Ðức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm

 

Khẩu Hiệu : "Yêu Thương Không Giả Dối"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

21/01/1909

Sinh

Tại Tam Châu, Việt Nam

13/03/1937

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

24/01/1959

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

26/04/1959

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

03/11/1998

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

05/05/2001

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page