c Thanh Cha e cao s mang

cac Trung Tam Hanh Hng

 

c Thanh Cha e cao s mang cac Trung Tam Hanh Hng.

Vatican (SD 27-9-2010) - c Thanh Cha Bien c 16 keu goi toan the Giao Hoi tan dung cac en Thanh va cac cuoc hanh hng e rao giang Tin Mng.

Ngai a ra li keu goi tren ay trong s iep gi cac tham d vien Hoi ngh the gii ky 2 ve muc vu hanh hng va cac en thanh do Hoi ong Toa Thanh muc vu di dan va ngi lu ong to chc tai en thanh Santiago de Compostela ben Tay Ban Nha t 27 thang 9 en 30 thang 9 nam 2010, vi s tham d cua hn 250 ai bieu trong o co nhieu Giam Muc en t 75 quoc gia tren the gii. Ngoai ra co cac v giam oc toan quoc va cac v Quan oc cac en thanh, cung vi thanh vien cua nhieu hiep hoi va c quan chuyen ve hanh hng. Muc ch hoi ngh la gia tang y thc theo o viec hanh hng co vai tro nh mot nguon mach ln ve c tin va van hoa, v the nen lien tuc cai tien cac c cau tiep on va cung cap nhng phng tien thch hp cho viec muc vu cac tn hu en hanh hng.

S iep cua c Thanh Cha co oan viet: "Trong thi iem lch s nay, chung ta c keu goi rao giang Tin Mng cho the gii hang say hn. Can phai lam noi bat s phong phu nay sinh t viec hanh hng tai cac en Thanh. Trc tien la do kha nang thu hut ac biet, cac Trung tam hanh hng nay ngay cang lam gia tang con so cac tn hu hanh hng va khach du lch ton giao. Trong so ho co mot so trong tnh trang phc tap ve nhan ban va tinh than, oi khi xa la i song c tin va t thuoc ve Giao Hoi."

c Thanh Cha nhac nh cac v hu trach lam sao e cac khach vieng tham ng quen rang cac en thanh la nhng ni thanh, v the can c x vi long sot sang, ton trong va nghiem trang. Nh the Li Chua Kito, Con Thien Chua hang song, co the vang doi ro rang va bien co cai chet va s song lai cua Chua se c cong bo tron ven. Ngoai ra, can ac biet cham soc viec tiep on cac tn hu hanh hng, lam noi bat pham gia va ve ep cua en Thanh la hnh anh "chiec leu cua Thien Chua gia con ngi" (Kh 21,3), tao ieu kien khong gian va thi gian cho viec cau nguyen ca nhan cung nh cong ong, chu y en s thc hanh nhng viec ao c. Cung vay can nhan manh s kien cac en thanh phai la nhng ngon en sang ve sc bac ai, khong ngng tan tuy giup nhng ngi kem may man qua cac cong tac lien i va t bi cu the."

Sau cung, c Thanh Cha viet: "Cac en thanh cung phai la ni giup cac tn hu lanh nhan b tch thong hoi va tham d thanh le xng ang."

c Tong Giam Muc Antonio Maria Veglio, Chu tch Hoi ong Toa Thanh muc vu di dan va ngi lu ong cho biet trong so cac muc tieu cu the Hoi ngh nham ti la nghien cu ve nhng ac iem tieu bieu cua cac tn hu hanh hng, kiem chng nhng cau tra li ma ho co the tm c tai cac en thanh va kha nang cua cac ni nay. Ngoai ra, Hoi ngh muon e ra nhng van kien gi y cho cac nc ang len va khch le cac nc ang chu thieu thon ve t do.

Hoi ngh hien nay noi tiep Hoi ngh lan th I c to chc tai Roma nam 1992. (SD 27-9-2010)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page