Dong Ten loan bao nhng cai to

trong viec quan tr cap trung ng

 

Dong Ten loan bao nhng cai to trong viec quan tr cap trung ng.

Roma [CNA 17/3/2011] - Dong Ten loan bao nhng cai to trong viec quan tr cap trung ng.

Mi ay, cha Adolfo Nicolas, be tren tong quyen Dong Ten, a gi th en cac tu s cua Dong e loan bao mot so cai to cap trung ng.

Trong la th, cha be tren tong quyen Dong Ten giai thch rang ngai a quyet nh duyet lai c cau trung ng cua Dong sau khi a nhan c mot loat nhng e ngh t cac ai dien cua Dong tham d tong cong hoi lan th 35 hoi nam 2008.

Cha Nicolas cho biet nhng thay oi tap tru vao viec "tai cau truc cac van phong trung ng". Ngai cung loan bao thiet lap them ba van phong th ky. Se co mot th ky ac trach ve "giao duc va hoat ong tong o trong gii tr thc".

Cha be tren tong quyen Dong Ten cung loan bao thanh lap mot uy ban nho trong Hoi ong co van e thao luan, phan bien va e ngh nhng van e lien quan en s menh chung cua Dong. Uy ban nay gom co ba th ky, hai tong co van va be tren tong quyen.

Trong la th gi cac tu s tren toan the gii, cha Nicolas cung tiet lo: "e giup toi thng xuyen suy t va hieu sau rong hn cac thc te lien quan en s menh cua chung ta, toi a thanh lap mot nhom at tai Roma ma toi goi la "Nhom suy t Gregoriana" v chung toi gap g nhau tai ai hoc Gregoriana.

6 thanh vien cua nhom nay la cac giao s trong nhieu a hat khac nhau ang giang day tai ai hoc Gregoriana.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page