Nhng Li Huan c

cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II

trong Ngay au Nam 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li Huan c cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II trong Ngay au Nam 2005.

(Radio Veritas Asia 2/1/2005) - Quy v va cac ban than men. Khi noi en Nhng Li Huan c cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II trong Ngay au Nam mi 2005, chung toi muon nhac en bai giang cua c Thanh Cha trong Thanh Le Knh c Maria Me Thien Chua, vao ngay mung 1 thang Gieng nam 2005, Ngay Quoc Te Hoa Bnh lan th 38. Ngoai bai giang trong Thanh Le ra, TC con noi vai li huan c trc  khi oc kinh truyen tin vao Tra Ngay Mung 1 thang Gieng nam 2005. Vay, trong muc thi s hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi trc het la bai giang trong thanh le va sau o la nhng li huan c trc kinh Truyen Tin cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II, trong ngay au nam mi 2005, ngay mung 1 thang Gieng, Ngay Quoc te Hoa Bnh lan th 38.

Trc het ve bai Giang cua c Thanh Cha trong Thanh Le Knh c Maria MeThien Chua, c c hanh ben trong en Th Thanh Thanh Phero, vao luc 10 gi sang ngay mung 1 thang Gieng nam 2005, TC a noi nh sau:

Lay Me rat thanh, con xin knh chao Me; Me a sinh ra V Vua cai tr tri at mai mai muon i! (ca nhap le).

Trong ngay au tien cua nam mi, giao hoi quy tu lai e cau nguyen trc Bc Anh Me Thien Chua, va vui mng ton vinh ang a ban cho the gian Chua Giesu, Con long Me, ang la Hoang t cua Hoa Bnh (Is 9,5). Va nay, vao chnh ngay au nam mi, cung a co thoi quen c hanh ngay Quoc Te Hoa Bnh. Nhan dp c hanh nay, Toi vui mng cau chuc quy v ai S thuoc ngoai giao oan canh Toa Thanh. Toi xin gi li chao ac biet en quy v ai s cua cac quoc gia a ganh chu mot thien tai khung khiep trong nhng ngay qua. Vi tam tnh biet n, toi cung ngh en moi thanh vien cua Phu Quoc Vu Khanh Toa Thanh do c Hong Y Angelo Sodano hng dan, va en moi thanh phan cua Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, do c Hong Y Renato Martino lam chu tch.

Ngay Quoc Te Hoa Bnh mi goi nhng ngi Kito va tat ca nhng ke thien ch hay canh tan dan than nhat quyet xay dng Hoa Bnh. ieu nay oi buoc phai chap nhan mot quy nh luan ly can ban, c dien ta bang nhng li sau ay cua Thanh Phaolo Tong o: ng e mnh b thua s d, nhng hay chien thang s d bang s thien (12,21)

Trc nhng bieu hien cua ieu ac ang gay thng tch cho ai gia nh nhan loai, th oi hoi u tien la co vo hoa bnh bang nhng phng the phu hp, biet nhn nhan tam quan trong cua viec oi thoai, cua viec thc hanh s cong bang va bang viec huan luyen  con ngui biet song tha th. (x. S iep Hoa Bnh nam 2005, so 1).

Chien Thang ieu ac bang nhng vu kh cua tnh thng, o la phng the e moi ngi gop phan xay dng hoa bnh cho tat ca. Va o la con ng ma ngi kito va nhng tn o cua cac ton giao khac c mi goi i qua, cung vi tat ca nhng ai nhn nhan quy luat luan ly chung cho moi ngi.

Anh ch em rat than men, co vo cho hoa bnh tren mat dat, o la s mang chung cua chung ta!

Nguyen xin c N ong Trinh Maria giup chung ta thc hien nhng li sau ay cua Chua: Phuc cho nhng ai xay dng Hoa Bnh, v ho se c goi la con cai cua Thien Chua. (Mt 5,9).

Quy v va cac ban than men,

Va Roi la bai giang cua TC Gioan Phaolo II trong Thanh Le au nam mi 2005, Ngay mung 1 thang Gieng, Ngay Quoc Te Hoa Bnh lan th 38. c biet, TC Gioan Phaolo II a khong chu te, nhng ch chu s Thanh Le. c Hong Y Angelo Sodano, quoc vu khanh ToaThanh, a chu te Thanh Le, cung vi nhng cong tac vien cua ngai ong te.

Sau Thanh Le, va trc khi oc Kinh Truyen Tin vao luc Tra ngay mung 1 thang Gieng nam 2004, TC a noi vai li huan c nh sau:

Chung ta bat au nam mi 2005 vi viec c hanh le trong knh c Maria, Me Thien Chua (Theotokos). c N ong Trinh rat thanh ban cho the gian ang Thien Sai, ang la phuc lanh cua Thien Chua Cha cho moi ngi va cho toan the gii. Nhng li cau chuc ma con ngi trao oi cho nhau trong ngay au nam 2005 nay, c xay dng tren Phuc Lanh cua Thien Chua cho con ngi; o la nhng li cau chuc c s tot lanh, bi v Thien Chua Cha, trong Chua Kito, a ban cho chung ta c tran ay moi n lanh; va o la nhng li cau chuc hoa bnh, bi v Chua Kito la hoa bnh cua chung ta (Eph 2,14).

Trong khung canh phung vu le knh Me Thien Chua, c c hanh Ngay Quoc Te Hoa Bnh nam 2005, ma chu e la li khuyen cua Thanh tong o Phaolo nh sau: Con ng e mnh thua s ac, nhng hay thang s ac bang ieu thien. (Roma 12,21)

S ac xay en qua s t do cua con ngi; va s ac b anh bai, khi t do cua con ngi, nh n Chua thoi thuc, c hng mot cach vng chac en ieu thien; va ieu thien cuoi cung la chnh Thien Chua.

Nguyen xin Me Maria, N Vng Hoa Bnh, giup cho tat ca chung ta biet cung nhau xay dng ieu thien can ban nay la s chung song gia moi ngi. Ch nh  vay, the gii mi co the tien bc tren nhng con ng cua cong bang va cua tnh lien i huynh e.

 

Quy v va cac ban than men,

Sau nhng li tren, TC xng kinh truyen tin va ban phep lanh cho moi ngi hien dien. Sau o, TC len tieng keu goi tr giup cho cac nan nhan cua thien tai ong at va song than, vi nhng li nh sau:

Mot lan na, toi xin noi len s gan gui vi nhng dan nc b thien tai khung khiep trong nhng ngay qua. Vi li cau nguyen cua toi cho nhng nan nhan cua thien tai cung nh cho gia nh cua ho, toi nhn thay va ung ho cuoc the hien tnh lien i ang c khi day t khap ni tren the gii. Chnh da tren y thc ve tnh lien i nhan loai nay, cung vi s tr giup cua Thien Chua, ma c xay dng niem hy vong vao nhng ngay thang tot ep hn trong nam mi va c bat au hom nay.

 

Ket thuc cuoc gap g, TC a chuc mng Nam Mi hoa bnh, thnh vng, nhieu phuc lanh cua Thien Chua, bang nhieu th tieng khac nhau.

 

(ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page