Giao hoi tai Phi luat tan cung ng

45 ngan thien nguyen vien

e e phong gian lan bau c

 

Giao hoi tai Phi luat tan cung ng 45 ngan thien nguyen vien e e phong gian lan bau c.

Manila [Asianews 5/2/2010] - Giao hoi tai Phi luat tan cung ng 45 ngan thien nguyen vien e e phong gian lan bau c.

Mot to chc cua Giao hoi Cong giao tai Phi luat tan hien ang to chc mot ao quan gom 45 ngan thien nguyen vien e theo doi tai cac phong phieu, vach tran nhng vu gian lan bau c va giup ngi dan y thc ve trach nhiem cua mnh.

To chc noi tren co ten la "Hoi ong Muc vu Giao x v bo phieu co trach nhiem"do Hoi ong Giam muc Phi luat tan e ra.

Ba Henrietta de Villa, chu tch cua To chc noi rang nhiem vu cua cac thien nguyen vien la quan sat va nghien cu cach bo phieu cua ngi dan. Theo ba De Villa, mot khi dan chung a biet x dung la phieu cua mnh mot cach co trach nhiem, th se t co nguy c gian lan hn. Nhng quan trong hn, s menh cua Giao hoi la giup cho quoc gia bao am c mot cuoc bo phieu t do va cong bnh.

Phi luat tan la mot quoc gia noi tieng vi viec mua phieu, th oai va gian lan. Nguyen nhan dan en tnh trang nay la cac moi quan he gia nh gia cac ng c vien va c tri. Bao ong va giet ngi la ieu thng xay ra trong cac cuoc bau c.

Sau bien co bi tham tai Maguindanao, mien nam nc nay, ngay 23 thang 11 nam 2009, chnh phu a quyet nh gan cac may ra soat tai cac phong phieu e tranh cac cuoc bao ong.

 

Chu Van

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page