Toa An Giai Toi Cao ban n Toan xa

cho cac tn hu

hanh hng nha th Phat Diem

 

Thong bao cua Toa Giam Muc Phat Diem ve Sac lenh cua Toa An Giai Toi Cao ban n Toan xa cho cac tn hu hanh hng nha th Phat Diem.

Phat Diem, Viet Nam (WH - TGM Phat Diem 2/05/2012) - Hom mung 02 thang 05 nam 2012, Van phong Toa Giam muc Phat Diem a cong bo Sac lenh cua Toa An Giai Toi Cao Toa Thanh, ban hanh ngay 29 thang 03 nam 2012, di ch ky cua c hong y Emmauel Monteiro de Castro, Chu tch Toa An Xa Toi Cao, ap lai nguyen vong cua c giam muc giao phan Phat Diem, Viet Nam, e ban n Toan xa cho cac tn hu en hanh hng va tham d cac nghi thc ton vinh c Me Maria tai Nha th Chnh toa Phat Diem, nha th vi tc hieu c Me N Vng Rat Thanh Man Coi.

Nguyen van thong bao cua Toa Giam muc Phat Diem nh sau:

"Toa Giam muc Phat Diem, so 75 Phat Diem ong - Kim Sn - Ninh Bnh.

Thong bao

Quan the nha th Chnh Toa Phat Diem khong phai la iem du lch tam linh, nhng la nha th Cong giao co gia tr van hoa, kien truc va nghe thuat cao, c xep hang Di tch van hoa lch s quoc gia.

Hien nay, so tn hu i hanh hng ngay cang tang, trong so o, nhieu ngi en vieng Quan the nha th Chnh toa Phat Diem. e cac tn hu nhan c n ch thieng lieng va tien trien trong i song c tin, Toa An Giai Toi Cao a ban n Toan xa cho cac tn hu i hanh hng en vieng Nha Th Chnh Toa Phat Diem, vi cac ieu kien sau ay:

1. Xng toi va rc le; 2. Tham d mot nghi thc ao c e ton vinh c Me, hoac danh t phut suy niem ao c; 3. oc mot kinh Lay Cha va mot kinh Tin Knh; 4. Khan cau vi c Me; va 5. Co the nhng n Toan Xa nay cho cac linh hon trong luyen nguc.

c mong ac an nay gop phan thang tien i song c tin cua Dan Chua".

 

R.V.A.

(TGM Phat Diem)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page