Kinh Thánh Tân Ước

Thư Thứ Nhất Của Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Khai đề

1 Ðiều từ thuở ban đầu đã có,

Ðiều chúng tôi đã từng nghe,

Ðiều chúng tôi đã từng thấy tận mắt,

Ðiều chúng tôi đã cung chiêm, và tay chúng tôi đã rờ đến,

về Lời sự sống,

-- 2 và sự sống đã tỏ hiện, chúng tôi đã từng thấy và chúng tôi đã làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời --

3 Ðiều chúng tôi đã từng thấy và đã từng nghe, thì chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, ngõ hầu anh em được thông hiệp với chúng tôi!

Nhưng sự thông hiệp của ta là thông hiệp vớo Cha và với Con của Người, Ðức Yêsu Kitô.

4 Các điều này chúng tôi viết ra,

ngõ hầu sự vui mừng của chúng tôi được nên trọn.

 

I. Hiệp Nhất Với Thiên Chúa

 

Ði trong ánh sáng

Ðoạn tuyệt với tội

5 Và đây tin Ngài đem đến chúng tôi đã được nghe,

và chúng tôi được loan báo cho anh em:

Thiên Chúa là sự sáng, tối tăm không hề có nơi Người.

6 Nếu ta nói là ta thông hiệp với Người, mà ta lại đi trong tối tăm,

thì ta nói láo, và ta không làm sự thật!

7 nhưng nếu ta đi trong sự sáng,

như chính người ở trong sự sáng,

thì ta được thông điệp với nhau,

và máu của Ðức Yêsu Con của Người,

tẩy sạch ta khỏi mọi tội lỗi.

8 Nếu ta nói: Ta không có tội,

thì ta tự lừa dối mình,

và sự thật không có trong ta.

9 Nếu ta xưng thú tội ta,

thì Người trung tín và công chính đủ để tha thứ tội lỗi cho ta,

và tẩy sạch ta khỏi mọi điều bất chính,

10 Nếu ta nói: Ta đã không phạm lỗi, thì ta kể Người là kẻ nói láo,

và Lời Người không có trong ta.

 

Chương 02

 

1 (Hỡi anh em) những con thơ bé,

tôi viết các điều này để anh em đừng phạm tội.

Nhưng nếu ai trót phạm tội,

(thì này), ta có Ðấng bàu chữa nơi Cha,

Ðức Yêsu Kitô, Ðấng công chính.

2 Và Ngài là hi sinh đền tạ các tội lỗi ta,

không những tội lỗi của ta mà thôi,

mà của tất cả thế gian nữa!

Biết Thiên Chúa:

Giữ giới răn

3 Và nơi điều này ta biết được là ta đã biết Người:

là nếu ta giữ lệnh truyền của Người.

4 Kẻ nói: Tôi đã biết Người,

thì nó là đứa nói láo,

và trong nó không có sự thật.

5 Còn ai giữ lời Người,

thì hẳn thật trong kẻ ấy lòng mến của Thiên Chúa đã nên trọn.

Nơi điều ấy, ta biết được là ta ở trong Người.

6 Kẻ nói mình ở trong Người.

thì như Ðấng ấy đã đi làm sao, nó phải đi như vậy.

7 Anh em thân mến,

không phải là một lịnh truyền mới tôi viết cho anh em,

nhưng là một lịnh truyền cũ, anh em đã có từ thuở ban đầu.

Lịnh truyền cũ ấy là lời anh em đã nghe.

8 Và lại là một lịnh truyền mới tôi viết cho anh em

-- một điều chân thật nơi Ngài và nơi anh em -- vì tối tăm đang qua đi,

và sự sáng chân thật đã rạng tỏ rồi!

9 Kẻ nói mình ở trong sự sáng mà lại ghét anh em, thì nó vẫn ở trong tối tăm cho đến rày.

10 Kẻ yêu mến anh em mình thì lưu lại trong sự sáng,

trong đó không có gì làm chướng ngại.

11 Còn kẻ ghét anh em mình

thì ở trong tối tăm và đi trong tối tăm,

và nó không biết mình đi đâu,

vì tối tăm đã làm mắt nó đui mù.

Dứt lòng yêu chuộng thế gian

12 (Hỡi anh em), những con thơ bé,

tôi viết cho anh em

là tội được tha cho anh em nhờ Danh Ngài.

13 Tôi viết cho anh em, các bậc phụ huynh,

là anh em đã biết Ðấng có từ thuở ban đầu.

Tôi viết cho anh em, những kẻ còn thanh niên

là anh em đã thắng Kẻ dữ.

14 Tôi đã viết cho anh em, các con còn bé

là anh em đã được biết Cha.

Tôi đã viết cho anh em, các bậc phụ huynh,

là anh em đã biết Ðấng có từ thuở ban đầu.

Tôi đã viết cho anh em, những kẻ còn thanh niên

là anh em mạnh mẽ,

và Lời Thiên Chúa lưu lại trong anh em,

và anh em đã thắng Kẻ dữ.

15 Anh em đừng yêu mến thế gian

và các điều có trong thế gian.

Nều ai yêu mến thế gian,

thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy.

16 Vì mọi sự có trong thế gian,

-- đam mê của xác thịt

đam mê của con mắt,

và kiêu hãnh về của cải --

(các điều ấy) không do tự Cha,

nhưng là do tự thế gian mà có.

17 Và thế gian đang qua đi và đam mê của nó; còn kẻ làm theo ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại.

 

II. Hiện Tình Của Tín Hữu

 

Ðề phòng Phản Kitô

18 (Hỡi anh em) các con bé nhỏ,

Giờ cánh chung đây!

Và như anh em đã nghe nói là Phản Kitô sẽ đến,

thì nay đã có nhiều Phản Kitô xuất hiện,

do đó mà ta biết là: Giờ cánh chung đây!

19 Chúng đã từ nơi ta mà ra,

nhưng chúng đã không thuộc về ta.

Vì nếu chúng thuộc về ta, chúng đã lưu lại với ta!

Âu là để nơi chúng, rõ được điều này:

là không phải hết thảy đều thuộc về chúng ta.

20 Và anh em được có Dầu xức do tự Ðấng thánh,

và anh em đều giác ngộ hết thảy.

21 Tôi viết cho anh em,

không phải vì anh em không biết sự thật,

nhưng vì anh em biết sự thật,

và: phàm là dối trá thì không (thể) do sự thật mà có.

22 Ai là kẻ nói dối,

nếu không phải là kẻ chối rằng:

Yêsu không phải Ðức Kitô.

Nó là Phản Kitô, kẻ chối bỏ Cha và Con.

23 Phàm ai chối Con thì cũng chẳng có Cha.

Ai tin nhận Con, thì cũng có Cha!

24 Còn anh em, ước gì điều anh em đã nghe từ thuở ban đầu,

cứ lưu lại trong anh em!

Nếu trong anh em, lưu lại được điều gì anh em đã nghe từ thuở ban đầu,

thì anh em cũng được lưu lại trong Con và [trong] Cha.

25 Và này là điều chính Người đã hứa với ta:

sự sống đời đời!

26 Các điều ấy, tôi đã viết cho anh em

về những kẻ muốn mê hoặc anh em.

27 Về phần anh em, Dầu xức anh em đã lĩnh

nơi Ngài hiện lưu lại trong anh em,

nên anh em không cần nhờ ai dạy bảo.

Phải hơn, như Dầu xức của Ngài dạy anh em về hết mọi sự,

và là sự thật, không phải là sự dối trá,

nên chiếu theo điều (Dầu xức) đã dạy,

anh em hãy lưu lại trong Ngài.

Sống như con cái Thiên Chúa

28 Và bây giờ,(hỡi anh em) các con thơ bé,

hãy lưu lại trong Ngài,

ngõ hầu nếu Ngài tỏ hiện, thì ta được lòng dạn dĩ,

và khỏi bị xấu hổ tách xa khỏi Ngài,

vào buổi Quang lâm của Ngài.

29 Một khi anh em biết Mgài là Ðấng công chính, thì anh em hãy biết rằng:

Phàm ai làm sự công chính thì được sinh ra bởi Người.

 

Chương 03

 

1 Hãy coi: lòng mến lớn chừng nào, Cha đã ban cho ta:

để ta được gọi là con cái Thiên Chúa,

-- [và thực ta là thế] --

Vì lẽ ấy thế gian không biết ta,

bởi nó không biết Người.

2 Anh em thân mến, hiện giờ ta là con cái Thiên Chúa;

ta sẽ là gì, thì chưa được tỏ hiện,

ta biết rằng một khi điều ấy tỏ hiện,

thì ta sẽ được giống như Người,

vì Người thế nào, ta sẽ được thấy như vậy.

3 Và phàm ai đặt hi vọng ấy vào Người,

thì lo cho mình nên thanh sạch như Ðấng ấy thanh sạch.

Lánh xa tội lỗi

4 Phàm ai phạm tội thì cũng làm điều ác đức,

vì tội và ác đức là một.

5 Mà anh em biết Ðấng ấy đã tỏ hiện là để cất tội lỗi,

và tội lỗi không có trong Ngài,

6 Phàm ai lưu lại trong Người, thì không phạm tội.

Phàm ai phạm tội, thì đã chẳng thấy Người,

cũng chẳng biết Người.

7 (Hỡi anh em) các con thơ bé,

Ðừng để ai mê hoặc anh em.

Ai làm công chính mới là công chính,

như Ðấng ấy công chính.

8 Ai phạm tội thì thuộc về ma quỉ,

vì ma quỉ phạm tội ngay từ thuở ban đầu.

Vì điều này Con Thiên Chúa đã tỏ hiện:

để phá tan các việc của ma quỉ.

9 Phàm ai sinh bởi Thiên Chúa thì không làm sự tội,

vì mầm giống của Người lưu lại trong kẻ ấy;

và kẻ ấy không thể phạm tội,

bởi chưng đã được sinh bởi Thiên Chúa.

10 Nơi điều này rõ được con cái Thiên Chúa và con cái ma quỉ.

Phàm ai không làm theo công chính,

thì không thuộc về Thiên Chúa,

và kẻ nào không yêu mến anh em mình.

Thương yêu nhau

11 Vì này là điều đã được rao truyền

anh em đã nghe từ thuở ban đầu:

là chúng ta hãy yêu mến nhau.

12 không phải như Cain!

nó thuộc về Kẻ dữ, và đã hạ sát em nó.

Vả lại nhân vì cớ gì nó đã hạ sát em nó?

Vì công việc nó làm thì xấu xa,

còn công việc của em nó lại ngay chính.

13 Ðừng lấy làm lạ hỡi anh em,

nếu thế gian ghét anh em.

14 Ta biết là ta đã được ngang qua sự chết mà vào sự sống,

vì hiện ta yêu mến anh em.

Kẻ không yêu mến, thì lưu lại trong sự chết.

15 Phàm ai ghét anh em mình thì là sát nhân.

Và anh em biết: phàm là sát nhân

thì không có sự sống đời đời lưu lại nơi mình.

16 Nơi điều này ta biết được lòng mến:

là Ðấng ấy đã thí mạng mình vì ta.

Và ta, ta cũng phải thí mạng mình vì anh em.

17 Kẻ nào có của đời này

và thấy anh em nó lâm phải túng thiếu,

lại khóa lòng dạ lại đối với (anh em) nó,

thì làm sao lòng mến của Thiên Chúa lưu lại được trong nó?

18 (Hỡi anh em) các con thơ bé,

Ta đừng yêu mến bằng lời nói, bằng đầu lưỡi,

nhưng bằng việc làm thực sự!

Sự an ủi đích thật của tín hữu

19 Nơi điều ấy ta sẽ biết được

là ta thuộc về sự thật;

và trước nhan Người, ta sẽ trấn tỉnh được lòng ta

20 về mọi điều lòng ta cáo tội ta,

vì Thiên Chúa lớn hơn lòng ta, và Người biết mọi sự.

21 Anh em thân mến, nếu lòng ta không cáo tội ta,

thì ta được dạn dĩ nơi Thiên Chúa;

22 và nếu ta xin gì, thì ta lĩnh lấy nơi Người,

vì ta giữ lịnh truyền của Người, và làm những gì đẹp lòng Người.

23 Và này là lịnh truyền của Người:

ta phải tin vào Danh Con của Người, Ðức Yêsu Kitô,

và yêu mến nhau như Người đã truyền lịnh cho ta.

24 Và ai giữ lịnh truyền của Người,

thì lưu lại trong Người và Người trong kẻ ấy.

Và nơi điều này ta biết là Người lưu lại trong ta:

do tự nơi Thần khí Người đã ban cho ta.

 

Chương 04

III. Dấu Chỉ Những Kẻ Thuộc Về Thiên Chúa

 

Không lây nhiễm tinh thần tiên tri giả

1 Anh em thân mến,

đừng cứ thần khí nào cũng tin,

nhưng hãy nghiệm xét các thần khí

xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,

vì có lắm tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian,

2 Nơi điều này anh em biết được thần khí của Thiên Chúa:

phàm thần khí nào tuyên xưng Ðức Yêsu Kitô đã đến trong xác thịt

là (thần khí) thuộc về Thiên Chúa;

3 và phàm thần khí nào không tuyên xưng Ðức Yêsu,

thì nó không thuộc về Thiên Chúa.

Ðó là thần khí của Phản Kitô;

anh em nghe nói rằng nó sẽ đến;

và nay nó đã có trong thế gian rồi

4 Còn anh em thuộc về Thiên Chúa, hỡi các con nhỏ bé!

và anh em đã thắng được chúng,

vì Ðấng ở trong anh em lớn hơn là kẻ ở trong thế gian.

5 Chúng thuộc về thế gian,

vì lẽ ấy, chúng chiếu theo thế gian mà nói,

và thế gian nghe chúng.

6 Còn ta, ta thuộc về Thiên Chúa.

Ai biết Thiên Chúa thì nghe ta.

Ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe ta.

Do đó mà ta nhận biết được thần khí sự thật và thần khí thác ngộ.

Ðức mến là dấu chỉ con cái Thiên Chúa

7 Anh em thân mến, ta hãy yêu mến nhau,

vì lòng mến phát tự Thiên Chúa

và phàm ai yêu mến

thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa.

8 Ai không yêu mến thì đã không biết Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa là lòng mến.

9 Nơi điều này, mà lòng mến của Thiên Chúa đã hiện tỏ nơi chúng ta:

là Thiên Chúa đã sai Con một của Người đến trong thế gian,

ngõ hầu ta được sống nhờ Ngài.

10 Nơi điều này mà thực là lòng mến:

là không phải vì ta đã yêu mến Thiên Chúa,

nhưng là chính Người đã yêu mến ta,

và sai Con của Người đến làm hi sinh đền tạ tội lỗi ta.

11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta như thế,

thì ta cũng phải yêu mến nhau.

12 Thiên Chúa, nào ai đã cung chiêm bao giờ;

nếu ta yêu mến nhau, thì Thiên Chúa lưu lại trong ta,

và nơi ta, lòng yêu mến của Người được thành toàn.

13 Nơi điều này mà ta biết là

ta lưu lại trong Người và Người trong ta:

là vì Người đã ban Thần khí của Người cho ta.

14 Và chúng tôi, chúng tôi đã cung chiêm và chúng tôi làm chứng:

là Cha đã sai Con đến làm Ðấng cứu thế gian.

15 Kẻ nào tuyên xưng: Yêsu là Con Thiên Chúa,

thì Thiên Chúa lưu lại trong kẻ ấy,

và kẻ ấy trong Thiên Chúa.

16 Và ta, ta đã biết và đã tin vào lòng mến mà Thiên Chúa có đối với ta,

Thiên Chúa là lòng mến,

và ai lưu lại trong lòng mến,

thì lưu lại trong Thiên Chúa,

và Thiên Chúa lưu lại trong kẻ ấy.

17 Nơi điều này, lòng mến nơi ta đã được thành toàn:

là ta được dạn dĩ trong ngày phán xét,

vì Ðấng ấy thế nào,

thì ta cũng như vậy nơi thế gian này.

Nơi lòng mến không có sợ hãi;

18 trái lại lòng mến trọn lành

thì xua sự sợ hãi ra ngoài!

vì sợ hãi có liên can tới hình phạt,

và kẻ sợ hãi ắt không được thành toàn trong lòng mến.

19 Phần ta, ta hãy yêu mến,

vì Người đã yêu mến ta trước hết.

20 Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa

mà lại ghét anh em mình,

thì nó là kẻ nói dối,

vì kẻ không yêu mến người anh em nó thấy đó,

tất không thể yêu mến Thiên Chúa, Ðấng nó không thấy.

21 Và đó là lịnh truyền ta lĩnh lấy nơi Người:

Ai yêu mến Thiên Chúa thì hãy yêu mến anh em mình!

 

Chương 05

 

1 Phàm ai tin: Yêsu là Ðức Kitô,

thì đã sinh bởi Thiên Chúa.

Và phàm ai yêu mến Ðấng sinh thành,

tất yêu mến kẻ bởi Người mà sinh ra.

2 Nơi điều này ta biết là ta yêu mến con cái Thiên Chúa:

ấy là khi ta yêu mến Thiên Chúa

và làm theo các lịnh truyền của Người.

3 Vì lòng mến Thiên Chúa là thế này:

là ta giữ các lịnh truyền của Người.

Và lịnh truyền của Người không nặng nề,

4 vì phàm đã sinh bởi Thiên Chúa

thì thắng được thế gian.

Và đây là chiến thắng đã thắng được thế gian:

đức tin của ta!

Ðức tin chân chính

5 Ai là người thắng được thế gian,

nếu không phải là kẻ tin rằng:

Yêsu là Con Thiên Chúa?

6 Chính Ngài là Ðấng đã đến

nhờ nước và máu: Ðức Yêsu Kitô,

không chỉ với nước mà thôi,

nhưng là với nước và máu!

Và Thần khí là chứng nhận,

và Thần khí là sự thật.

7 Bởi vì có ba nhân chứng:

8 Thần khí, nước và máu,

và ca ba đều qui về cũng một điều.

9 Nếu ta nhận lấy (dẫu là) chứng của người đời, thì chứng của Thiên Chúa trọng hơn, vì này là chứng của Thiên Chúa,

-- Người đã từng làm chứng về Con của Người;

10 ai tin vào Con Thiên Chúa,

thì có chứng ấy trong mình;

ai không tin Thiên Chúa

thì đã cho Người là kẻ nói dối,

vì đã không tin chứng Thiên Chúa đã làm về Con của Người --

-- 11 và chứng ấy là thế này:

Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống đời đời,

và sự sống ấy là ở trong Con của Người.

12 Ai có Con thì có sự sống;

ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.

Ðúc kết ý tưởng

13 Các điều này, tôi đã viết cho anh em

để anh em biết là anh em có sự sống đời đời,

anh em là những kẻ tin vào Danh Con Thiên Chúa.

14 Và này là sự dạn dĩ ta có được đối với Người,

là nếu ta xin gì theo ý của Người,

thì Người nhậm lời ta.

15 Và nếu ta biết là Người nhậm lời ta khi ta xin điều gì,

thì ta biết là ta được có những điều ta đã xin với Người.

16 Nếu ai biết anh em mình phạm tội không đến phải chết,

thì hãy cầu xin và (Người) sẽ ban cho nó sự sống,

-- (đó là) cho những ai phạm tội không đến phải chết,

có tội đến phải chết,

về tội này, tôi không bảo phải cầu xin.

17 Mọi sự bất chính đều là tội;

nhưng có tội không đến phải chết.

18 Ta biết rằng:

phàm ai sinh bởi Thiên Chúa thì không phạm tội.

Chính Ðấng sinh bởi Thiên Chúa gìn giữ kẻ ấy,

và Kẻ dữ không đụng đến nó được.

19 Ta tin rằng:

ta thuộc về Thiên Chúa

và toàn thể thế gian đều lụy quyền Kẻ dữ.

20 Nhưng ta biết rằng;

Con Thiên Chúa đã đến,

và đã ban cho ta được am tường,

ngõ hầu ta biết Ðấng chân thật.

Và ta ở trong Ðấng chân thật,

trong Con của Người, Ðức Yêsu Kitô.

Ngài là Thiên Chúa chân thật,

là sự sống đời đời.

21 (Hỡi anh em) các con thơ bé,

Hãy giữ mình khỏi tà thần.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page