Cong bo S iep cua TC Beneito XVI

cho ngay quoc te benh nhan 11/02/2006

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cong bo S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI cho ngay quoc te benh nhan 11/02/2006.

Tin Vatican (Vat. 12/12/2005) - Ngay 10 thang 12 nam 2005, Van phong Bao Ch Toa Thanh a cong bo S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI cho ngay quoc te benh nhan 11 thang 2 nam 2006. S iep lan nay chu trong en nhng ngi b mac benh tam than. c Thanh Cha keu goi moi ngi hay quan tam en noi au thng cua nhng ngi b mac benh tam than, bi v tren the gii hien nay, co mot phan nam trong so cac benh nhan la nhng ngi b mac benh tam than, va cac trieu chng ve nhng benh tam than nay a tr thanh mot van nan ln cho Xa Hoi va To Chc Y Te The Gii. Ngay ai Hoi Cau Nguyen cho Cac Benh Nhan nam 2006 se c to chc tai Ao, vao ngay le knh c Me Lo c 11 thang 2 nam 2006.

Trong s iep, c Thanh Cha noi rang: "Cho en ngay nay, van con co nhieu quoc gia cha co nhng phap luat lien quan en van e benh nhan tam than, mot so quoc gia khac th van con thieu sot rat nhieu nhng quan tam va nang cho nhng ngi b mac benh tam than. The gii ngay nay van ang xay ra nhng cuoc chien vu trang, nhng thien tai khoc liet, nhng vu khung bo rung rn, tat ca nhng tai nan nay khong nhng a gay ra nhng chet choc va tang thng ma con tao cho nhng ngi song sot nhng khung hoang to ln ve tinh than, lam cho nhieu ngi a mac phai nhng benh tam than, va dan en nhieu nguy c hiem ngheo trong cuoc song. Nhng nguy c nay thng lam cho con ngi tr nen co n, lam mat nang lc t ve, pha tan nhng truyen thong gia nh, va cang tao ra nhieu van nan khac nh nhng benh nhan tam than nay b bac ai, b xep vao loai gay rac roi cho xa hoi, va b hat hui v tr thanh ganh nang trong gia nh..."

c Thanh Cha cung e cao va to long khen ngi nhng ngi ang nhiet tnh phuc vu cho cac benh nhan nay, c Thanh Cha cau mong tat ca nhng ngi nay hay tiep tuc dung cam va yeu thng phuc vu, luon song theo tinh than bac ai yeu thng cua Phuc Am e quan tam va giup cac benh nhan tam than. c Thanh Cha cung chuc lanh cho cac benh nhan tam than va cau chuc cho ho sm c hoi phuc sc khoe, co c hoi c tr lieu va yeu thng cham soc. ong thi, c Thanh Cha cung keu cac goi cac benh nhan hay dang len Thien Chua Cha nhng noi au kho cua chnh mnh e ket hiep vi Mau Nhiem Kho Nan cua c Kito, thanh tam va xac tn rang vi niem hiep dang nay, Thien Chua se chuc lanh va ban bnh an cho tat ca moi ngi.

Ket thuc s iep, c Thanh Cha mi goi cac to chc oan the cua giao hoi cung tham gia, c Thanh Cha noi rang: "moi mot kito hu eu c keu goi e dang hien cua le hy sinh cua chnh mnh, e cau nguyen cho cac anh ch em benh nhan tam than, va em en cho ho co c nhng knh trong va nang ".

 

(Joseph Trng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page