c Thanh Cha canh giac xa hoi c

ang anh mat cac gia tr Kito

 

 

c Thanh Cha canh giac xa hoi c ang anh mat cac gia tr Kito.

Castel Gandolfo (SD 13-9-2010) - Sang 13 thang 9 nam 2010, c Thanh Cha Bien c 16 a tiep kien tan ai s c canh Toa Thanh, Ong Juergen Schmid, en trnh quoc th. Ngai manh me chong lai trao lu xa la Thien Chua trong xa hoi ngay nay.

ai S Schmid nam nay 64 tuoi (1946), nguyen la ai S c tai Lien bang Nga.

Trong dien van chao mng Ong ai S mi, c Thanh Cha nhac en mau gng cua 4 Linh Muc ngi c t ao trong cac trai tap trung cua c Quoc xa va sap c ton phong chan phc trong thi gian ti ay, va ngai nhan nh rang: "Khi chiem ngam cac v t ao nay, chung ta cang thay ro mot so ngi, do xac tn c tin Kito, san sang hien mang song cho c tin, cho quyen c t do thc hanh tn ngng cua mnh va cho t do ngon luan, cho hoa bnh va pham gia con ngi. Ngay nay, chung ta may man song trong mot xa hoi t do va dan chu. Nhng ong thi chung ta nhan thay rang ni nhieu ngi ngay nay khong co long gan bo chat che nh the oi vi ton giao, nh cac v chng nhan c tin va noi. Chung ta co the t hoi ngay nay co con nhng tn hu Kito bao ve c tin cua mnh va khong chap nhan thai o thoa hiep hay khong. Ngi ta thay the Thien Chua cua Kito giao bang mot hu the toi cao, huyen b va bat nh, ch co mot quan he m ho vi i song con ngi".

c Thanh Cha canh giac ve nhng hau qua nguy hai cua s bo niem tin ni Thien Chua ngoi v. Ngi ta thay the Ngai bang mot th than khong co y muon. "Neu mot Thien Chua khong co y muon rieng, th thien va ac rot cuc cung khong the phan biet c: thien va ac khong con mau thuan vi nhau.. va nh the con ngi anh mat sc manh luan ly va tnh than, von la ieu rat can thiet e phat trien toan dien con ngi. Hoat ong xa hoi ngay cang b thong tr v t li hoac nhng toan tnh quyen hanh, gay thiet hai cho xa hoi.

c Thanh Cha cho biet Giao Hoi lo lang nhan thay mot toan tnh ngay cang ln manh muon loai bo quan niem Kito giao ve hon nhan va gia nh ra khoi y thc cua xa hoi. "Hon nhan la s ket hiep yeu thng lau ben gia mot ngi nam va mot ngi n, luon hng en s thong truyen s song con ngi. Mot ieu kien cua hon nhan la thai o san sang cua hai ngi nam n duy tr quan he mai mai vi nhau. V the, can phai co mot s trng thanh cua con ngi va mot thai o c ban ve hien sinh va xa hoi: can co mot nen van hoa ve con ngi, va s phat trien xa hoi tuy thuoc nen van hoa nay.

c Thanh Cha cho biet Giao Hoi khong the ung ho nhng sang kien luat phap bao ham s e cao gia tr cua nhng kieu mau hon nhan va gia nh khac biet. Nhng sang kien nay gop phan lam suy yeu nhng nguyen tac cua luat t nhien va tng oi hoa toan the luat phap, gop phan tao nen s lan lon ve cac gia tr trong xa hoi.

c Thanh Cha khong quen phe bnh nhieu c quan truyen thong khong ton trong s that va noi rang: Viec xay dng xa hoi nhan ban oi phai trung thanh vi s that.. Gan ay mot so hien tng trong gii truyen thong lam cho ngi ta suy ngh: v s canh tranh ngay cang manh me, nen cac c quan truyen thong tin rang mnh b thuc ay phai thu hut s chu y toi a. S chong oi va tng phan tao nen tin tc nhieu khi gay thiet hai cho tnh chat xac thc cua trnh thuat. Tnh trang nay ac biet kho khan khi nhng nhan vat co the gia bay to lap trng cong khai ve nhng tin tc ay ma khong kiem chng tat ca cac kha canh cua van e mot cach thch hp" (SD 13-9-2010)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page