Cha Pizzabella c lu nhiem

trong chc vu quan thu thanh a

 

Cha Pizzabella c lu nhiem trong chc vu quan thu thanh a.

Gierusalem [AFP 24/5/2010] - Cha Pierbattista Pizzabella c c thanh cha tai bo nhiem lam quan thu Thanh a them mot nhiem ky 3 nam na.

Hom th Hai 24 thang 5 nam 2010, mang li cua Quan thu Thanh a loan bao rang cha Pizzabella, mot tu s dong Phanxico 47 tuoi, a c c thanh cha tai bo nhiem them mot nhiem ky 3 nam trong chc vu "Ngi canh gi Nui Sion va Mo Thanh".

Cha Pizzabella xuat than t mien Bergame, Y, au c nhan Kinh Thanh va thu phong linh muc nam 1990. Cha hien cung la thanh vien cua Uy ban Toa thanh ve oi thoai vi Do thai giao.

Quan thu Thanh a la ngi chu trach nhiem ve hanh chanh va linh hoat thieng lieng tai cac linh a cung nh viec huan luyen chung sinh va cac trng hoc tai Thanh a.

Quan thu la ngi nhan danh Giao hoi Cong giao trong coi cac ni thanh phu hp vi mot truyen thong a co t nam 1219, tc thi thap t vien chinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page