c thanh cha tiep kien

chu tch ngan hang Vatican

 

c thanh cha tiep kien chu tch ngan hang Vatican.

Roma [AFP 26/9/2010] - c thanh cha Benedicto XVI tiep kien chu tch ngan hang Vatican.

Hom Chua nht 26 thang 9 nam 2010, c thanh cha a tiep kien chu tch ngan hang Vatican, ong Ettore Gotti Tedeschi. Cuoc tiep kien a dien ra sau khi ong Tedeschi b bo t phap Y cho ieu tra ve viec khong tuan thu luat chong ra tien c chnh phu Y ban hanh nam 2007.

Theo hang thong tan Y Ansa, ong Tedeschi va phu nhan a c c thanh cha tiep kien sau buoi oc kinh Truyen Tin tai Castel Gandolfo tra Chua nht 26 thang 9 nam 2010. Trong cuoc gap g, chu tch ngan hang Vatican a tang cho c thanh cha cuon sach mi cua ong co ta e "Tien bac va ngan hang. Ngi Cong giao va kinh te toan cau". Ong Tedeschi a tng la giao s ve mon ao c trong kinh te.

Cac nguon tin t Vatican noi vi hang thong tan Ansa rang ay la mot dau hieu ro rang cua tin tng va quy men ma c thanh cha danh cho ong Tedeschi. Cuoc gap g trc mat nhieu ngi la mot cach to tng e cong khai nhan manh en s gan gui va ung ho cua c thanh cha oi vi chu tch ngan hang Vatican, ngi c bo nhiem cach ay mot nam e chan chnh va lanh ao ngan hang nay tien ti mot s trong suot tron ven.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page