Lch S Giao X Lang Anh

Que Hng c Tan Giam Muc

Phaolo Nguyen Thai Hp

 

Lch S Giao X Lang Anh, Giao Hat Ca Lo, Giao Phan Vinh, Que Hng c Tan Giam Muc Phaolo Nguyen Thai Hp.


Giao X Lang Anh, Giao Hat Ca Lo, Giao Phan Vinh, Que Hng c Tan Giam Muc Phaolo Nguyen Thai Hp.


Lang Anh, Viet Nam (17/05/2010) - Khi oc ban tin cua Cua Phong Bao Ch Toa Thanh ve cac bo nhiem mi tai Viet Nam ngay 13 thang 5 nam 2010. c Thanh Cha Benecto XVI a nhan n t chc cua c Giam Muc Vinh, Phaolo Maria Cao nh Thuyen, 83 tuoi, v ly do tuoi tac (khoan so 401 triet 1). Cha Phaolo Nguyen Thai Hp thuoc dong a Minh a c bo nhiem Giam Muc. Cha Phaolo Nguyen Thai Hp, OP. Sinh ngay 2 thang 1 nam 1945. tai Giao x Lang Anh, Nghe An.

T o nhieu ngi a gi mail ve hoi giao x Lang Anh au? Toi nh lai cau Thanh Kinh trong Tin Mng Mattheu: "Phan ngi, hi Be-lem, mien at Giu-a, ngi au phai la thanh nho nhat cua Giu-a, v ngi la ni v lanh tu chan dat t-ra-en dan Ta se ra i". (Matheu 2, 6) & trong Tin Mng cua thanh Gioan "T Na-da-ret, lam sao co cai g hay c?" Ong Phi-lp-phe tra li: "C en ma xem!" (Gioan 1, 46). Vay e moi ngi biet s qua ve que hng nho be cua v tan Giam Muc giao phan Vinh, toi xin gi oi giong lch s cua Giao x Lang Anh.

Giao x Lang Anh hien nay:

a ch: Nha th Lang Anh, Nghi Phong, Nghi Loc, Nghe An.

t: 0382.661.447 - 0913092476.

Email:rapxuannhan@gmail.com

a gii giao x Lang Anh, giao phan Vinh, gom 4 giao ho: Lang Anh, An Hau, Tan Thanh, Kim An. Nam trong a ban 3 xa: Nghi An, Nghi c (nay trc thuoc Tp. Vinh) & Nghi Phong.

Ranh gii: pha nam giao x Cau Ram, pha tay Yen ai, pha ong la bien Ca Lo giao x Trang Canh va Tan Loc. Cach san bay Yen ai 7 km, cach ga Vinh 7 km, cach ben xe Vinh 7 km, cach bien Ca Lo 8 km.

Dan So: 5,725 ngi; 1,632 Cong giao.

Nghe nghiep: hau het la nong nghiep, nghe thu cong an lat, nghe tiep th.

 

I. Vai Net Ve Lch S Thanh Lap Giao X

Nam 1846, giao phan Nam ang Ngoai c thanh lap, tach t giao phan Tay ang Ngoai. Ve sau goi la giao phan Vnh, roi giao phan Vinh. Theo lch s truyen khau cua cac bac tien nhan e lai ni Cha Ong tren a danh nay (Cu Quan Thong, Cu Bang, Cu Tong... nhac lai cho con chau).

Vao nhng thap nien au the ky 19 khoang 1929 - 1932. cac nha tha sai a rao bc tren nhng vung rong ln ni ay e gieo hat giong c Tin tren manh at ph nhieu nay. Qua cac vung: Bien Canh (nay la Trang Canh a Dng (nay la Lap Thach), Ca Lo (nay la Tan Loc, Loc My), Thon Trai (nay la Yen ai), Vnh Cau (nay la Cau Ram).

Cong cuoc truyen giao hnh thanh nh sau: t nam 1840 - 1850 sau khi tham khao ca mot vung rong ln nay rai rac t Ca Lo sang Ca Hoi en Vinh (khi o con goi la Vnh), mot vung dan c co nep song nong thon ngheo hau het th ong ba & 50% la chua chien cua ao Phat. Cac nha tha sai a kheo leo gieo hat giong c Tin vao cac lang mac va a co to chc thanh cac lang cong giao.

i cho en thi c Cha Ngo Gia Hau (Gauthier ) au nam 1853 vao dp le Phuc Sinh, mot vinh d bat ng en cho giao x Ca Anh, c chnh thc nhan la Tru S Trung Tam cua mien truyen giao (Chan Loc) goi ay la x Ca Anh (theo nh cac Co Tay cat ngha, Ca Anh: ngha la anh ca, sau nay e goi cho ung viet ng oi ra Lang Anh ngha la Anh cua cac lang khac. Vay la sau 7 nam thanh lap giao phan Vinh, th giao x Lang Anh c thanh lap, mot giao x c cac Cha tha sai rat quan tam.

- Nhng yeu to ang lu y ma x Ca Anh c chnh thc nhan la X Ca 1853:

1. Song gia mot vung chua chien nguy nga cua cac ton giao khac nhng ho khong b lan at bi the vo than lan but than.

2. Luon luon vang phuc Giao Hoi va cac ang coi soc, gn gi va bao ve cac Ngai qua nhng bien co kho khan nhat trong lch s xa va nay.

3. Ban chat dan that tha, hien lanh, tot bung, can cu, sieng nang, oan ket.

4. La a danh trung tam cho vung Chan Loc thi bay gi, ch sau may thang a con au tien a ra i la x Loc My va tiep tuc sinh ra nhng x hat khac theo lc o sau ay:

 

II . Lc o Giao X Phat Trien Cua Giao X Lang Anh


Lc o Giao X Phat Trien Cua Giao X Lang Anh.


- Giao X Lang Anh Sinh Ra:

- Giao x Loc My (1853)

--> Giao x Tan Loc (1908) (nay la Giao Hat Ca Lo).

--> Giao x La Nham (1925).

- Giao x My Du (1869)

--> Giao x Cau Ram 1888 (nay la Giao Hat Cau Ram).

--> Giao x Gia Hoa (1889).

--> Giao x Cam Lam (1895).

--> Giao x Phu Long (1920).

- Giao x Lap Thach (1887).

- Giao x Trang Canh (1914).

- Giao x Yen ai (1923).

- Giao x Lang Nam (1927)

Tong cong 10 x va 2 giao hat c sinh ra t giao x Lang Anh.

 

III. Nhng Bc Thang Tram Cua Giao X Lang Anh

Giao x Ca Anh cung nh giao hoi Viet Nam phai ng au vi cn bach hai khung khiep keo dai cho ti nam 1888. Cuoc bat ao luc au co ve that thi tu theo hng cua Vua Chua. Nhng ti khi Vua Gia Long nam xuong nam 1820, cac vua trieu Nguyen la Minh Menh, Thieu Tr, T c, v tinh than bai ngoai va lam tng theo ao la bo ong ba to tien, a ra lenh tren toan quoc triet ha thanh ng, x t cac Giao S va tat ca nhng giao dan nao bat tuan lenh nha Vua. Nhng hanh ong nay a a ti viec lien quan Phap va Tay Ban Nha can thiep vao noi bo Viet Nam, ep buoc vua T c ky hoa c nhan quyen bao ho cua Phap, ong thi cham dt viec sat hai ngi Cong giao nam 1883.

1. Vua T c (1847-1883): Co 13 Sac Ch

Neu tnh so Sac Ch bat ao, di thi T c len ti 13 Sac Ch ban hanh vao nhng nam 1848, 1851, 1855. Rieng trong nam 1857 co 4 Sac Ch, nam 1859 co 2 Sac Ch, va nam 1860 co 4 Sac Ch cuoi cung. Nhieu lenh nh the minh chng quyet tam nha vua muon tan diet ao Thien Chua bang moi gia, va tan diet suot trong 36 nam chap chnh. Chung ta se thay noi dung nhng sac lenh o khung khiep ti mc o nao!

ao Cong Giao c nh ngha khong nhng nh mot Ta ao ma con te hn na, nh mot ton giao xau xa, "mot dch te". (Sac Ch 7-6-1857)

Lenh cho cac xa uy, cai tong (Sac Ch thang 5 nam 1857): Ai khong tuan theo se b cach chc (sac Ch 7-6-1857)

Lenh cho Trieu nh va cac Quan a phng (Sac Ch 24-8-1860).

Theo cac sac lenh tren ay, phai bat tat ca moi thanh phan Cong Giao.

Het moi thanh nien tren 15 tuoi phai trnh dien thng xuyen theo thi gian nhat nh (lenh 17-1-1860). Ngi Cong Giao, du hoc gioi, co kha nang, cung khong c gi chc vu nao (lenh 19-9-1855).

ac biet nham vao gii ng phu, v ho luon luon di chuyen va thng la cho an nau cho cac ao Trng (lenh 18-9-1855).

Nhng ngi cha chap ao Trng se b phan than va buong song (lenh 30-3-1851).

Giao dan khong chu ap Thanh Gia se b khac hai ch Ta ao tren mat va i ay biet x (lenh 18-9-1855). Ai co chap xng ao: an ong se b cng bach tong quan, an ba b tuyen lam no t cho cac quan (lenh 7-6-1857)

Bat cac thanh phan trong Hoi ong Giao X (lenh thang 10 nam 1959)

Binh s Cong Giao khong ap anh Thanh Gia se b giai ngu, b khac hai ch Ta ao va b ay chung than (lenh thang 12-1859).

Gii Quan Lai Cong Giao: ca nhng ai a choi ao cung b cach chc. Nhng ai trung kien se b tram quyet (lenh 15-12-1859).

Cac n tu, khong c cap giay thong hanh e di chuyen ngoai a phng mnh ang . V ho la nhng lien lac vien ac lc. Ai khong tuan lenh se b tu chung than, hay lam no t cho cac Quan (lenh 17-1-1860 va lenh thang 7-1860).

Cac Linh Muc Viet Nam, ap Thanh Gia hay khong eu b phan than e neu gng. Linh Muc ngoai quoc th b tram quyet, au phai treo luon 3 ngay, roi buong song hay nem xuong bien (lenh 15-9-1855).

Cac c s Cong Giao, b ot pha va tieu huy (lenh 18-9-1855 va 8-12-1857). Nhat la c s tai Vnh Tr, phai pha huy bnh a (lenh 1-12-1857).

2. Nhng Cuoc Bach Hai Do Nhom Van Than (1885-1886):

Chnh ly ra nhng cuoc bach hai a cham dt di thi T c, v theo khoan 9 cua hiep c Giap Tuat ky gia Viet Nam va nc Phap ngay 15-3-1874, vua T c a ky nhan "quyen t do theo ao va hanh ao cua ngi Cong Giao". Tuy nhien lch s con ghi chep la sau vua T c, s bat b cong oan Cong Giao Viet Nam van tiep tuc, khong kem phan d doi tan bao, va dien tien trong hoan canh roi ren khac biet. Cac vua ke v T c la:

- Hiep Hoa, len ngoi chap chnh c 4 thang roi sau o b ep buoc phai uong thuoc oc quyen sinh.

- Kien Phuc, len ngoi luc mi 15 tuoi.

- Ham Nghi, len ke v luc 12 tuoi.

Do o, moi quyen hanh ieu khien quoc s, gia luc ang phai ng au vi ngoai xam lai nam trong tay cac v ai than: Nguyen Van Tng va Ton That Thuyet. Ket qua a en cho ai bat hanh cho at nc: Qua hai hiep c 1883 va 1884, Viet Nam mat nc ve tay Thc Dan. Lanh tho chia lam 3, Nam ky va cac thanh pho Qui Nhn, a Nang, Vinh, Hai Phong va Ha Noi tr thanh thuoc a Phap. T Thanh Hoa vao en Bnh Thuan thuoc Nam Trieu, t Ninh Bnh ra Bac do Kham Sai Bac Ky nhng ca Trung va Bac eu at di quyen Bao Ho cua Phap. Quyen than Ton That Thuyet mu anh up Phap thanh Mang Ca nhng that bai, kinh thanh Hue chm trong bien la va chet choc. Vua Ham Nghi bo kinh thanh chay ve Tan S, xuong chieu Can Vng khang Phap. Nh mot cuc than hong nem vao bien dau, phong trao Van Than Can Vng bung len khap ni, t ong t phat, vi khau hieu "Bnh Tay Sat Ta" lan rong tren khap ba mien Bac Trung Nam, va con vat hy sinh, mot lan na, cung lai la ngi Cong Giao rai rac tren khap toan quoc! Cuoc bach hai tan ac v li dung hoan canh "uc nc beo co": ch trong may nam Van Than, so ngi Cong Giao b tan sat v tn ngng a len cao gan bang tong so tn hu a hy sinh trong hn hai the ky bach hai, t i cac Chua Trnh Nguyen cho ti het i T c. Nhng cuoc tan sat that ac liet rung rn, tng lp ngi, ke ra tng tram tng ngan, c moi lan phai qua mot cn bach hai la c tiep tuc nga xuong, nh nhng trai sung rung trc cn gio long!


Giao X Lang Anh, Giao Hat Ca Lo, Giao Phan Vinh, Que Hng c Tan Giam Muc Phaolo Nguyen Thai Hp.


Trong iem nhat la thi ky nay giao x Lang Anh a cung chu chung so phan moi ngi cong giao. Phong trao Van Than, Can Vng vi khau hieu "Bnh Tay Sat Ta" giao dan x Lang Anh cung a chng kien nhieu cuoc t ao tap the tai quang trng Quan Bau.

3. Phong trao giam to cai cach: 1930 -1931 nhng cuoc mit-tinh, bieu tnh ot pha cac nha tri huyen roi keo en nha th x. Nhng do s khon kheo, bien bao cha ong, giao x Lang Anh a nhanh chong bo tr canh th t thanh ni chua chien, ho a xay cat cac en mieu gia trong thon lang, cat dau o th t, kieu rong ni bau sau (Kieu rong 157 nam nay con lu gi tai giao x ) nen nhng oan quan cua Van Than lt qua ma x ao khong b tan pha, Giao x Lang Anh luc o lai la ni an nau an toan cho cac nha tha sai.

4. Giai oan chia oi at nc: 1951 - 1952 (dap tat c to chc Lien oan Cong giao) sau o khong lau hiep nh Geneve chia oi at nc ri vao canh chien tranh tang toc cua 2 mien Nam Bac, giao x Lang Anh cung theo van menh chung cua at nc, nha th, nha x eu b bom bo tan hoang, hien con dau tch cua chien tranh, 2 ho bom ben nha phong nay la ao ca, nhng tran ma bom lam cho nha x b chon vui trong ong at, o la nhng ngay kinh hoang nhat, co ngay so chet 40 ngi, nhng ac biet nh s che ch cua Me Maria ngi cong giao lai khong b ton that ve nhan mang.

 

IV. Nhng Bien ong Dan So

1. - 1945 b nan oi mot so ong giao dan Lang Anh phai i tha phng cau thc va b chet oi khong tr lai.

Ngay 9-3-1945, Nhat ao chanh Phap tai Viet Nam. Trc tnh the nay vai tro cua cac v Tha Sai ngoai quoc cang tr nen kho khan va so ng sinh linh muc Viet Nam u ieu kien lam con so linh muc tang them nhieu. Toa thanh quyet nh "Viet Nam Hoa" he thong lanh ao Giao Hoi qua viec trao cho Giam Muc ban quoc: Ha Noi cho c Cha Trnh Nh Khue nam 1950, Bac Ninh cho c Cha Hoang Van oan nam 1950, Vinh cho c Cha Tran Hu c nam 1951, Hai phong cho c Cha Trng Cao ai nam 1953.

2. Nam 1954, hiep nh Geneve chia oi at nc khien gan 750,000 giao dan Cong Giao mien Bac phai di c vao mien Nam, mot na giao dan Lang Anh cung theo oan di c khan goi len ng vao Nam. Dan so Lang Anh sau bien co nay ca x ch con lai 775 ngi. Cuoc song tham lang chung cua giao hoi Mien Bac da keo dai 40 nam chia cat 2 mien Nam Bac dan so cong giao tai Giao x Lang Anh cung 2,000 nhan khau.

3. - 1975 bien co thong nhat at Nc, lai mot lan na khoang 400 ngi lai len ng vao mien Nam lam kinh te, con so hien nay con 1,600 ngi chia lam 4 giao ho:

Ho Lang Anh, Ho An Hau, Ho Tan Thanh, Ho Kim An.

Nam tren a ban hanh chnh cua 3 xa: xa Nghi Phong, xa Nghi c, xa Nghi An thuoc huyen Nghi Loc, dien tch tong quat chieu rong 2.5 km rai dai 5 km tong cong 11km2. Tat ca cac giao ho eu co nha th. Ni trung tam phung vu chung cua cong oan la nha th giao x a c xay dng lai nam 1995 do linh muc Phero Nguyen Van Thien.

c s chan dat cua cac Chu Chan, giao dan Lang Anh a sm y thc ve n goi va cho ng cua mnh trong Giao Hoi, no lc lam viec tong o va gop phan rat xng ang trong cong viec xay dng Giao X va song ao trong moi hoan canh.

 

V. Cac Linh Muc Con Cai Giao X:

1- Cha Matheu Tho - que Lang Anh - chu chc linh muc 1867 - t tran tai Ke Tieu.

2- Cha Phero The - que An Hau - chu chc linh muc 1892 - t tran tai que.

3- Cha Phero Ve - que An Hau - chu chc linh muc 1892 - t tran tai Yen Phu 1939.

4- Cha Gioan Hoi - que Lang Anh - chu chc linh muc 1904 - t tran tai Loc Thuy 1942.

5-Cha F.x. ong - que An Hau - chu chc linh muc 1910 - t tran tai Ke ong 1951.

6- Cha Phaolo Quyen - que Lang Anh - chu chc linh muc 1912 - t tran tai My Hoa.

7- Cha Giuse Than - que Lang Anh - chu chc linh muc 1927 - t tran tai Van Thanh 1965.

8- Cha Phaolo Nguyen Thai Hp - que Tan Thanh - chu chc linh muc 8-8-1972. Nay la giam muc Giao Phan Vinh.

 

VI. Cac Linh Muc Coi Soc Giao X:

Trc tiep cham soc Giao x, t bc khi au khi Giao s c chnh thc thanh lap vao nam 1853 cho en nay, nam 2004, co tat ca 22 linh muc quan x & phu trach:

1. Cha Bao - Quan x - t 1884 en 1893

2. Cha oai - Quan x - t 1893 en 1901

3. Cha The - Quan x - t 1901 en 1905

4. Cha Tnh - Quan x - t 1905 en 1910

5. Cha Trach - Quan x - t 1910 en 1921

6. Cha Khoa - Quan x - t 1921 en 1927

7. Cha Tan - Quan x - t 1927 en 1931

8. Cha Bien - Quan x - t 1931 en 1937

9. Cha ng - Quan x - t 1937 en 1945

10. Cha Th - Quan x - t 1945 en 1946

11. Cha Huyen - Quan x - t 1947 en 1951

12. Cha Kham - Quan x - t 1951 en 1958

13. Cha Liem - Phu trach - t 1958 en 1959

14. Cha hat Le - Phu trach - t 1959 en 1962

15. Cha Liem - Phu trach - t 1962 en 1966

16. Cha Nho - Quan x - t 1966 en 1974

17. Cha Danh - Quan x - t 1974 en 1987

18. Cha Thien - Quan x - t 1987 en 1998

19. Cha Nho - Phu trach - t 1998 en 2001

20. Cha Li - Phu trach - t 2001 en 2002

21. Cha Thang - Phu trach - t 2002 en 2003

22. Cha Nhan - Quan x - t 2003 en 2010.

 

VII. To Chc Hanh Chanh Giao X:

Hoi ong Hanh Giao x hien tai:

Lm. quan x: Raphael Tran Xuan Nhan

Chu tch: Giuse Vng Van Quang

Pho Chu tch: Inhaxio DngVan Minh

Th ky: Phaolo Nguyen Van oai

Phung vu: Anton Nguyen Van Tnh

Giao duc: Giuse Vng nh Tr.

- Trong chieu hng khan hiem n goi toan cau, linh muc quan x luon co ong n goi tu tr tai giao x, t khi nhan x ngay 17/10/2003 linh muc quan x luon nhac nh cac bac phu y thc ve viec ong gop n goi tu tr cho oi ngu tong o cua Giao Hoi, hang nam co m cac khoa nh hng n goi tai giao x, hien nay a co 2 n goi khan trong dong c Me ong Cong, 1 n goi dong Don Bosco, 1 n goi dong Con c Me Phu Ho, 1 n goi dong Xito, 2 n goi dong Phanxico, 2 n goi dong Anton Claret, 1 n goi dong Ngoi Li.

- Mot s kien can lu y ve Hoi oan Legio: ngay 19/4 /1999 c thanh lap Praesidium au tien tai nha th giao ho An Hau, thuoc giao x Lang Anh, do cha Phero Nguyen Sy Nho quan x luc do ch co 11 hoi vien 2 nam va 9 n, vi thanh hieu c Me Vo Nhiem nguyen toi, cho en nay Hien nay Comitium Vinh a phat trien rong ln trong 3 tnh: Nghe An, Ha Tnh, Quang Bnh khong nhng ch trong giao phan ma vn ra ngoai giao phan Thanh Hoa, 3 giao phan cua at nc Lao: Viengchan, Thakhek, Pakse. Co khoang 7,000 hoi vien hoat ong khap ni.

Ngay 20 thang 8 nam 2004, c giam muc Phaolo Maria Cao nh Thuyen viet bai sai chnh thc bo nhiem cha Raphael Tran Xuan Nhan linh giam cua Comitium Vinh, cung la cha quan x Lang Anh, vay Giao x Lang Anh vinh d c coi la chiec noi au tien cho Hoi oan Legio tai giao phan nha.

 

VIII. Cac Hoi oan ang Hoat ong Trong Giao X:

1. Hoi ngi cao tuoi 46 hoi vien.

2. Hoi chi em Phu N 102 hoi vien.

3. Hoi Gia nh Terexa 60 hoi vien.

4. Hoi chia se Li Chua 40 hoi vien.

5. Hoi Thanh Nien Thien Nguyen 28 hoi vien.

6. Hoi Legio 24 hoi vien.

7. Hoi Khoi Bnh Legio 18 hoi vien.

 

IX. Cac Hoi Dong Hien Dien & Hoat ong Trong Giao X:

Vi niem han hoan toan the Giao X Lang Anh vao ngay 15-08-2008 a on cac ch em dong Con c Me Phu Ho tu Thu c ve hien dien va hoat ong cho gii tre tai giao x Lang Anh, hien nay ang hoat ong tch cc ao tao giao duc gii tre & m trung tam hng nghiep cho cac ban n.

 

 

X. Nhng Quan Tam Hang au Cua Giao X:

1. Tinh than hiep nhat: Thanh at quan trong nhat cua giao x chung ta la s hiep nhat trong cung mot than the mau nhiem cua Giao Hoi, nh li thanh PhaoLo, "Tat ca chung ta a c ay tran mot Than Kh duy nhat" (1Corinto 12:13). Moi ngi ton trong nhau trong c x, ong tam nhat tr trong hanh ong va oi ai vi nhau bang tnh yeu va tha th nh la nhng mon e ch thc cua c Kito, ang a keu goi: "Ngi ta c dau nay ma nhan biet cac con la mon e cua Thay la cac con thng yeu nhau" (Gioan 13:35). e thi hanh ieu o, giao x khuyen khch viec oi thoai ci m vi cac ton giao ban, ong gop xay dng, bieu lo thien ch bang hanh ong cu the va tranh cac hnh thc phe bnh lan nhau.

2. Tinh than cong tac: Giao x keu goi moi ngi, moi gia nh tiep tay cong tac theo kha nang cua mnh e thc hien nhng muc tieu cua giao x. Moi ngi, moi gia nh c mi goi cau nguyen cho giao x va rong rai ong gop th gi, tai nang, tai chanh cho giao x. Co nh the giao x mi co c ton tai va phat trien hau lu truyen cho con chau mai sau.

3. Tinh than Phuc Am Hoa: Cac tn hu c keu goi neu cao tinh than song Phuc Am trong gia nh, vi ban hu, trong cac moi trng song chung quanh va ngoai xa hoi, nhat la vi nhng ngi khong cung ton giao, cac chng trnh t thien, giup ngi ngheo c pho cap cho moi thanh phan co hoan canh kho khan khong phan biet lng giao. Co nh vay mi hy vong m mang Nc Chua en vi moi ngi.

4. Co vo n Thien Trieu: Giao x thiet tha keu goi cac ban tre can am dan than ap lai li Chua mi goi tr nen la nhng mon e nhiet thanh cua Ngai. Cha x cung keu goi moi ngi, moi gia nh, cac hoi oan hay tch cc cau nguyen cho n Thien Trieu, khch le cac mam non hng ve n goi tu tr. Giao x ac biet quan tam va biet n cac linh muc, tu s a va ang phuc vu cong ong Dan Chua, hang nam to chc le gio cho cac cha cac thay va cac X a co cong vi giao x.

 

Li Ket: Trong niem tin vao Thien Chua vi s hng dan cua Chua Thanh Than, qua s cau bau cua c Me Vo Nhiem Nguyen Toi, bon mang cua giao x va cac Thanh T ao Viet Nam, chung ta cung hang hai tien bc trong niem hy vong vao mot tng lai ti sang cua giao x chung ta.

Trong niem han hoan cua giao phan Vinh chuan b on c Tan Giam Muc, cung la niem vui cua giao x Lang Anh nho be ngheo hen, xin moi ngi hiep thong cau nguyen cho s thang tien cua giao x que hng c Tan Giam Muc Phaolo Nguyen Thai Hp.

 

Linh muc quan x Lang Anh

Raphael Tran Xuan Nhan

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page