Toa thanh than phien: cac sieu th

la nhng nha th chnh toa mi

 

Toa thanh than phien: cac sieu th la nhng nha th chnh toa mi.

Roma [Zenit 24/9/2010] - Toa thanh than phien rang cac sieu th a tr thanh nhng nha th chnh toa mi.

Trong cuoc hop bao gii thieu la th cua c thanh cha Benedicto XVI gi cho cac tham d vien ai Hoi Quoc Te Gia nh, c hong y Ennio Antonelli, chu tch Hoi ong Toa thanh ve gia nh, cau mong rang ngay Chua Nht phai c c hanh nh the nao e "soi sang y ngha cua cuoc song va cong viec", ch khong phai e ua nhau en cac sieu th ma ngai goi la "nhng nha th chnh toa mi".

Tng cung nen nhac lai Cuoc Gap G Quoc Te cac gia nh lan th 7 se dien ra tai Milano, Bac Y, t ngay 30 thang 5 en 3 thang 6 nam 2012 vi chu e "lao ong va le ngh".

Khi gii thieu la th cua c thanh cha, c hong y Antonelli noi rang viec tm kiem li nhuan co the pha huy "cac moi tng quan gia ngi vi ngi" cung nh nhng gia tr tinh than.

c hong y chu tch Hoi ong Toa thanh ve gia nh lay lam tiec la ngay Chua nht ang b e doa bi loi "lam viec khong ngng ngh" va cuoi tuan tr thanh dp e "tron thoat" vao cac tu iem ca nhac, san van ong hay bai bien.

Theo c hong y Antonelli, can phai phan phoi cac nhiem vu trong gia nh nh the nao e co c loi song tiet kiem, quan tam en cac quan he gia ngi vi ngi, ci m vi cong ong giao hoi va nhu cau cua tha nhan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page