Thanh Le Ta n Va Chao on

c Tong Giam Muc Pho

Phero Nguyen Van Nhn

 

Thanh Le Ta n Va Chao on c Tong Giam Muc Pho Phero Nguyen Van Nhn.


Thanh Le Ta n Va Chao on c Tong Giam Muc Pho Phero Nguyen Van Nhn.


Ha Noi, Viet Nam (7/05/2010) - Ngay 07 thang 05 nam 2010, Tong Giao Phan Ha Noi long trong c hanh thanh le Ta n va chao on c Tan Tong Giam Muc Pho Phero tai nha th Chnh Toa Ha Noi. c Tong Giam Muc Giuse a chu s thanh le vi s tham d cua cac c Giam muc thuoc giao tnh Ha noi, linh muc oan Tong Giao Phan Ha Noi, cac linh muc ai dien Giao phan a Lat, mot so linh muc t cac Giao phan trong giao tnh cung ong ao nam n tu sy, chung sinh va anh ch em giao dan.

9h30 oan ong te tien vao cung thanh. Trc khi vao Thanh le, cha chanh van phong Toa Tong Giam Muc Ha noi a oc Sac ch bo nhiem c Tong Giam Muc Pho Ha Noi cua c Thanh Cha Benecto XVI va Ngh nh bo nhiem c Tong Giam Muc Pho Ha noi cua Thanh Bo Rao Giang Tin Mng Cho Cac Dan Toc. Tiep o, c Tong Giam Muc Giuse a ngo li vi cong oan va gii thieu c Tong Giam Muc Pho Phero vi cong oan.

Thanh le a dien tien trong s trang nghiem cua bau khong kh phung vu. c Tan Tong Giam Muc Pho a chia se Tin Mng trong Thanh le.

Trc khi ket thuc Thanh le, c Giam Muc Giuse Nguyen Ch Linh, Pho Chu Tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, a thay mat Hoi ong Giam Muc Viet Nam ngo li chuc mng c Tan Tong Giam Muc Pho Phero.

Cha Giuse Nguyen Khac Que, Quan hat Thanh Oai, thay mat toan the cong oan dan Chua Tong Giao Phan Ha Noi ngo li chuc mng c Tan Tong Giam Muc Pho.

ap lai, c Tan Tong Giam Muc Pho Phero a ngo li vi toan the cong oan.

 

Tong Giao Phan Ha Noi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page