Giao trieu tnh tam Mua Chay

 

Giao trieu tnh tam Mua Chay.

Vatican [CNA 18/2/2010] - Ke t chieu ngay Chua Nht 21 thang 2 nam 2010, giao trieu se bat au tuan tnh tam Mua Chay tai nguyen ng Me ang Cu The trong noi thanh Vatican.

Nam nay, linh muc giang tnh tam cho giao trieu la cha Enrico dal Covolo, dong Salesien Don Bosco, va chu e cua tuan tnh tam la "nhng bai hoc cua Chua va Giao hoi ve n goi linh muc".

Tuan le tnh tam se ket thuc vao th Bay 27 thang 2 nam 2010.

Se co tat ca 17 bai suy niem va moi ngay se co mot e tai rieng: th Hai la ngay danh e cau cho n goi linh muc, th Ba la ngay cau cho cac nha truyen giao va th T la ngay sam hoi. e tai cua ngay th Nam la Chua Kito va th Sau la c Maria. Rieng ngay th Bay c danh cho n goi cua cac pho te au tien trong Giao hoi.

Trong suot tuan le tnh tam cua giao trieu, se khong co cac buoi tiep kien chung va rieng.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page