Y, cac giao x nam gi vai tro nao trong chien dch thang tien hoa bnh tren cac ng pho Luan on nay?

ap: Cac giao x se m rong ca tiep on than nhan cung nh cac khan gia cua cac lc s ien kinh the duc the thao tranh tai trong The Van Hoi. Con hn the na, neu ban muon hieu biet thu o Luan on, th phai vao mot nha th cong giao trong khi co Thanh Le, va cac ban se tm thay cac tn hu cua t nhat 50 quoc gia khac nhau tren the gii. Tuy nhien, moi ngi khong b le loi, nhng chm ngap trong cuoc song rieng cua cong oan mnh, ong thi cung co tng quan vi cac ngi khac. Va o la mo thc chung toi muon a ra e giup be gay s le loi co n.

(Avvenire 9-5-2012)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page