Luat mi ve quoc tch

va c tru tai Vatican

 

Luat mi ve quoc tch va c tru tai Vatican.

Vatican [Zenit 1/3/2011] - Quoc gia thanh pho Vatican va ban hanh luat mi ve quoc tch, c tru va i lai. Luat nay bat au co hieu lc ke t ngay 1 thang 3 nam 2011.

c c thanh cha Benedicto XVI ky ngay 22 thang 2 nam 2011, luat mi nay huy bo luat nam 1929 c c Pio XI ban hanh vai thang sau khi Toa thanh ky ket thoa c Laterano vi chnh phu Y.

Luat mi gom 4 chng va 16 khoan. Chng mot xac nh ai la cong dan cua quoc gia thanh pho Vatican. Trc het phai ke en cac v Hong y c ngu trong Vatican hay tai Roma, nhan vien ngoai giao cua Toa thanh va nhan vien c tru trong Vatican. Tnh chung, quoc gia nho be nht the gii nay co 540 nam cong dan va 32 n cong dan.

Chng hai qui nh nhng ieu kien va phep c tru.

Chng 3 noi en nhng ly do khac nhau e c vao ben trong Vatican, tc giay phep danh cho nhng ngi khong phai la cong dan hay c dan cua Vatican.

Chng 4 trnh bay qui che ve nha va cac che tai v nhng vi pham luat.

Theo c cha Giorgio Corbellini, chu tch Uy ban soan thao luat mi nay, s d co mot loat nhng bien phap kiem soat nh the la e oi pho vi hiem hoa khung bo quoc te.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page