Kinh Thánh Tân Ước

Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Thessalonikê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phaolô, Silvanô và Timôthê,

kính gửi Hội Thánh Thessalonikê trong Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô.

2 Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa Cha và Chúa Yêsu Kitô!

Lòng sốt sắng trong khi bị cấm cách

3 Hỡi anh em, chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn cho anh em -- và thế là phải lắm, bởi chưng lòng tin của anh em lớn mạnh, và lòng mến dẫy tràn nơi mỗi một người trong anh em hết thảy đối với nhau, 4 khiến chính chúng tôi cũng được hãnh diện vì anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì sự kiên nhẫn và đức tin của anh em giữa tất cả những cấm cách bắt bớ và gian truân anh em phải chịu: 5 dấu tỏ tường về sự phán xét công minh của Thiên Chúa, để anh em được xét là xứng đáng đối với Nước Thiên Chúa, vì đó mà cả anh em nữa đang phải khốn khó. 6 Quả là công minh nơi Thiên Chúa là những kẻ gây gian truân cho anh em lại có gian truân báo đền, 7 và cho anh em, những kẻ phải gian truân, được phúc thanh nhàn với chúng tôi vào thời mạc khải tự trời của Chúa Yêsu với các Thiên Thần của quyền năng Ngài, 8 dùng ngọn lửa hỏa hào đoán phạt những kẻ không biết Thiên Chúa, và không vâng phục Tin Mừng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu. 9 Những kẻ ấy sẽ bị án hư đi đời đời, xa mặt Chúa và xa cách vinh quang quyền lực của Ngài, 10 khi Ngài đến để được hiển vinh giữa các thánh của Ngài và được thán phục trong các kẻ tin hết thảy -- vì chưng anh em đã tin vào chứng của chúng tôi -- (Ðó là điều sẽ xảy ra) trong Ngày ấy!

11 Vì thế, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em luôn, xin Thiên Chúa chúng ta khấng làm cho anh em được xứng đáng với thiên triệu, và lấy quyền năng làm cho viên thành ý chí ngay lành và công việc của lòng tin. 12 ngõ hầu danh Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, được hiển vinh nơi anh em, và anh em nơi Ngài, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô.

 

Chương 02

 

Ngày Quang lâm của Chúa

1 Hỡi anh em, về sự Quang lâm của Chúa [chúng ta] Ðức Yêsu Kitô là sự ta được hội ngộ với Ngài, chúng tôi xin anh em 2 đừng vội để mình bị giao động lòng trí và kinh hoàng, dù bởi Thần khí hay tuyên ngôn hoặc thư từ nào nói là của chúng tôi: như thể Ngày của Chúa đã đến! 3 Ðừng để ai phỉnh gạt anh em một cách nào!

Nếu trước tiên sự ly gián không đến, và không được mạc khải ra Con người vô đạo, đứa hư đốn, 4 kẻ dấy lên chống lại tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa hay điều đáng được sùng bái, dĩ chí nó dám vào ngồi trong thánh điện của Thiên Chúa, phân bua mình là Thiên Chúa! 5 Anh em không nhớ sao? Khi còn ở giữa anh em, tôi đã từng nói với anh em về các điều ấy! 6 Và hiện nay anh em biết điều gì cầm hãm khiến nó chỉ được mạc khải vào thời của nó. 7 Vì mầu nhiệm vô đạo đã hoành hành! Chỉ đợi khi kẻ cầm hãm bây giờ bị loại đi! 8 Và bấy giờ sẽ được mạc khải ra: đứa vô đạo, kẻ mà Chúa Yêsu sẽ tiêu diệt bằng một làn khí miệng Ngài và hủy ra không, ngay lúc Quang lâm hiển linh của Ngài!

9 Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, 10 cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. 11 Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, 12 khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính.

Những lời khuyên chung

13 Còn chúng tôi, hỡi anh em, những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa luôn cho anh em, vì từ đầu Thiên Chúa đã chọn anh em để được ơn cứu rỗi, nhờ sự thánh hóa của Thần khí, và lòng tin vào sự thật: 14 vì thế, Người đã kêu gọi anh em nhờ Tin Mừng chúng tôi giảng, để được chiếm lĩnh phúc vinh quang của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô. 15 Ấy vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống anh em đã thụ giáo với chúng tôi, hoặc nhờ lời nói, hay bằng thư từ. 16 Nguyện xin Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, và Thiên Chúa, Cha chúng ta, Ðấng đã yêu mến ta và đã ban cho ta niềm an ủi hằng có và mối hy vọng tốt lành bởi ơn Người, 17 làm cho lòng anh em được phấn khởi và kiên vững trong mọi việc làm và lời lành.

 

Chương 03

 

1 Kỳ dư hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, ngõ hầu Lời Chúa xuôi chạy, và được rạng vinh, cũng một thể như nơi anh em: 2 Xin cho chúng tôi thoát khỏi người gian kẻ dữ, vì đức tin không phải là phần của mọi người. 3 Chúa là Ðấng trung tín, Ngài sẽ làm cho anh em kiên vững và gìn giữ khỏi Kẻ dữ. 4 Trong Chúa, chúng tôi tín thị vào anh em: là các điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ cứ thi hành. 5 Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em vào trong đức mến của Thiên Chúa, và sự kiên nhẫn của Ðức Kitô!

Cảnh cáo những người vô trật tự lười biếng

6 Hỡi anh em, nhân danh Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải lánh mọi anh em sống vô trật tự, đi nghịch lại truyền thống họ đã chịu lấy nơi chúng tôi. 7 Vì anh em biết phải bắt chước chúng tôi làm sao: giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô trật tự, 8 ăn không bám vào người ta; trái lại, lao nhọc vất vả đêm ngày, chúng tôi đã làm lụng để khỏi nên gánh nặng cho ai trong anh em. 9 Không phải là chúng tôi không có quyền, nhưng để nêu gương cho anh em, ngõ hầu anh em bắt chước chúng tôi!

10 Vì khi chúng tôi ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy cho anh em là: Ai không muốn làm việc thì đừng ăn. 11 Thế mà chúng tôi nghe rằng trong anh em có ít kẻ sống vô trật tự, chẳng làm lụng, mà đâu cũng lùng vào. 12 Trong Chúa Yêsu Kitô, chúng tôi truyền, chúng tôi khuyên những người như thế hãy yên thắm làm lụng mà nuôi lấy mình!

13 Còn anh em, đừng quản ngại làm lành! 14 Nếu có ai không tuân lời chúng tôi trong thư này, anh em hãy ghi lại, và đừng chung đụng với kẻ ấy, cho nó biết xấu hổ! 15 Tuy vậy, đừng coi nó như kẻ thù, nhưng hãy sửa bảo như một người anh em!

Lời từ tạ

16 Nguyện xin Chúa sự bình an ban cho anh em được bình an mọi thời, về mọi phương diện! Chúa ở cùng anh em hết thảy!

17 Lời chào là do tay tôi, Phaolô. Ðó là dấu trong các thư hết thảy. Tôi viết như vậy đó!

18 Ân sủng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, ở cùng anh em hết thảy!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page