Vai nhan nh cua TC Beneito XVI

ve chu ngha t ban va ve tnh lien i

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai nhan nh cua c Thanh Cha Beneito XVI ve chu ngha t ban va ve tnh lien i.

(Radio Veritas Asia 24/09/2007) - Quy v va cac ban than men. Sang Chua Nhat, ngay  23 thang 9 nam 2007, c Thanh Cha Beneito XVI a i tham muc vu giao phan Velletri, nam cach Roma khoang 30 cay so, ve pha ong nam. ay la giao phan hieu toa cua c Thanh Cha, khi ngai con la Hong Y.


c Thanh Cha Beneito XVI c hanh thanh le tai Velletri, nam cach Roma khoang 30 cay so, ve pha ong nam. Velletri la giao phan hieu toa cua c Thanh Cha, khi ngai con la Hong Y.


Giang trong thanh le, TC a noi ve tnh lien i va len an "tam thc i tm li nhuan" ang thong tr va lam gia tang nhng bat cong. TC a noi nh sau: "Tam thc tm li nhuan", neu no mang tnh cach thong tr, th se gia tang s cach biet gia ngi ngheo ke giau, va keo theo viec s dung cach tai hai nhng tai nguyen cua trai at nay".

Sau o, vao luc tra, TC a tr ve lai Castel Gandolfo; va trc khi xng kinh Truyen Tin vi cac tn hu, hien dien tai San Nha Ngh Mat, TC tiep tuc chia se nhng suy t cua ngai ve chu ngha t ban va ve tien cua. TC xac nhan rang tien cua t no khong phai la ieu xau, va rang chu ngha t ban khong phai la kieu mau duy nhat co gia tr, e to chc sinh hoat kinh te. TC nhan manh en tinh than chia se va lien i. Theo nhan nh cua hang tin cong giao Thu S, --- Apic, --- trong an ban phat hanh Chua Nhat 23 thang 9 nam 2007, th nhng nhan nh tren ay cua c Thanh Cha ve nhng van e kinh te va xa hoi, co the nhac chung ta nh rang ngai ang chuan b thong iep th hai ve van e toan cau hoa. Sau ay, knh mi quy v va cac ban theo doi ban dch tieng Viet nguyen van nhng li huan c cua TC trc khi oc kinh Truyen Tin tai Castel Gandolfo tra Chua Nhat 23 thang 9 nam 2007 nh sau:

 

Anh ch em than men,

Sang nay Toi a i tham giao phan Velletri, giao phan hieu toa cua Toi trong nhieu nam , khi con la Hong Y. Chuyen vieng tham nay la nh mot cuoc gap g gia nh, cho phep toi song lai nhng giay phut qua kh ay kinh nghiem thieng lieng va muc vu. Trong buoi c hanh Thanh The cach long trong, khi giai thch Li Chua c trch lai trong Phung Vu, Toi a c dp dng lai e suy ngh ve cach s dung ung nhng cua cai tran gian, mot chu e ma trong nhng Chua Nhat nay, Thanh S Luca a trnh bay cho chung ta suy ngh, bang nhieu cach khac nhau.

Khi ke du ngon ve ngi quan ly bat trung nhng kheo leo, Chua Kito day cho cac mon e biet au la cach tot nhat e s dung tien cua va nhng tai nguyen trai at, va do o, cach tot nhat e chia se cua cai vi nhng ngi ngheo, va thiet lap tnh ban vi ho, nham xay dng Nc Tri. Chua Giesu a noi: "Anh em hay dung tien cua bat chnh e tao ra cho mnh nhng ngi ban, ngo hau en khi khong con cua cai na, ho se on tiep anh em tren coi i i" (Lc 16,9).

Tien cua that ra khong phai la ieu bat chnh t ni chung; nhng, hn moi s khac, tien cua co the ong kn con ngi trong s ch ky mu quang. Chung ta can thc hien "mot cuoc bien oi" nhng "cua cai kinh te": thay v ch s dung chung cho li ch rieng t, th con phai ngh en nhng nhu cau cua ngi ngheo, va bat chc Chua Kito, la ang "giau co nhng a tr nen ngheo, e lam cho chung ta c nen giau co, bang s ngheo cung cua ngai". Thanh Phaolo a viet nh the trong th 2 Corinto, chng 8 cau 9. ay xem ra nh la mot mau thuan: Chua Kito a khong lam cho chung ta nen phong phu bang s giau co cua Ngai, nhng bang s ngheo cung cua Ngai, ngha la bang tnh thng a thoi thuc Ngai en viec trao ban hoan toan chnh mnh cho chung ta.


Dan chung tham d thanh le do c Thanh Cha Beneito XVI c hanh tai Velletri, nam cach Roma khoang 30 cay so, ve pha ong nam.


ay, ngi ta co the m ra mot lanh vc suy t rong ln va phc tap ve e tai s giau co va s ngheo cung, ca tren bnh dien the gii, trong o hai ng loi kinh te ang oi dien vi nhau: ng loi kinh te da tren li loc va ng loi kinh te da tren s phan chia cong bang nhng cua cai; hai ng loi nay khong mau thuan vi nhau, mien la tng quan gia hai ng loi nay c on nh theo trat t. Hoc thuyet xa hoi cua Giao Hoi cong giao a luon luon co lap trng rang viec phan chia cong bang nhng cua cai la ieu co u tien hn. ieu li d nhien la hp ly, va, trong mc o ung, la ieu can thiet cho s phat trien kinh te. c Gioan Phaolo II a viet trong thong iep "Nam Th 100" nh sau: "nen kinh te kinh doanh hien ai co nhieu kha canh tch cc, ma can goc cua no la s t do cua con ngi, mot s t do c the hien trong lanh vc kinh te cung nh trong nhng lanh vc khac" (so 22). Tuy nhien, c Gioan Phaolo II nhan nh them rang chu ngha t ban khong c xem nh la kieu mau duy nhat co gia tr cho viec to chc sinh hoat kinh te (x. so 35).

Tnh trang khan trng ve nan oi va ve moi sinh ang to cao, cang ngay cang ro net hn, rang ng loi kinh te da tren li nhuan, neu thang the hn, th lam gia tang s mat quan bnh gia ngi giau va ke ngheo, va lam gia tang mot s lam dung ay nguy hai oi vi trai at nay. Trai lai, khi ng loi kinh te da tren chia se va tren tnh lien i, thang the hn, th ngi ta co the sa lai hng phat trien cua kinh te va ieu hng nhng sinh hoat kinh te en s phat trien cong bang va ben vng.

Nguyen xin Me Maria, --- ang a tuyen bo trong Bai Ca Magnificat rang: Thien Chua cho ke oi ngheo c d ay an phuc, va cho ke giau co ra ve tay khong" (Lc 1,53) --- xin Me giup cac ngi kito biet s dung nhng cua cai tran gian, vi s khon ngoan cua Tin Mng, ngha la vi tnh lien i quang ai; va Xin Me soi sang cho cac nha cam quyen va cac nha kinh te biet nhng ke hoanh co tam nhn xa, co kha nang co vo tien bo ch that cho tat ca moi dan nc.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page