Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum

 

Khẩu Hiệu : "Tôi Tớ Mọi Người"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

17/03/1919

Sinh

Tại Huế

21/08/1951

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

27/03/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá

27/03/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá

2/10/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

8/04/1995

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

17/11/2011

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page