Ðức Cha Marcel Piquet Lợi, MEP.

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Nha Trang

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

27/08/1888

Sinh

Tại Paris, Pháp

29/09/1912

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Hội Thừa Sai Paris (La Société des Missions Étrangères)

11/11/1943

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Qui Nhơn, Việt Nam

18/01/1944

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Qui Nhơn, Việt Nam

22/07/1957

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam

03/07/1966

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page