Thu tuc khieu to cac vi pham Nhan quyen

tai Hoi ong Nhan quyen Lien Hiep Quoc

 

Thu tuc khieu to cac vi pham Nhan quyen tai Hoi ong Nhan quyen Lien Hiep Quoc.

Ha Noi, Viet Nam (VietCatholic News 02/02/2010) - LTS: Chung toi xin han hanh gii thieu tai lieu quan trong sau ay ve "Thu tuc khieu kien cac vi pham nhan quyen tai Hoi ong Lien Hiep Quoc" do luat s Tran Le-Nguyen soan. Luat s Tran Le Nguyen va cac ngi con cua ong cung la nhng luat s chuyen mon ve luat quoc te va cac luat le lien quan ti nhan quyen. Tai lieu se giup cho ngi Viet Nam chung ta c hieu ro nhng quyen li cua mnh, ong thi cung cho thay nhng hau qua ma cac ke lanh ao oc tai CS lam dung quyen the an ap dan chung, roi sm muon nhng vi pham nhan quyen se b a ra anh sang Cong Ly va nhng ke pham du quyen lc cao en may cung se b trng phat.

Theo v Giam oc ban chap hanh cua Hiep hoi Nhan quyen Washington DC chi nhanh Chau A, co toi thieu 50 vu kien chong cac vien chc ang Cong San Trung Quoc nop bi cac hoc vien Phap Luan Cong t 2002 en 2007. Co hn 30 quoc gia va hn 70 luat s ang giup cac hoc vien trong cac vu kien, phan ln ke ca trng hp ho va hnh, la chong Giang Trach Dan (hien co 15 quoc gia).

 

Thu tuc khieu to cac vi pham Nhan quyen tai Hoi ong Nhan quyen Lien Hiep Quoc.

Ngh Quyet 5/1 cua Hoi ong Nhan Quyen Lien Hiep Quoc ngay 18/6/2007 a m ra mot c hoi mi cho cac nan nhan b tra ap cac quyen can ban c cong nhan (1).

Thc vay, Thu tuc co ten 1503 a c cai tien theo Quyet Ngh 5/1, tr thanh pho quat va t ong phai c xem xet bi mot Uy Ban Hanh ong thuoc Hoi ong Nhan Quyen LHQ.

Ai Co The To Cao Hay Khieu Kien

Trc ay, theo cac Thoa c cu, cac n kien khieu to ch c chap nhan mot khi quoc gia lien he cong nhan tham quyen cua Hoi ong Nhan Quyen Lien Hiep Quoc.

Trai lai, Thu tuc mi n kien khieu to c chap nhan, khong can quoc gia lien he co ky hay phe chuan cac thoa c ve nhan quyen hay khong.

Chnh v vay, thu tuc khieu to nay co tnh cach Pho Quat (universelle).

Do vay moi cong dan cua mot quoc gia thanh vien cua Lien Hiep Quoc co the t mnh ng nguyen n khieu to tai Hoi ong Nhan Quyen LHQ.

Hn the nua, tat ca cac ca nhan, oan the, hoac mot nhom ngi t thay mnh la nan nhan cua s an ap nhan quyen hay cac quyen can ban, eu co the khieu kien.

Cac Khieu Kien e n c Chap Nhan

n khieu kien, trc tien phai lien quan ti mot trong cac quyen cua con ngi hay cac quyen t do can ban c cong nhan va phai hoi u cac yeu to sau ay:

1- n khieu kien phai ro rang khong co y o (motivation) chnh tr va muc tieu hp vi Hien Chng Lien Hiep Quoc, Tuyen Ngon Quoc Te Nhan Quyen va Cong c Quoc Te ve quyen dan s va Chnh Tr va cac qui c khac ve nhan quyen..

2- n khieu kien phai ghi ro chi tiet cac s kien cua cac vi pham va muc ch cua n kien cung nh cac quyen a b cha ap (2).

3- n khieu kien can c bien soan theo cung cach nha nhan, khong dung cac t, cac cau van co tnh cach ph bang hay nhuc ma.

4- n khieu kien co the la do mot ca nhan, mot to chc, mot nhom ngi t thay mnh la nan nhan cua s an ap nhan quyen, nhom ngi nay co the la mot to chc ngoai chnh phu, hanh ong v thien y, khong co muc tieu chnh tr, va qua quyet trc tiep va chac chan cac vi pham ghi trong n. Tuy nhien, neu s hieu biet cac vi pham tren mac du khong trc tiep, cung c chap nhan, mien la cac chi tiet cua chng c o khong the tranh cai c.

5- n khieu kien khong c ch can c duy nhat da tren cac thong tin tren cac phng tien truyen thong ang tai.

6- n khieu kien nay phai la mi, khong lien he ti vu viec a xem xet trong khuon kho cua mot thu tuc ac biet cua mot c quan cua LHQ hay cac to chc mien tng t.

7- n khieu kien nay khong co hieu qua hay qua lau neu hanh s trong nc.

Tien Trnh n Khieu Kien

Khi nhan c cac n khieu kien bi cac ca nhan, mot to chc hay mot nhom ngi, mot Uy Ban Hanh ong trc thuoc Hoi ong Nhan Quyen gom 5 thanh vien se cu xet xem cac to cao nay co tuan thu cac tieu chuan qui nh hay khong.

Neu n khieu kien nay c tuyen bo chap nhan (recevable), quoc gia lien he se nhan c n to cao nay va phai tra li cac to cao o.

Mot khi co u bang chng cho thay thc te co nhng vi pham tram trong va co he thong cac quyen c cong nhan, Uy Ban Hanh ong se e trnh len Hoi ong Nhan Quyen ban tng trnh chi tiet cac vi pham va cac quyen b cha ap ong thi a ra cac bien phap thch nghi can thiet khuyen cao quoc gia vi pham nhan quyen.

Cac khuyen cao vi pham nhan quyen nay cung c trnh len Cao Uy Nhan Quyen Lien Hiep Quoc e c quan nay co nhng bien phap tr giup nham cai thien va phong nga cac vi pham b ch trch to cao.

Ngoai ra con co mot thu tuc ac biet danh cho cac nhom chuyen vien, thu nhan cac ho s khieu kien ca nhan, gia nh ho hay cac ng ai dien, hay do mot to chc bao ve nhan quyen, to chc ngoai chnh phu, thay the ho hanh ong.

Cac nhom nay chuyen cac n khieu kien, qua ng loi ngoai giao cho chnh phu b to cao vi pham nhan quyen va yeu cau ho cho biet trong han 90 ngay, y kien, bnh luan ve cac cao buoc neu tren, ca ve cac s kien lan luat ap dung, tien trnh, ket qua ieu tra.

Sau o cac nhom nay se a ra mot thong bao kem theo nhng khuyen cao va gi cho chnh phu lien he vi pham nhan quyen. Cac ngi khieu to cung se nhan uc thong bao tren, ba tuan sau. Thong bao nay cung c cong bo trong phuc trnh hang nam cua Hoi ong Nhan Quyen LHQ.

n Khieu Kien Gi Ve:

SERVICE D APPUI

HCDH-UNOG

1211 GENEVE

SUISSE

Telecopie: (4122) 917-9011

Email: 1503@OHCHR.ORG

Tien ay chung toi cung xin lu y qu oc ga rang mot so ln cac quoc gia dan chu t do cho phep khi kien trc Toa An a phng, cac vi pham nhan quyen tram trong va co he thong, khong nhng thu pham trc tiep an ap ma ca nhng ngi lanh ao chnh quyen t trung ng ti a phng.

Th Du:

- Toa an c quoc ngay 25/01/2010 a ra an lenh quoc te bat giam Tung Jorge Rafael Videla, nguyen lanh ao cuoc ao chanh tai Argentine nam 1976 vi toi vi pham nhan quyen.

- Brasil a cho dan o mot lanh ao quan s ve hu ti Argentine e tra li ve nhng vi pham nhan quyen trong chien dch "Condor."

- Toa Toi Cao Perou a xac nhan cu TT Fujimori 25 nam tu, va b dan o vao tu sau nhieu nam lan tron ngoai quoc.

- Tng Reynaldo Bignone, nay 83 tuoi, nguyen Chu Tch nc Argentine, bi ket an hang chuc nam v toi bat coc, hanh ha, thu tieu oi thu chnh tr.

- Giang Trach Dan, nguyen Chu Tch, cung 4 uy vien trong Bo chnh tr ang Cong San Trung Quoc b ong Ismael Moreno, Tham phan Toa an Quoc gia Tay Ban Nha truy to ve toi ac tra tan va diet chung oi vi hoc vien Phap Luan Cong Bac Kinh va cac tnh Lieu Ninh, Sn ong.

- Tai Canada, nhieu vu kien vi pham nhan quyen bi cac cu lanh ao ngoai quoc c tru tai Canada ang b truy to hnh s ma hai trong so vu kien do Van phong Luat s cua hai a con ngi viet am trach.

Theo co Theresa Chu, giam oc ban chap hanh cua Hiep hoi Nhan quyen Washington DC chi nhanh Chau A, co toi thieu 50 vu kien chong cac vien chc ang Cong San Trung Quoc nop bi cac hoc vien Phap Luan Cong t 2002 en 2007. Co hn 30 quoc gia va hn 70 luat s ang giup cac hoc vien trong cac vu kien, phan ln ke ca trng hp ho va hnh, la chong Giang Trach Dan (hien co 15 quoc gia).

Chung toi ch neu len vai vu kien tieu bieu, con hang tram cac vu kien khac ang tiep dien tren nhieu nc khac nhau v nhng vi pham tram trong va co he thong cac quyen can ban c quoc te cong nhan.

Cac ieu trnh bay tren chng to rang, sm muon nhng vi pham nhan quyen se b a ra anh sang Cong Ly va nhng ke pham du quyen lc cao en may cung se b trng phat.

Khong gian bat au dan dan cang chat hep cho nhng chnh quyen oc tai va cac nha lanh ao cha ap cac quyen can ban cua con ngi, t cho mnh cai quyen ngoi tren luat phap quoc noi va quoc te.

Ghi Chu:

(1) - cac quyen can ban c nghi nhan trong Tuyen Ngon Quoc Te Nhan Quyen :

ieu 7

Moi ngi eu bnh ang trc phap luat va c phap luat bao ve bnh ang khong ky th. Moi ngi eu c bao ve chong lai moi ky th hay xui giuc ky th trai vi Tuyen Ngon nay.

ieu 13

1. Ai cung co quyen t do i lai va c tru trong quan hat quoc gia.

2. Ai cung co quyen ri khoi bat c quoc gia nao, ke ca quoc gia cua mnh, va co quyen hoi hng.

ieu 18

Ai cung co quyen t do t tng, t do lng tam va t do ton giao; quyen nay bao gom ca quyen t do thay oi ton giao hay tn ngng va quyen t do bieu th ton giao hay tn ngng qua s giang day, hanh ao, th phung va nghi le, hoac rieng mnh hoac vi ngi khac, tai ni cong cong hay tai nha rieng.

ieu 19

Ai cung co quyen t do quan niem va t do phat bieu quan iem; quyen nay bao gom quyen khong b ai can thiep v nhng quan niem cua mnh, va quyen tm kiem, tiep nhan cung pho bien tin tc va y kien bang moi phng tien truyen thong khong ke bien gii quoc gia.

ieu 20

1. Ai cung co quyen t do hoi hop va lap hoi co tnh cach hoa bnh.

2. Khong ai b bat buoc phai gia nhap mot hoi oan.

ieu 21

1. Ai cung co quyen tham gia chnh quyen cua quoc gia mnh, hoac trc tiep hoac qua cac ai bieu do mnh t do la chon.

2. Ai cung co quyen bnh ang tham gia cong vu trong nc.

3. Y nguyen cua quoc dan phai c coi la can ban cua moi quyen lc quoc gia; y nguyen nay phai c bieu lo qua nhng cuoc tuyen c co nh ky va trung thc, theo phng thc pho thong au phieu kn, hay theo cac thu tuc tuyen c t do tng t.

(2) - Cac quyen can ban nghi nhan trong Cong c Quoc Te ve quyen dan s va Chnh Tr.

ieu 12

1. Nhng ngi c tru hp phap trong lanh tho mot quoc gia eu co quyen t do i lai va t do la chon ni c tru trong lanh tho.

2. Moi ngi eu c quyen t do ri khoi mot quoc gia, ke ca quoc gia cua mnh.

3. Nhng quyen t do ghi tren khong the b gii han, ngoai tr nhng trng hp luat nh v nhu cau bao ve an ninh quoc gia, trat t cong cong, sc khoe cong cong, ao ly, hay nhng quyen t do cua ngi khac, va neu khong trai vi nhng quyen t do khac c tha nhan trong Cong c nay.

4. Khong ai co the b tc oat quyen hoi hng mot cach oc oan.

ieu 18

1. Ai cung co quyen t do t tng, t do lng tam va t do ton giao. Quyen nay bao gom quyen t do theo mot ton giao hay tn ngng va quyen t do bieu th ton giao hay tn ngng qua s th phung, hanh ao, nghi le hay giang day, hoac rieng t hoac vi ngi khac, tai ni cong cong hay tai nha rieng.

2. Khong ai b cng bach tc oat quyen t do la chon ton giao hay tn ngng.

3. Quyen t do bieu th ton giao hay tn ngng ch co the b gii han theo luat, v nhu cau bao ve an toan cong cong, trat t cong cong, sc khoe cong cong, ao ly hay nhng quyen t do can ban cua ngi khac.

4. Cac quoc gia hoi vien ky ket Cong c nay cam ket ton trong quyen cua cha me hay ngi giam ho trong viec giao duc cac con ve ton giao hay ao ly theo tn ngng cua ho.

ieu 19:

1. Moi ngi eu co quyen gi vng quan niem ma khong b ai can thiep.

2. Moi ngi eu co quyen t do phat bieu quan iem; quyen nay bao gom quyen t do tm kiem, tiep nhan, va pho bien moi tin tc va y kien bang truyen khau, but t hay an pham, di hnh thc nghe thuat, hay bang moi phng tien truyen thong khac, khong ke bien gii quoc gia.

3. Viec hanh s quyen t do phat bieu quan iem (ghi khoan 2 noi tren) oi hoi ng s phai co nhng bon phan va trach nhiem ac biet. Quyen nay ch co the b gii han bi phap luat v nhu cau:

a. Ton trong nhng quyen t do va thanh danh cua ngi khac.

b. Bao ve an ninh quoc gia, trat t cong cong, sc khoe cong cong hay ao ly.

ieu 21

Quyen hoi hop co tnh cach hoa bnh phai c tha nhan. Viec hanh x quyen nay ch co the b gii han bi luat phap, v cac nhu cau can thiet trong mot xa hoi dan chu e bao ve an ninh quoc gia, an toan cong cong, trat t cong cong, sc khoe cong cong, ao ly, hay nhng quyen t do cua ngi khac.

ieu 22

1. Ai cung co quyen t do lap hoi, ke ca quyen thanh lap va gia nhap cac nghiep oan e bao ve quyen li cua mnh.

2. Viec hanh x quyen nay ch co the b gii han bi luat phap, v cac nhu cau can thiet trong mot xa hoi dan chu e bao ve an ninh quoc gia, an toan cong cong, trat t cong cong, sc khoe cong cong, ao ly, hay nhng quyen t do cua ngi khac. ieu luat nay khong co tac dung ngan cam viec ban hanh cac gii han luat nh lien quan en s hanh x quyen t do lap hoi cua cac gii quan nhan va canh sat.

3. ieu luat nay khong co hieu lc cho phep cac quoc gia hoi vien ky ket Cong c Lao ong Quoc Te nam 1948 ve Quyen T Do Lap Hoi va Bao Ve Quyen Lap Hoi, c ban hanh hay ap dung nhng ao luat co tac dung vi pham nhng bao am ve nhng quyen t do ghi trong Cong c Lao ong Quoc Te.

ieu 25

2. Khong b ky th (nh a quy nh ieu 2) va khong b gii han bat hp ly, moi cong dan eu co quyen va co c hoi:

a. c tham gia vao viec ieu hanh chnh quyen, hoac trc tiep hoac qua nhng ai bieu do mnh t do tuyen chon.

b. c bau c va ng c trong nhng cuoc tuyen c t do va cong bang theo nh ky, bang pho thong au phieu kn, bao am trung thc y nguyen cua c tri.

c. c quyen bnh ang tham gia cong vu trong nc.

ieu 26

Moi ngi eu bnh ang trc phap luat, va c phap luat bao ve bnh ang khong ky th. Tren phng dien nay, luat phap cam moi ky th va bao am cho tat ca moi ngi quyen c bao ve mot cach bnh ang va hu hieu chong moi ky th ve chung toc, mau da, nam n, ngon ng, ton giao, chnh kien hay quan niem, nguon goc quoc gia hay xa hoi, tai san, dong doi hay bat c than trang nao.

ieu 27

oi vi cac cong ong thieu so ve chung toc, ton giao, hay ngon ng tai cac quoc gia hoi vien, Cong c nay bao am cho cac thanh phan thieu so cung vi nhng ngi khac trong cong ong cua ho c quyen hng van hoa rieng, c truyen giao va hanh ao rieng, va c s dung ngon ng rieng cua ho.

(3) - n khieu kien phai ghi ro: ten tuo, gii tnh, ni c tru; neu la to ch hay nhom ngi phai ghi danh tnh cua to chc, cong ong; dien ta trng hp xay ra tai nan; tac gia vi pham hay suy oan;, quan chc, chc vu, ly do vien c hay suy oan; Cac cap chnh quyen cao co lien he va, hay ho a co nhng bien phap g khi a c thong bao.

 

Ls Tran Le Nguyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page