TC tiep kien nhng tham d vien

Phien Hop Khoang ai cua

Hoi ong Toa Thanh "ong Tam"

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep kien nhng tham d vien Phien Hop Khoang ai cua Hoi ong Toa Thanh "ong Tam".

Tin Roma (Apic 29/02/2008) - Sang th Sau, 29 thang 2 nam 2008, khi tiep cac tham d vien Phien Hop Khoang ai cua Hoi ong Toa Thanh "ong tam", TC Beneito XVI a neu ro rang nhng hoat ong bac ai cua Giao Hoi cung cap "moi trng u tuyen" e thc hien s mang cua Giao Hoi.

c biet chu e cua Phien Hop Khoang ai la: "nhng pham chat nhan ban va thieng lieng cua nhng ai hoat ong trong sinh hoat bac ai cua Giao Hoi".

TC noi lem niem vui mng v co nhieu ngi kito san sang danh th gi va nang lc, e khong nhng cung cap cac tr giup vat chat, nhng con mang en s an ui va niem hy vong cho nhng ai song trong nhng hoan canh kho khan. TC qua quyet rang "hoat ong bac ai chiem cho trung tam trong s mang rao giang Phuc Am". "Nhng cong viec bac ai la manh at u tuyen e gap g, ke ca vi nhng ai cha biet Chua Kito, hoac ch biet phan nao thoi.

Cung nh trong thong iep au tien "Thien Chua La Tnh yeu", cong bo nam 2006, TC qua quyet rang: "nhng ai hoat ong trong nhieu hnh thc khac nhau cua sinh hoat bac ai cua Giao Hoi, khong the nao ch quan tam en phng tien ky thuat, hoac ch lo viec giai quyet nhng van e va nhng kho khan vat chat. Theo TC, s tr giup khong bao gi c rut gon ve nh mot hanh ong nhan ai ma thoi, nhng nh la mot the hien hu hnh cua tnh yeu phuc am.

Nhan manh en s can thiet huan luyen mot cach hu hieu va ang gia danh cho nhng ke hoat ong bac ai, c Beneito XVI a cau chuc ho tr nen nhng chng nhan cho gia tr s song, bang cach bao ve s song cua nhng ke yeu uoi nhat va cua nhng benh nhan; tr nen nhng chng nhan cho tnh thng, va cuoi cung nhng chng nhan cho Thien Chua, ang la nguon mach cua moi hoat ong bac ai.

TC tai xac nhan tam quan trong cua viec cau nguyen, oi lai vi chu thuyet duy hoat ong va duy the tuc, ang anh hng tren nhieu ngi kito dan than trong cong viec t thien bac ai.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page