Ðức Cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm

 

Khẩu Hiệu : "Xin Vâng"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

01/01/1900

Sinh

Tại Mỹ Ðiện, Thanh Hóa, Việt Nam

05/04/1930

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

09/12/1976

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

24/04/1977

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

15/12/1981

Qua đời

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page