Giao hoi Cong giao tai Ukraine

va moi quan he gia Cong giao

va Chnh thong Nga

 

Giao hoi Cong giao tai Ukraine va moi quan he gia Cong giao va Chnh thong Nga.

Nga [CNS 10/2/2011] - Knh tha quy v, cac ban than men. Viec bau chon mot v Tong giam muc cho Giao hoi Cong giao tai Ukraine se la mot yeu to quan trong trong viec cai thien moi quan he gia Giao hoi Chnh thong Nga va Giao hoi Cong giao cung nh m ra vien anh cua mot cuoc gap g gia c thanh cha Benedicto XVI va c thng phu Chnh thong Mascova.

Hom 10 thang 2 nam 2011, c thanh cha a chnh thc chap thuan n t chc cua c hong y Lubomyr Husar, Tong giam muc Kiev Halych, giao chu Giao hoi Cong giao Ukraine. Ch con mot tuan le na, v Hong y nay se mng sinh nht th 78. Hien ngai ang hau nh mu loa va xin c t chc mac du tren nguyen tac, ngai co the lam giao chu cua Giao hoi Cong giao Ukraine man i.

Trong vong hai thang na, 45 Giam muc Cong giao t Ukraine va nhieu nc khac Au Chau, Bac va Nam My cung nh Uc ai li se gap nhau e bau ngi ke v c hong y Husar. Trc khi nham chc, v tan Tong giam muc can phai c c thanh cha chuan nhan.

Giao hoi Cong giao Ukraine la Giao hoi ong phng ln nht hiep thong tron ven vi Giao hoi Cong giao va ong vai tro quan trong trong cac quan he ai ket gia Giao hoi Cong giao va cac Giao hoi ong phng. Hien nay Giao hoi nay co khoang 6 trieu ri tn hu.

Khi Ukraine con la mot phan cua Lien Xo, Giao hoi Cong giao tai ay a b cng bach sat nhap vao Giao hoi Chnh thong Nga va tr thanh bat hp phap. Trong 45 nam di che o cong san, cong cuoc tranh au danh oc lap cua ngi Ukraine va viec oi hoi t do ton giao cho ngi Cong giao Ukraine thng i oi vi nhau. Sau nam 1991, nen dan chu cua nc nay gia tang cung mot luc vi cong cuoc tai thiet Giao hoi tai ay.

Tuy nhien, vi viec hoi phuc t do ton giao, nhieu ngi trc kia b buoc phai gia nhap Chnh thong giao nay quyet nh quay tr ve vi coi nguon cua mnh trong Giao hoi Cong giao. Cac tai san cua Giao hoi b chnh phu tch thu hay c chnh phu trao cho Giao hoi Chnh thong nay cung c ngi Cong giao oi lai. Cuoc tranh chap ve tai san nay oi khi cung tao ra bao ong gia Cong giao va Chnh thong.

Tren can ban, ke t nam 1991, Giao hoi Chnh thong Nga, trc kia von tien phong trong viec tm ve hiep nht Kito giao, nay tuyen bo rang khong the chap nhan co mot cuoc gap g gia c thng phu Kyrill va c thanh cha Benedicto XVI bao lau nhng cang thang gia Cong giao va Chnh thong tai Ukraine cha c giai quyet.

Mot vien chc Vatican von thanh thao ve tnh trang ai ket tai Ukraine noi vi hang thong tan Cong giao Hoa Ky CNS hom 10 thang 2 nam 2011 rang moi quan he gia Cong giao va Chnh thong "hien la tot ep, mac du oi khi cung co mot vai cang thang".

Moi quan tam chnh hien nay la nhng cang thang gia cac Giao hoi Chnh thong tai Ukraine va anh hng cua ong Viktor Yanukovych, ngi ac c tong thong cach ay mot nam va la thanh vien cua Giao hoi Chnh thong Ukraine hiep thong vi Toa thng phu Mascova. Tong thong Yanukovych la ngi muon ay manh cac quan he chnh tr va kinh te vi Nga. Viec ong ung ho s hiep thong cua Giao hoi Chnh thong Ukraine vi Giao hoi Chnh thong Nga a lam gia tang cac moi cang thang gia nhng ngi Chnh thong trung thanh vi Toa thng phu Mascova va nhng ngi chu trng mot Giao hoi Chnh thong oc lap tai Ukraine.

Tng cung nen biet hien co ba Giao hoi Chnh thong tai Ukraine: mot Giao hoi oc lap, mot Giao hoi muon trc thuoc vao Toa thng phu Mascova va mot Giao hoi co chu trng tach khoi Mascova.

Vien chc Toa thanh chuyen ve cac moi quan he gia Cong giao va Chnh thong Nga nhan nh rang "nhng van e noi bo cua Giao hoi Chnh thong a anh hng en s thay oi chnh tr tai Ukraine va gia tang cac moi cang thang gia Cong giao va Chnh thong".

Theo vien chc nay, trong nhng nam va qua, mac du moi quan he gia Chnh thong va Cong giao cha at c nhng bc tien kha quan, nhng t ra cung khong lam nhng bc thut lui.

Cac quan sat vien cho rang s lanh ao cua c hong y Husar la ly do chu yeu khien cac moi cang thang gia Cong giao va Chnh thong khong gia tang. Cac quan sat vien cung ca ngi nhng no lc cua v Hong y nay trong viec tranh au cho quyen va pham gia cua cac Giao hoi Cong giao ong phng.

Cha Borys Gudziak, vien trng ai hoc Cong giao Ukraine tai Lviv noi rang cac chnh sach cua tong thong Yanukovych a nhan chm Ukraine vao mot cuoc khung hoang chnh tr va nhieu ngi a to ra sng sot trc viec c hong y Husar, nha lanh ao tinh than co uy tn nht trong x s, lai nop n xin t chc vao luc nay.

Cha Gudziak a ra nhan xet: ve mat Giao hoi, dng nh chnh phu Ukraine ang tien ti mot mo thc "Giao hoi quoc giao" theo kieu Nga. Cha cho biet: tong thong Yanukovych a nhieu lan gap g vi cac nha lanh ao Chnh thong hiep thong vi Toa thng phu Mascova va Giao hoi Chnh thong Ukraine a bay to quan ngai ve viec chnh phu ng ra chuyen nhng ba giao x di quyen tai phan cua mnh cho Giao hoi lien ket vi Toa thng phu Mascova.

T quan iem nay, theo cha Gudziak, Giao hoi Cong giao Ukraine can phai bau chon mot ngi ke v c hong y Husar co kha nang gi cho ngi Cong giao Ukraine c hiep nht vi nhau va thang tien hiep nht Kito giao.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page