Uy ban nhan quyen Indonesia keu goi

chnh phu nc nay bai bo

luat chong pham thng

 

Uy ban nhan quyen Indonesia keu goi chnh phu nc nay bai bo luat chong pham thng.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 19/2/2010] - Uy ban nhan quyen Indonesia keu goi chnh phu nc nay bai bo luat chong pham thng.

c biet luat chong pham thng a c ban hanh tai Indonesia vao nam 1965.

Ong Ifdhal Kasim, chu tch Uy ban nhan quyen Indonesia noi rang luat chong pham thng tao ra nhieu van e v no cho phep nha nc c can thiep vao ton giao. Theo ong Kasim, khong nen duy tr luat nay v no khong bao ve t do ton giao va tn ngng.

Phat bieu tai mot phien hop do Toa bao hien Jakarta to chc hom 17 thang 2 nam 2010 nham duyet xet lai nganh t phap, ong Kasim noi rang nha nc "nen tch cc hn trong viec bao ve ngi co ton giao va ton giao cua ho". Ong keu goi nha nc hay co hanh ong chong lai nhng ngi gay ra bao ong chong ton giao.

Theo luat chong pham thng tai Indonesia, nhng ai co hanh vi pham thng chong lai bat c ton giao nao c chnh phu chnh thc nhn nhan eu co the b an tu.

Ong Kasim noi rang chnh phu ban hanh luat nay ch e bao ve 6 ton giao c chnh phu nhn nhan la Phat giao, Khong giao, An giao, Hoi giao, Cong giao va Tin lanh. Nhng ngi khong thuoc cac ton giao nay luon gap kho khan.

Ong Kasim cho biet cac tn o Bahai ch thc thi niem tin mot cach len lut v ho s b xem nh toi pham chieu theo luat chong pham thng.

Theo ong, nha nc can phai nhn nhan nhng ton giao khac e cac tn o khong b ky th hay b tan cong.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page