Hop Uy Ban Bac Ai Xa Hoi Giao Phan Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hop Uy Ban Bac Ai Xa Hoi Giao Phan Kontum.


Uy Ban Bac Ai Xa Hoi hat Kontum hop ban mot mot so van e lien quan en viec Bac Ai Xa Hoi trong Giao phan.


Kontum, Viet Nam (Th Sau 29/2/2008) - Vao luc 8g30 sang Th Sau, 29 thang 2 nam 2008, tai phong khach Toa Giam Muc Kontum, Uy Ban Bac Ai Xa Hoi hat Kontum a hop ban mot mot so van e lien quan en viec Bac Ai Xa Hoi trong Giao phan. Thanh phan tham d gom co Cha Phero Nguyen Van ong (*), hat trng Pleiku va cung la ai Dien Giam Muc ac trach UB BAXH cua Giao phan chu s, gan 30 thanh vien la cac linh muc, tu s va giao dan tham d.

c biet, ay la buoi hop au tien cua Cha Tan ai Dien Giam Muc ac trach ve Bac Ai Xa Hoi ra mat UB BAXH hat Kontum, sau khi ngai c bo nhiem vao chc vu nay ngay 01/01/2008 phu ta Cha Tong ai Dien Giuse Nguyen Thanh Lien, ac trach cong viec BAXH cua Giao phan Kontum trc ay.

Trong buoi hop, Cha Phero muon UB BAXH phai co cach lam viec co he thong hn, ro rang hn va nhat la hp nhat trong cach quan ly, cach lam va chia se kinh nghiem cung nh nhng ho tr tinh than va vat chat gia cac n v, cung nh can co cai nhn tong the hn e Giao Phan de dang ho tr.

Cu the, e co cai nhn xuyen suot va tong the cua UB BAXH, Cha Phero a trao cac thanh vien cuon so ghi, bao cao, lng gia viec BAXH tai cac n v.

Tai trang au, co ghi muc ch cua UB BAXH

1. e Quy c Cha, Quy Cha, Quy Soeurs cac Dong, toan the quy an nhan va moi ngi biet ro cong viec bac ai trong Giao Phan.

2. e ieu phoi mot cach hp ly viec chia se cho ngi ngheo cac ni trong Giao phan.

3. e nhng ngi hang tam hang san cua Giao Phan Kontum cung gop phan cua mnh cho ngi ngheo.

4. e co the lap mot ban o va so lieu ve ngi ngheo, ngi phong cui# trong a ban giao phan Kontum.

5. ac biet, e cac an nhan thay c s giup cua ho c trao en tan tay ngi ngheo.

6. e co so lieu trnh len cho UB BAXH cua HGMVN.

Ngoai nhng van e tren, Cha Phero con e cao vai tro cua cac thanh vien la nam n tu s, la giao dan la canh tay noi dai cua cac Cha X va la thanh phan quan trong va ac lc trong UB BAXH.

Buoi hop a ket thuc luc 11 g 00.

c biet, hom ngay 28/2/2008 UB BAXH hat Pleiku cung a hop tai Nha th Thang Thien vi gan 40 thanh vien tham d la linh muc, tu s va giao dan. Cuoc hop cung dien ra cung thi gian va noi dung nh hom nay.

 

Hng Phuc, 29.2.2008

 

Ghi Chu:

* Linh muc Phero Nguyen Van ong

Nha th Thang Thien

02 Quang Trung - Tp. Pleiku - Gia Lai - Viet Nam

Tel: 059 824 713.

Website: http://www.pleikucompassion.com

http://www.huongvetaynguyen.net

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page