Toa Xa Giai toi cao cua Toa Thanh

cong bo sac lenh ban n Toan Xa

trong Nam Thanh The

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Xa Giai toi cao cua Toa Thanh cong bo sac lenh ban n Toan Xa trong Nam Thanh The.

Tin Vatican (Apic 14/01/2005, va VIS 14/01/2005) - Trong sac lenh a c an ky ngay 25 thang 12 nam 2004, va va c  cong bo hom th Sau 14 thang Gieng nam 2005, Toa Xa Giai toi cao cua Toa Thanh a cong bo nhng viec ao c co the lam e lanh nhan n Toan Xa trong Nam Thanh The, nam a c TC Gioan Phaolo II thiet lap cho toan the Giao hoi Cong giao, t thang 10 nam 2004 cho en thang 10 nam 2005.

Sac Lenh --- do c Hong Y James Francis Stafford, Trng Toa Xa Giai, an ky, --- quyet nh rang n Toan Xa c ban cho moi tn hu chu y va sot sang tham d vao mot c hanh thanh hay mot viec ao c trc Mnh Thanh Chua c long trong trng bay hay cat gi trong Nha Tam, theo nhng ieu kien thong thng a c xac nh la xng toi, rc le va cau nguyen theo y cua c Thanh Cha, vi tam hon hoan toan tach ri ra khoi moi toi loi.

Hang giao s, cac thanh vien cua cac tu vien i tan hien va cua cac hoi hoat ong tong o, va cac tn hu nao b buoc oc Phung Vu Cac Gi Kinh, va tat ca cac tn hu khong b buoc nhng co long mo men, moi lan oc gi Kinh Chieu hay gi Kinh Toi trc Thanh The, oc rieng hay oc  chung, eu co the lanh n Toan Xa, theo nhng ieu kien thong thng noi tren.

Nhng tn hu nao b can tr v benh hay v ngan tr nao khac, ma khong the en vieng Mnh Thanh Chua trong nha th hay nha nguyen, th cung co the lanh nhan n Toan Xa, tai chnh ni ho ang . Trong trng hp nay, ho phai co long hoan toan cha bo moi toi loi va co y ngay lanh se thi hanh nhng ieu kien thong thng e lanh nhan n Toan Xa ngay khi co the. Ho c khuyen nen co long c muon vieng Thanh The, va oc mot kinh Lay Cha, mot kinh Tin Knh, va them li cau nguyen hng ve Chua Giesu Thanh The.

(Trong mot chng trnh phat thanh ac biet sau nay, chung toi se trnh bay nhng chi tiet ro rang hn ve van e nay. Xin thong bao trc, mong quy v va cac ban se on nghe).

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page