Chng Trnh Hoat ong

cua c Thanh Cha Beneito XVI

cuoi nam 2005 va au nam 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chng Trnh Hoat ong cua c Thanh Cha Beneito XVI cuoi nam 2005 va au nam 2006.

Tin Vatican (Apic 15/12/2005) - Sang th Nam 15 thang 12 nam 2005, Toa Thanh a cong bo chng trnh hoat ong cua c Thanh Cha Beneto XVI t thang 12 nam 2005 cho en thang Gieng nam 2006.

Nhn vao chng trnh nhng hoat ong nay, cac quan sat vien lu y c Thanh Cha khong phong chc giam muc vao ngay le Hien Linh, nh c Gioan Phaolo II a thng lam. iem lu y th hai la c Thanh Cha Beneito XVI lay lai truyen thong ban b tch RaToi cho cac tre em, nh c Gioan Phaolo II a lam trc ay, vao ngay le Knh Chua Giesu chu phep Ra, mung 8 thang Gieng nam 2006.

- Ngay 22 thang 12 nam 2005, TC Beneito XVI se gap quy v Hong Y, Tong Giam Muc, Giam Muc, va cac thanh vien cua giao trieu Roma, e chuc mng le Giang Sinh.

- Toi ngay 24 thang 12 nam 2005, c Thanh Cha se c hanh thanh le Na em Giang Sinh ben trong en Th Thanh Phero. Va vao tra ngay 25 thang 12 nam 2005, ung ngay le Giang Sinh, c Thanh Cha se oc s iep Giang Sinh va ban Phep Lanh trong the cho thanh Roma va cho toan the gii vi n Toan Xa (Urbi et Orbi).

- Luc 6.00 gi chieu ngay cuoi nam 31 thang 12 nam 2005, TC chu toa gi Kinh Chieu ap Le Knh c Maria Me Thien Chua ben trong en Th Thanh Phero. Trong gi Kinh Chieu nay, se cat hat bai Ta n Thien Chua (Te Deum) dp ket thuc Nam cu.

- Luc 10 gi sang ngay mung 1 thang Gieng, au Nam Mi 2006, Ngay Quoc Te Hoa Bnh, TC c hanh Thanh Le trong en Th Thanh Phero. S iep Hoa Bnh cho Ngay Quoc Te Hoa Bnh nay a c cong bo hom ngay 13 thang 12 nam 2005, ve chu e: Trong s that, Xay Dng Hoa Bnh.

- Luc 9.30 sang ngay 6 thang Gieng nam 2006, Le Hien Linh, TC c hanh Thanh Le trong en Th Thanh Phero. TC khong phong chc giam muc nao trong ngay le nay, nh trc ay c Gioan Phaolo II co thoi quen lam.

- Ngay 8 thang Gieng nam 2006, Le Chua Giesu chu phep Ra, trong Nha Nguyen Sistina, TC chu te Thanh Le va ban b tch Ra Toi cho mot so tre nho.

- ac biet, nh chung toi a loan tin, Chua Nhat 18 thang 12 nam 2005, luc 9 gi sang, TC se i tham giao x c Me Maria ang An Ui, tai Roma; ay la giao x hieu toa cua c Thanh Cha, khi con la Hong Y, t nam 1977 cho en nam 1993. ay la chuyen vieng tham au tien cua c Thanh Cha tai giao x trong giao phan Roma cua ngai, va nh the tiep tuc lai truyen thong cua c co Giao Hoang Gioan Phaolo II.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page