Cac c giam muc ai Loan

keu goi rao giang Tin Mng

 

Cac c giam muc ai Loan keu goi rao giang Tin Mng.

ai Loan [CWN 11/2/2010] - Cac c giam muc ai Loan keu goi rao giang Tin Mng cho at nc.

Mot nam sau ngay khai mac ky niem 150 nam Tin Mng c truyen ba tai quoc gia hai ao nay, cac c giam muc ai Loan keu goi cac tn hu hay tham gia vao cong cuoc rao giang Tin Mng cho x s.

Vi ta e "ra khi, tham gia rao giang Tin Mng", la th muc vu cua cac c giam muc ai Loan ghi nhan rang "hien van con nhieu ngi can biet Tin Mng cua Chua Kito".

Theo cac c giam muc ai Loan, "la mot tn hu ai Loan co ngha la lam mot ngi rao giang Tin Mng." Cac ngai keu goi: "Chung ta can phai quan tam en i song thieng lieng cua chung ta, gia tang hieu biet ve giao ly, Thanh Kinh va than hoc".

Dan so ai Loan hien nay la 22 trieu 7 tram ngan ngi, trong so nay co 93 phan tram theo la tn o Phat giao va Lao giao, 4 phan tram theo Tin lanh; ch co 1.3 phan tram la ngi Cong giao.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page