Toa thanh tuyen bo:

kiem soat sinh san khong phai la

bien phap chong lai ngheo oi

 

Toa thanh tuyen bo: kiem soat sinh san khong phai la bien phap chong lai ngheo oi.

Vatican [AFP 21/9/2010] - Toa thanh tuyen bo rang kiem soat sinh san khong phai la bien phap e chong lai ngheo oi.

ai dien cua Toa thanh tai hoi ngh thng nh Lien hiep quoc ve nhng muc tieu phat trien cua thien nien ky canh bao ve viec x dung nhng muc tieu nay mot cach "co ac y" e ap at nhng chnh sach kiem soat sinh san tai nhng nc ngheo.

Hom th Hai 20 thang 9 nam 2010, c hong y Peter Kodwo Appiah Turkson, chu tch Hoi ong Toa thanh Cong Ly va Hoa Bnh, trng oan Toa thanh tai hoi ngh thng nh, a tuyen bo rang "moi toan tnh x dung cac muc tieu phat trien cua thien nien ky e ap at nhng chnh sach dan so hau han che so ngi ngheo tren the gii eu co ac y".

c hong y chu tch Hoi ong Toa thanh cong ly va hoa bnh keu goi "cong ong the gii ng s ngi ngheo". Ngai noi rang cac muc tieu phat trien cua thien nien ky can c x dung e chong lai ngheo oi, ch khong phai e chong lai ngi ngheo.

V Hong y ngi Ghana nay bay to quan ngai ve nhng chnh sach dan so va kiem soat sinh san c e ra trong tai lieu chung ket cua hoi ngh thng nh.

Theo ngai, "mang lai cho cac nc ngheo nhng chuyen vien tai chnh va giup ho co c mot nen cai tr tot mi co the giup cho nhng vung ngheo nht tren the gii gop phan vao cong ch cua moi ngi".

Ngai khang nh rang cach hanh x thieu trach nhiem cua cac tap oan tai chnh ln tren the gii, thai o thieu quan tam cua cac chnh phu va cong ong the gii, chnh sach bao ho mau dch thai qua, quyen li tap oan, nhng y thc he gay chien tranh va xung ot... o chnh la nhng chng ngai ch thc cua phat trien.

V ai dien cua Toa thanh tai hoi ngh thng nh cung khong quen nhac en te nan buon ban bat hp phap gan lien vi chien tranh va s ngheo oi cung cc tai mot so vung.

Ngai keu goi: "tat ca cac chnh phu can phai am nhan trach nhiem va chong lai nhng cach hanh x tat trach va oi khi ngay ca vo luan trong lanh vc tai chnh". Ch vi quyet tam nh the th may ra mi co the thang tien c nhng kha canh nhan ban cua cong cuoc phat trien, nen giao duc, s an toan trong lao ong va nhng nhu cau can ban cua moi ngi.

c biet: hoi ngh thng nh Lien hiep quoc ve cac muc tieu phat trien cua thien nien ky a khai dien tai tru s Lien hiep quoc New York hom 20 thang 9 nam 2010 va ket thuc hom 22 thang 9 nam 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page