Ðức Cha Gioan Maria Phan Ðình Phùng

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm

 

Khẩu Hiệu : "Lạy Chúa, Con yêu Mến Chúa"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

24/12/1891

Sinh

Tại Kiến Thái, Kim Sơn, Phát Diệm, Việt Nam

05/04/1924

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo Phận, Việt Nam

03/12/1940

Ðược tấn phong Giám Mục

Giám Mục Phó với quyền kế vị Giám Quản Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

28/05/1944

Qua đời

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page