Phan II

Bc Th cua c Thanh Cha Beneito XVI

gi cho Giao Hoi tai Cong Hoa Nhan Dan Trung Hoa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phan II trong bc th cua c Thanh Cha Beneito XVI gi cho giao hoi cong giao tai Trung Quoc.

(Radio Veritas Asia 1/07/2007) - Quy v va cac ban than men. Chung ta bat au oc phan II cua Th c Thanh Cha Beneito XVI gi cho Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc. Phan II nay trnh bay nhng nh hng cu the cho sinh hoat muc vu cua Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc trong hoan canh hien nay. Chung ta co the xem ay nh la mot "thu ban" thc hanh cho cong viec muc vu cua Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc.

Ta e cua Phan II la: Nhng nh Hng cho Sinh Hoat Muc Vu.

Va gom co nhng van e nh sau:

So 10: Cac B Tch, viec ieu hanh cac giao phan, cac giao x

So 11: Cac giao tnh

So 12: Nhng Cong oan cong giao.

So 13: Cac Linh Muc

So 14: Cac n goi va viec huan luyen i tu.

So 15: Cac giao dan va gia nh

So 16: Viec khai tam kito danh cho ngi ln.

So 17: n goi truyen giao.

o la 8 so -- t 10 en het 17 - noi len noi dung cua phan II cua Bc Th.

Chung ta gi ay hay oc so 10, so au tien cua phan II. TC a ra nhng hng dan cu the cho viec c hanh cac b tch, viec ieu hanh giao phan va giao x. Ngai a viet nh sau:

 

Phan II: Nhng nh Hng cho Sinh Hoat Muc Vu

10. cac B Tch, viec ieu hanh cac giao phan, cac giao x

Trong thi gian gan ay, nay sinh nhng kho khan i lien vi nhng sang kien ca nhan cua cac Chu Chan, cua cac linh muc va cua cac giao dan, do long quang ai va s sot sang muc vu, a khong luon luon ton trong nhng trach vu va nhng trach nhiem cua ke khac.

Ve van e nay, Cong ong Vaticano II nhac chung ta nh lai rang, mot ang cac giam muc, "xet nh la thanh phan cua giam muc oan va nh la nhng ke tiep noi hp phap cua cac Tong o, eu co bon phan --- do Chua Kito thiet lap va giang day, ---- phai cham lo cho toan the gii", nhng ang khac, cac ngai "thi hanh quyen cai quan muc vu tren mot phan Dan Chua a c trao pho cho cac ngai, ch khong phai tren nhng Giao hoi khac, cung khong tren Giao hoi pho quat" (46).

Hn na, trc vai van e phat sinh trong nhng cong oan giao phan trong nhng nam va qua, Toi ngh co bon phan nhac lai quy nh giao luat, theo o moi giao s phai gia nhap vao mot giao hoi a phng hoac vao trong mot Vien tu i tan hien, va phai thi hanh tha tac vu cua mnh trong s hiep thong vi giam muc ban quyen giao phan. Ch trong trng hp co ly do chnh ang, mot giao s mi co the thi hanh tha tac vu trong mot giao phan khac, nhng luon phai co s ong y trc cua hai giam muc ban quyen, ngha la cua v giam muc cai quan giao hoi a phng ma trong o giao s nay a nhap tch, va cua v giam muc cua giao hoi a phng trong o giao s nay en phuc vu (47).

Ke en, trong nhieu hoan canh, la van e ve viec ong te thanh le. Ve van e nay, Toi nhac lai rang viec ong te thanh le gia thiet phai co trc nhng ieu kien nh: viec tuyen xng cung mot c tin va s hiep thong pham trat vi c Giao Hoang va vi giao hoi pho quat. Tuy nhien, c phep ong te vi cac giam muc va cac linh muc co hiep thong vi c Thanh Cha, cho du cac ngai la nhng v a c Tham Quyen dan s nhn nhan va co duy tr lien lac vi nhng c quan, do Nha Nc muon co va la nhng c quan nam ben ngoai c cau cua Giao Hoi, mien la --- nh a noi tren ni so 7 --- viec nhn nhan va moi tng quan o khong keo theo s choi bo nhng nguyen tac khong the nhng c cua c tin va cua s hiep thong trong giao hoi.

Ke ca cac tn hu, neu ho c linh ong bi mot tnh yeu chan thanh oi vi Chua Kito va Giao Hoi, th khong nen do d tham d Thanh The, c c hanh bi cac giam muc va cac linh muc khong co s hiep thong tron ven vi ngi ke v Thanh Phero va c nhn nhan bi nhng Tham Quyen dan s. Cung nhng quy nh nh vay c ap dung cho tat ca cac b tch khac.

Phai luon theo anh sang nhng nguyen tac cua giao ly cong giao, ma giai quyet nhng van e c nay sinh, oi vi nhng giam muc a c phong chc ma khong co s vu lenh cua toa thanh, nhng co tuan gi nghi thc cong giao cua viec phong chc giam muc. Viec phong chc giam muc cho cac ngai - nh toi a noi ni so 8 - la khong ung luat ao, nhng c thanh s; va do o cung c thanh s nhng phong chc linh muc ma cac giam muc nay a thi hanh; va cung c thanh s cac b tch do cac giam muc va linh muc thuoc trng hp nay trao ban. V the, theo nhng g va c xac nh, trong viec c hanh thanh the va ban phat cac b tch khac, cac tn hu, trong mc o co the, hay tm en vi cac giam muc va linh muc co hiep thong vi c Thanh Cha; tuy nhien, khi khong the lam nh vay c v co bat tien tram trong, th cac tn hu, do nhu cau li ch thieng lieng cua ho, co the en vi ca nhng v khong co hiep thong vi c Thanh Cha.

Cuoi cung, Toi cho la hp luc e keu goi s chu y cua anh ch em en nhng g giao luat d tru, e giup ch cho cac giam muc giao phan thi hanh trach vu muc vu rieng. Moi giam muc giao phan c mi goi hay bien mnh tr thanh nhng phng tien can thiet cua s hiep thong va cong tac ben trong cong oan cong giao giao phan: van phong giao phan, hoi ong linh muc, ban co van, hoi ong muc vu giao phan, hoi ong giao phan ac trach nhng van e kinh te tai chnh. Nhng c quan nay noi len s hiep thong, co vo viec chia se nhng trach nhiem chung, va la s tr giup ln cho cac Chu chan; va cac Chu chan nay co the cay da vao s cong tac huynh e cua cac linh muc, cua nhng anh ch em song i tan hien va nhng anh ch em giao dan.

Cung nhng ieu giong nh the c ap dung cho cac hoi ong khac nhau, c giao luat quy nh cho cac giao x nh: hoi ong muc vu giao x va hoi ong giao x ac trach nhng van e kinh te tai chanh.

oi vi cac giao phan cung nh vi cac giao x, can chu y ac biet en nhng tai san vat chat cua Giao Hoi, gom cac ong san va bat ong san; nhng tai san nay can c ke khai ung theo luat nh trong lanh vc dan s, va nhan danh giao phan hay giao x, ch khong bao gi nhan danh ca nhan (nh giam muc, cha x hay nhom giao dan). Trong khi o, van con ay u gia tr cua no, nh hng truyen thong cho viec muc vu va truyen giao, c tom gon trong nguyen tac: "nihil sine Episcopo", ngha la " khong lam g ma khong co giam muc".

T phan tch ve nhng van e neu tren, xuat hien ro rang rang rang mot giai phap ch thc cho nhng van e nay co goc re cua no trong viec co vo s hiep thong, mot s hiep thong muc lay sc manh va s hang say t nguon mach la Chua Kito, mau tnh thng cua Thien Chua Cha. Tnh bac ai, luon co gia tr tren tat ca moi s (x. 1 Co 13,1-12), se la sc manh va la tieu chuan trong cong viec muc vu, e xay dng mot cong oan giao hoi, lam cho Chua Kito Phuc Sinh hien dien vi con ngi ngay nay.

 

Quy v va cac ban than men. Chung ta oc tiep cac so 11, 12 va 13 cua Phan II Bc Th cua TC gi cho Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc. TC a ra nhng ch dan thc hanh cho nhng van e cu the lien quan en s phan chia hanh chanh cac cong oan giao hoi thanh nhng giao tnh, en sinh hoat c tin va muc vu tai cac giao phan, giao x, va en s huan luyen thng xuyen danh cho cac linh muc tre.

TC a viet nh sau:

 

11. Nhng giao tnh.

Trong thi gian 50 nam qua, trong lanh vc dan s, a co nhieu thay oi hanh chanh. ieu nay anh hng en nhieu giao tnh khac nhau; co nhng giao tnh a b huy bo hoac c phan chia lai, hoac phai thay oi tren bnh dien lanh tho, tuy theo nhng tnh hanh chanh dan s. Ve ieu nay, Toi muon xac nh rang Toa Thanh san sang ng au vi toan bo van e ve cac giao phan va giao tnh, trong mot cuoc oi thoai ci m va xay dng vi hang giam muc Trung Hoa va vi nhng Tham Quyen dan s, neu xet thay hp luc va hu ch.

 

12. Nhng cong ong cong giao.

Toi a biet ro rang nhng cong oan giao phan va giao x, rai rac trong lanh tho rong ln Trung Quoc, cho thay mot sc song ac biet ve i kito, ve chng ta c tin va ve nhng sang kien muc vu. ay la ieu an ui toi, v c biet rang: mac cho nhng kho khan a qua va hien co, cac giam muc, linh muc, nhng ngi tan hien va cac giao dan, a duy tr mot y thc sau xa mnh la nhng thanh phan song ong cua Giao Hoi pho quat, trong s hiep thong c tin va i song vi tat ca moi cong oan cong giao rai rac tren khap the gii. Trong tan tam hon, ho biet ro nh the nao la ngi cong giao. Va chnh t con tim cong giao nay ma phai c phat sinh s dan than e lam sang to va bang viec lam cu the, --- t ben trong tng cong oan cung nh trong nhng tng quan gia cac cong oan khac nhau, --- (lam sang to) tinh than hiep thong, s thong cam va tha th --- nh a noi tren ay ni cac so 5 va 6; ay la dau an hu hnh cho cuoc song kito ch thc. Toi chac chan rang Thanh Than cua Chua Kito, --- nh Ngai a giup cho nhng cong oan c duy tr song ong c tin trong thi gian b bach hai, --- th hom nay Ngai cung se tr giup tat ca moi ngi cong giao c ln len trong s hiep nhat. Nh Toi a nhac lai --- ni cac so 2 va 4 --- cac thanh vien cua nhng cong oan cong giao trong at nc anh ch em, --- nhat la cac giam muc, linh muc va nhng ngi tan hien --- buon thay, cha c phep song va dien ta, --- mot cach tron ven va hu hnh, --- vai kha canh cua viec ho thuoc ve Giao Hoi va cua s hiep thong pham trat vi c Giao Hoang, v ho thng con b can tr trong nhng tiep xuc t do vi Toa Thanh va vi nhng cong oan cong giao khac na tai cac quoc gia khac. Qua that, trong nhng nam va qua, Giao Hoi c hng, --- so vi qua kh, --- mot s t do ton giao nhieu hn. Tuy nhien ngi ta khong the choi bo rang con co nhng gii han tram trong lien quan en iem trung tam cua c tin va rang, trong mc o nao o, nhng gii han nay bop nghet sinh hoat muc vu. Ve van e nay, Toi lap lai c mong (x. so 4) rang, trong cuoc oi thoai ay ton trong va ci m gia mot ben la Toa Thanh va cac giam muc Trung Hoa, va ben kia la nhng Tham Quyen Nha Nc, ngi ta co the vt qua c nhng kho khan noi tren, va nh the ngi ta at en mot s ong y tot lanh, co li cho cong oan ton giao va cho s chung song xa hoi.

 

13. Cac Linh Muc

Tiep sau, Toi muon gi mot suy t ac biet va mot li mi goi en cac linh muc - nhat la nhng linh muc mi c thu phong trong nhng nam gan ay --- rang vi biet bao quang ai, ho a i con ng thi hanh tha tac vu muc vu. Toi co cam tng rang hoan canh hien nay, --- tren bnh dien giao hoi va xa hoi, chnh tr, --- luon lam cho tr nen khan thiet hn, va oi buoc phai muc lay anh sang va sc manh ni nhng nguon mach cua linh ao linh muc; nhng nguon mach o la: tnh yeu Thien Chua, viec theo Chua Kito mot cach vo ieu kien, s say me rao giang Tin Mng, s trung thanh vi Giao Hoi va viec phuc vu quang ai anh ch em (48). Ve van e nay, lam sao khong nhac en, --- e khch le cho tat ca moi ngi, --- nhng dung mao sang choi cua cac giam muc, linh muc a lam chng cho mot tnh yeu khong t o oi vi giao hoi, ca vi viec cho i chnh mang song mnh cho Giao Hoi va cho Chua Kito, trong nhng nam kho khan va qua? Tha anh em linh muc rat than men, anh em la nhng ngi phai mang lay "ganh nang cua ngay va s nong nc" (Mt 20, 12); anh em a tra tay cam cay va khong nhn lai pha sau (x. Luca 9,62), anh em hay ngh en nhng ni ma cac tn hu ang lo au ch i mot linh muc va o t nhieu nam ho khong ngng c mong cho co mot linh muc en hien dien vi ho, v ho cam thay that s ho thieu linh muc. Toi biet ro rang gia anh em, co nhng linh muc ang phai ng au vi nhng giay phut va nhng hoan canh kho khan, vi nhng lap trng khong luon c ong y xet t quan iem giao hoi, va rang, mac cho tat ca, ho mong muon tr ve trong s hiep thong tron ven cua Giao Hoi. Trong tinh than cua s hoa giai sau xa, c v tien nhiem ang knh cua toi lien l mi goi cho Giao Hoi tai Trung Quoc (49), Toi ngo li vi cac giam muc song trong s hiep thong vi ngi ke v Thanh Phero, ngo hau vi tam tnh cua mot ngi cha, cac ngai hay xet nh tng trng hp mot, va ap ng mot cach ung vi c mong nh the, va neu can th nh en Toa Thanh. Nh la dau ch cho s hoa giai ang mong c nay, toi ngh rang khong co c ch nao khac co y ngha hn c ch cung nhau lap lai--- nhan dp ngay cua chc t te vao Th Nam Tuan Thanh, nh xay ra trong Giao Hoi pho quat, hoac trong mot dp khac c xem nh la hp thi hn, --- (cung nhau lap lai) li tuyen xng c Tin, e chng to s hiep thong tron ven a at c, nham xay dng nhiem the cua Dan thanh Thien Chua, a c trao pho cho s cham soc muc vu cua anh em, va e lam sang danh Thien Chua Ba Ngoi.

Toi y thc rang, ca tai Trung Quoc na, cung nh tai cac ni khac trong Giao Hoi, ang nay sinh s can thiet cua mot chng trnh thng huan tng xng danh cho giao s. T o, nay sinh li mi goi, c gi en quy ch huynh giam muc, nh la nhng ke chu trach nhiem cac cong oan giao hoi, hay ngh ac biet en hang giao s tre luon phai oi dien nhieu hn vi nhng thach thc muc vu mi, co lien he vi nhng oi hoi cua trach vu rao giang Phuc am cho mot xa hoi het sc phc tap nh xa hoi Trung Hoa hien nay. c co giao hoang Gioan Phaolo II nhac chung ta ve ieu nay nh sau: cong viec thng huan danh cho cac linh muc "la mot oi buoc noi tai cua hong an va cua tha tac vu b tch chc thanh a lanh nhan; trong moi thi, viec thng huan nay luon can thiet. Nhng ngay hom nay, th lai cang khan thiet ac biet hn na, khong nhng ch v s thay oi nhanh chong nhng hoan canh xa hoi va van hoa ni con ngi va ni cac dan toc, trong o c thi hanh tha tac vu linh muc, nhng con v "cong cuoc tai rao giang phuc am la mot trach vu thiet yeu va khong the tr hoan c cua Giao Hoi vao luc cuoi ngan nam th hai" (50).

 

Quy v va cac ban than men. Sau khi a co nhng nh hng cu the cho cac giam muc trong viec cai quan cac giao phan, va cho cac linh muc, TC nhac en nhng hng dan ve i tu, ve giao dan, ve gia nh, ve viec khai tam kito danh cho ngi ln va ve viec truyen giao.

c Thanh Cha a viet nh sau:

 

14. Nhng n goi va viec huan luyen i tu.

Trong suot 50 nam qua, khong bao gi thieu trong Giao Hoi tai Trung Quoc s tro sinh phong phu cac n goi linh muc va i tan hien. V the, ngi ta phai cam ta Chua bi v ay la dau ch cho sc song cua Giao Hoi va la nguyen do e hy vong. Trong thi gian qua, a phat sinh nhieu dong tu ban a: cac giam muc va linh muc do kinh nghiem ma biet ro s ong gop khong the thay the cua cac n tu trong viec day giao ly va trong sinh hoat giao x trong moi hnh thc cua no; hn na, s chu y en nhng ai can c giup nhat, c thc hien trong s cong tac cua nhng Tham quyen dan s a phng, la the hien cua tnh bac ai va cua viec phuc vu cho ngi lan can, la chng ta ang tin nhat cho sc manh va cho sc song cua Phuc am Chua Giesu.

Tuy nhien Toi y thc ro rang viec tro sinh nhieu n goi nh the, ngay nay co keo theo nhieu van e kho khan. Trc het la oi hoi phan nh chu y hn ve n goi t pha nhng v co trach nhiem trong giao hoi, roi can co viec huan luyen co chieu sau hn va viec giang day cho cac ng sinh chc t te va nhng ng sinh i tan hien. Mac cho tnh cach yeu kem cua nhng phng tien c s dung, v tng lai cua Giao Hoi tai Trung Quoc, ngi ta can dan than lam sao e mot ang bao am cho co s chu y ac biet trong viec cham soc n goi, va ang khac, mot s huan luyen vng chac hn di nhng kha canh nhan ban, thieng lieng, triet hoc, than hoc va muc vu, can phai co trong cac chung vien va cac hoc vien i tu.

Ve van e nay, ngi ta can nhac ac biet en viec huan luyen song oc than, danh cho cac ng sinh chc linh muc. ieu quan trong la cac ng sinh nay hoc song va quy chuong s oc than, nh la hong an quy gia cua Thien Chua va nh la dau ch tuyet vi cho thi canh chung; s oc than nay lam chng cho mot tnh yeu khong chia se oi vi Thien Chua va oi vi Dan Ngi va lam cho linh muc tr nen giong nh Chua Giesu Kito, Thu lanh va v Hon phu cua Giao Hoi. That vay, hong an nay, mot cach chnh yeu, "noi len viec phuc vu cua linh muc cho giao hoi trong va vi Chua" (51) va bieu lo gia tr tien tri cho the gii ngay nay.

Con oi vi nhng n goi tu dong, trong khung canh hien nay cua Giao Hoi tai Trung Quoc, th can bieu lo moi ngay mot sang choi hn hai chieu kch cua n goi tu tr: mot ang la chng ta cua n oan sung tan hien hoan toan cho Chua Kito, qua cac li khan trinh khiet, kho ngheo va vang phuc, va mot ang la s ap tra cho oi buoc rao giang Tin Mng trong nhng hoan canh hien tai cua lch s va xa hoi cua at nc.

 

Quy v va cac ban than men. Trong so 15 cua Th TC gi Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc. TC a nhac en nhng gia tr luan ly tot cua van hoa Trung Hoa co vo cho gia nh. c Thanh Cha a viet nh sau:

 

15. Cac giao dan va gia nh.

Trong nhng luc kho khan nhat cua lch s hien ai cua Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc, cac giao dan, --- tren bnh dien ca nhan va gia nh, cung nh trong t cach la thanh vien cua nhng phong trao thieng lieng va tong o, --- a chng to mot s trung thanh tron ven vi Phuc am, va ch than tra gia cho s trung thanh cua mnh oi vi Chua Kito.

Tha anh ch em giao dan, ca ngay hom nay na, anh ch em c goi hay nhap the Tin Mng trong i song anh ch em va hay lam chng, nh qua cong viec phuc vu cach quang ai va cu the, v li ch cua dan chung va v s phat trien cua at nc: anh ch em hay chu toan s mang nay, bang cach song nh nhng ngi cong dan chan thanh va lam viec nh nhng ngi cong tac tch cc va co trach nhiem trong viec pho bien Li Chua, trong moi trng song cua anh ch em, ong que hay thanh th. Trong thi gian mi ay, anh ch em la nhng chng nhan can am cua c Tin, anh ch em hay la niem hy vong cho Giao Hoi tng lai! ieu nay oi hoi s tham gia cua anh ch em moi ngay mot xac tn hn, vao trong tat ca moi sinh hoat cua i song giao hoi, trong s hiep thong vi nhng v chu chan cua anh ch em.

V tng lai cua nhan loai i qua gia nh, nen Toi cho rang ieu can thiet va khan cap la cac giao dan hay co vo nhng gia tr cua gia nh va bao am an toan nhng oi buoc cua no. Trong c tin, anh ch em biet c tron ven y nh ky dieu cua Thien Chua cho gia nh; ay la mot ly do them na e anh ch em lanh lay dau lenh cu the va oi hoi dan than, nh sau: gia nh that la ni thong thng e cac the he tre at en s trng thanh ca nhan va xa hoi. Gia nh mang theo vi mnh phan gia tai cua chnh nhan loai, bi v s song en, qua gia nh, t the he nay sang the he khac. Gia nh chiem mot cho that quan trong cac nen van hoa tai A Chau, va --- nh cac ngh phu cua Thng Hoi ong Giam Muc nhan manh, --- nhng gia tr cua gia nh nh s knh trong thao hieu, long yeu thng va s cham soc danh cho ngi cao nien va au yeu, tnh yeu oi vi nhng tre nho, s hai hoa, o la nhng gia tr rat c ton trong trong tat ca cac nen van hoa va truyen thong ton giao cua ai luc nay." (52)

Nhng gia tr va noi tren ket thanh khung canh noi bat ve van hoa Trung Hoa; nhng tai at nc cua anh ch em, khong thieu nhng sc manh anh hng mot cach tieu cc tren gia nh, trong nhieu cach the khac nhau. V the Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc, --- vi y thc rang ieu thien hao cua xa hoi va cua chnh mnh c lien ket sau xa vi ieu thien hao cua gia nh (53), --- can cam thay mot cach that song ong hn va khan thiet hn s mang rao giang cho tat ca moi ngi biet y nh cua Thien Chua ve hon nhan va gia nh, va bao am cho y nh nay c thc hien hoan toan. (54)

 

Quy v va cac ban than men. Chung ta hay oc tiep hai so cuoi cung la so 16 va 17 cua Phan II cua Th TC gi cho Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc. c Thanh Cha viet nh sau:

 

16. Viec khai tam kito danh cho ngi ln.

Lch s mi ay cua Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc a thay so ong nhng ngi ln a en vi vi c Tin nh vao chng ta cua nhng cong ong kito tai a phng. Tha anh em, nhng chu chan, anh em c keu goi cham lo ac biet cho viec khai tam kito danh cho nhng ngi ln nay, qua mot giai oan huan luyen tan tong thch hp va nghiem chnh, e tr giup va chuan b ho song cuoc i lam mon e cua Chua Giesu. Ve van e nay, Toi xin nhac lai rang cong viec rao giang Phuc Am khong bao gi la mot viec thuan tuy ch nham thong truyen tr thc, nhng la mot kinh nghiem song, thanh luyen va bien oi tron ca cuoc i, va la mot cuoc hanh trnh trong hiep thong. Ch nh the, ngi ta mi thiet lap mot tng quan ung gia t tng va i song. Nhn ve qua kh, ngi ta can lu y rang nhieu ngi ln a khong luon luon c hng dan u, e biet tron ven s that ve i song kito va ho cung khong biet s phong phu cua cong cuoc canh tan do cong ong Vaticano II mang en. V the xem ra can thiet va khan trng, viec cong hien cho nhng anh ch em nay mot huan luyen kito vng chac va i sau vao e tai, di dang cua mot thi ky huan luyen tan tong sau khi a lanh nhan b tch Ra Toi. (55)

 

17. n goi truyen giao.

Giao Hoi moi ni va moi luc la giao hoi truyen giao; giao hoi c mi goi cong bo va lam chng cho Tin Mng. Giao Hoi tai Trung Quoc can phai cam nghiem trong tam hon mnh s hang say truyen giao cua ang Sang Lap va la Chua cua mnh.

Khi ngo li vi cac ban tre hanh hng en Nui Bat Phuc, vao nam 2000, c Gioan Phaolo II a noi nh sau: "Khi len tri, Chua Giesu a trao cho cac mon e cua Ngi mot s mang va li bao am nh sau: "Thay a c ban cho moi quyen tren tri di at. Vay anh em hay ra i va giang day cho moi dan toc... Va ay, Thay cung anh em moi ngay cho en tan cung the gian" (Mt 28,18-20). T hai ngan nam, nhng mon e cua Chua Kito chu toan s mang nay. Gi ay, vao luc bnh minh cua ngan nam th ba, en phien anh ch em. Phai, en phien anh ch em ra i khap ni tren the gii va loan bao s iep Mi ieu Ran va Tam Moi Phuc That. Khi Thien Chua noi, th Ngai noi ve nhng ieu co tam quan trong nhat cho moi ngi, cho con ngi cua the ky th XXI cung nh cho con ngi cua the ky th nhat. Mi ieu Ran va Tam Moi Phuc noi ve s that va ve long tot lanh, ve an sung va s t do, ve tat ca nhng g can thiet e bc vao Nc Chua Kito" (56).

Gi ay, tha anh ch em, nhng mon e Trung Hoa cua Chua, anh ch em hay la nhng tong o can am cua Nc Chua. Toi tin chac rang s ap tra cua anh ch em se to ln va quang ai.

 

Quy v va cac ban than men,

Nh the chung ta a oc xong phan II cua Th TC gi cho Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc. Chung ta c dp nghe qua nhng iem giao ly quan trong va nhng hng dan muc vu thiet thc cho hoan canh hom nay cua Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc. Khi oc Bc Th nay, chung toi co cam tng mot so iem giao ly c trnh bay trong th cung co gia tr cach nao o cho giao hoi cong giao tai Viet nam hom nay. Vao ngay th Hai, ngay 16 thang 7 nam 2007, c Hong Y Tarcisio Bertone, a tuyen bo vi hang tin SIR cua Hoi ong Giam Muc Italia rang cac tn hu va cac giam muc cong giao tai Trung Quoc, a phan ng rat tch cc oi vi Th cua TC, va rang hien ang nay sinh tai cac giao x cua giao hoi chnh thc cung nh cua giao hoi tham lang, mot phong trao oc, suy t va suy niem Bc Th cua TC. Ve phan Nha Noc Trung Hoa, th cha co phan ng ac biet nao, ma ch co nhan nh chung chung, va thng a c lap i lap lai nhieu lan, rang: Toa Thanh can co thai o thc tien, va khong nen tao ra nhng tr ngai mi cho viec canh tan nhng lien lac song phng. Nha Nc Trung Quoc mong muon Vatican ng nhan danh ao cong giao ma xen vao nhng viec noi bo cua Trung Quoc. Nha Nc Trung Quoc lap lai hai ieu kien a thng c cong bo. o la cat t lien lac ngoai giao vi ai Loan va khong bo nhiem giam muc do quyet nh mot chieu cua Toa Thanh. Nhng, nh chung ta a oc trong Th, TC Beneito XVI, ch mong muon mot ieu quan trong t Nha Nc Trung Quoc, la s t do ton giao ay u cho Giao Hoi cong giao, ngo hau Giao Hoi cong giao tai Trung Quoc c song trong hiep nhat va hiep thong vi nhau, vi ang ke v Thanh Phero, va vi giao hoi toan cau. TC cung yeu cau ngi cong giao Trung Hoa hay tha th va hoa giai vi nhau, e lam chng cho Tin Mng cua Chua gia anh ch em mnh.

Knh chao quy v va hen gap lai quy v va cac ban.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page