Kinh Thánh Tân Ước

Thư Gửi Tín Hữu Êphêsô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Nhập đề

1 Phaolô, Tông đồ của Ðức Kitô Yêsu bởi ý định Thiên Chúa.

kính gửi các thánh [ở Êphêsô] cũng là những người thành tín trong Ðức Kitô Yêsu.

2 Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô.

 

I. Mầu Nhiệm Dân Ngoại Ðược Kêu Gọi

Gia Nhập Thân Mình Chúa Kitô

 

Ca ngợi sự chúc lành của Thiên Chúa

3 Chúc tụng Thiên Chúa

và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô,

Ðấng đã chúc lành cho ta bằng mọi chúc lành Thần khí,

chốn hoằng thiên, trong Ðức Kitô.

4 Bởi chưng Người đã chọn ta trong Ngài, từ trước tạo thiên lập địa,

để ta được nên thánh và vô tì tích trước mặt Người.

5 Bởi lòng yêu mến

Người đã tiền định cho ta được phúc làm con,

nhờ Ðức Yêsu Kitô, và vì Người,

chiếu theo nhã ý của thánh chỉ Người,

6 để nên lời ca ngợi cho vinh quang Người, bởi ân sủng

Người đã ban xuống cho ta trong Ðấng chí ái.

7 Trong Ngài ta được cứu chuộc, nhờ máu Ngài,

tức là ơn tha thứ tội khiên,

chiếu theo lường phong phú của ân sủng.

8 Người đã xuống dẫy tràn trên ta.

Cùng với tất cả khôn ngoan lịch duyệt,

9 Người đã thông tỏ cho ta biết mầu nhiệm thánh ý Người,

chiếu theo nhã ý Người đã định trước trong Ngài,

10 Vì sự an bài (của Người) cho muôn thời được viên mãn,

là thâu họp vạn vật dưới một đầu một mối trong Ðức Kitô,

vật ở trời cao, vật nơi dương thế.

11 Cũng chính trong Ngài, ta đã được thừa hưởng cơ nghiệp,

thể theo dự định của Ðấng liễu thành vạn sự,

chiếu theo đồ án của thánh ý Người,

12 khiến ta được nên lời ca ngợi cho vinh quang Người,

những kẻ đã đặt trước hi vọng vào Ðức Kitô.

13 Trong Ngài, cả anh em nữa,

bởi đã nghe lời sự thật, Tin Mừng cứu rỗi anh em,

cũng trong Ngài, bởi anh em đã tin,

thì được niêm ấn thánh thần, bảo đảm cho lời hứa.

14 và là bảo chứng cho cơ nghiệp dành cho ta,

để việc cứu chuộc sỡ hữu (của Thiên Chúa) được hoàn thành,

nên lời ca ngợi cho vinh quang Người.

Xin cho tín hữu biết phúc của họ trong Chúa Kitô

15 Vì lẽ đó mà tôi, từ khi nghe biết được đức tin của anh em trong Chúa Yêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, 16 tôi không ngớt tạ ơn (Thiên Chúa) cho anh em, hằng nhờ đến anh em trong các kinh nguyện của tôi. 17 xin Thiên Chúa của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, Cha vinh niển, ban cho anh em Thần khí khôn ngoan và mạc khải cho biết về Người. 18 Ngõ hầu sau khi những mắt của lòng được rạng sáng, anh em biết là gì hi vọng. Do bởi việc Người kêu gọi: là gì vinh quang phong phú của cơ nghiệp Người trong các thánh; 19 là gì quyền năng cao cả tuyệt vời của Người, nơi ta là những kẻ tin, (quyền năng) thật xứng với Người, khi Người ra uy sức mạnh của quyền bính Người. 20 Quyền năng Người đã ra uy trong Ðức Kitô: là đã cho Ngài chỗi dậy từ cõi chết, và đã cho ngự bên hữu Người, chốn hoằng thiên, 21 trên mọi cấp trật: thiên phủ, uy linh và quyền năng thiên chủ, và bất cứ danh phận nào được nêu tên, không những trong thời này, mà cả trong thời sẽ đến. 22 Muôn sự, Người đã đặt dưới chân Ðức Yêsu, và đã ban cho Ngài, đứng trên vạn vật, làm Ðầu Hội thánh, 23 đích thực là thân mình Ngài, sự viên mãn của Ðấng viên thành vạn sự trong mọi người.

 

Chương 02

 

Quyền năng Thiên Chúa nơi tín hữu

dân ngoại: chết mà được hoàn sinh

1 Cả anh em nữa, anh em đã chết vì các sa ngã, các lỗi lầm của anh em. 2 Xưa kia anh em sống trong đó, thể theo vận hội thế gian này, thể theo đầu mục thao túng cả vùng tịnh khí, tức là thần khí hiện (còn) đang hoạt động nơi bè những kẻ ngỗ nghịch. 3 Vả chăng chúng tôi hết thảy đều thế cả: xưa chúng tôi cũng sống trong đam mê của xác thịt chúng tôi, làm theo xu hướng của xác thịt, của trí tưởng; chúng tôi bẫm sinh cũng đều là con cái nghĩa nộ như ai khác... 4 Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến lớn lao Người đã yêu mến ta, 5 Người đã cho ta, những kẻ đã chết bởi sa ngã phạm tội, được cùng hồi sinh với Ðức Kitô, -- chính bởi ơn huệ mà anh em được cứu! -- 6 và được cùng sống lại, được cùng ngự trị chốn hoằng thiên, trong Ðức Kitô Yêsu. 7 Với mục đích là để bày tỏ cho các thế đại sẽ đến thấy sự phong phú tuyệt vời của ơn huệ Người, nhờ bởi lòng nhân hậu của Người trên ta, trong Ðức Kitô Yêsu. 8 Vì chính bởi ơn huệ mà anh em được cứu, nhờ lòng tin, và lại không phải do tự anh em; đó là ơn Thiên Chúa ban; 9 không phải do tự việc làm, để đừng có ai vinh vang tự đắc. 10 Quả ta là trước tác của Người, đã được dựng nên -- trong Ðức Kitô Yêsu -- hầu làm các việc lành, (con đường) Thiên Chúa đã dọn trước cho ta đi.

Xa được kéo lại gần và nên Ðền thờ Thiên Chúa

11 Vì vậy, anh em hãy nhớ lại, xưa anh em bẩm sinh là dân ngoại, bị giới mệnh danh là cắt bì -- nhưng cắt bì nơi xác thịt, do tay người phàm -- chê là hạng không cắt bì; 12 thuở ấy, anh em không Ðức Kitô, người dưng nước lã với quốc tịch Israel, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa, không hi vọng, không Thiên Chúa nơi thế gian này!

13 Nhưng nay, trong Ðức Kitô Yêsu, anh em, những kẻ xưa kia ở xa, thì đã nên gần nhờ bửu huyết của Ðức Kitô. 14 Vì chính Ngài là sự bình an của ta, Ðấng đã làm cho đôi bên nên một, triệt hạ tường ngăn thành chắn, (tiêu biểu cho) mối hằn thù -nhờ thân xác Ngài, -- 15 thủ tiêu Lề luật nguyên những điều răn lệnh chỉ, ngõ hầu trong Ngài, Ngài tạo dựng hai loại người ấy nên một người mới; đem lại bình an, 16 và giảng hòa hai dân -- trong một Thân mình -- với Thiên Chúa, nhờ thập giá, giết chết hằn thù -- nơi mình Ngài. 17 Và Ngài đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. 18 Vì chính nhờ Ngài, chúng ta đôi bên, trong một Thần khí, được đến cùng Cha.

19 Ấy vậy, anh em không còn là người xa lạ, là khách ngụ cư, mà là những người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 được xây cao lên trên nền móng là các tông đồ và tiên tri, mà đỉnh góc là chính Ðức Kitô Yêsu. 21 Trong Ngài tất cả tòa nhà mộng khớp ăn nhau, sẽ cứ mọc lên làm thánh điện trong Chúa: 22 trong Ngài, anh em cùng được xây dựng, để cùng chung nhau làm ngôi nhà của Thiên Chúa, nhờ (sức) Thần khí.

 

Chương 03

 

Ân sủng của Thiên Chúa ban phát do vị Tông đồ

1 Nhân vì lẽ ấy, tôi Phaolô, tù nhân của Ðức Kitô Yêsu vì anh em là dân ngoại... 2 Thảng hoặc anh em đã nghe biết việc Thiên Chúa an bài về ân sủng Người đã ban xuống cho tôi vì anh em. 3 Vì quả chiếu theo một mạc khải, mầu nhiệm đã được thông tri cho tôi, như tôi vừa diễn bày vắn tắt ở trên. 4 Ðọc đi, anh em có thể hội ra được sự tôi am hiểu về mầu nhiệm Ðức Kitô: 5 mầu nhiệm ấy, trong các thế hệ trước, chưa hề thông tri cho con cái loài người, như nay trong Thần khí, đã được mạc khải ra cho các thánh tông đồ và tiên tri của Ngài: 6 Ấy vì dân ngoại, cùng (với Israel) là kẻ thừa tự, là Thân mình, và là đồng hưởng lời hứa trong Ðức Yêsu Kitô, nhờ bởi Tin Mừng. 7 Và tôi được sung làm tôi bộc của Ngài, thể theo ơn huệ Thiên Chúa đã ban xuống cho tôi, chiếu theo phép mầu của quyền năng Người: 8 Tôi, người nhỏ hèn nhất giữa các thánh hết thảy, đã được ơn này ban xuống cho tôi là: giảng Tin Mừng cho dân ngoại, (để họ được biết) sự giàu có vô phương của Ðúc Kitô, 9 và rọi soi cho biết (Thiên Chúa) an bài làm sao về mầu nhiệm đã giữ kín từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật, 10 ngõ hầu bây giờ (mầu nhiệm ấy) được thông tri ra cho các thiên phủ, và các đấng uy linh chốn hoằng thiên, nhờ Hội thánh (họ mới nhận ra) sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. 11 Ðó là dự án có từ muôn thuở, Người đã thi hành trong Ðức Yêsu Kitô Chúa chúng ta. 12 Trong Ngài, ta được tự do dạn dĩ, và được đến (cùng Cha), đầy lòng tín thị bởi đã tin vào Ngài. 13 Bởi vậy, tôi nài xin anh em đừng thối chí vì những nỗi quẫn bách tôi phải chịu vì anh em, đó là mối danh dự cho anh em!

Phaolô khẩn nguyện và chúc tụng Thiên Chúa

14 Nhân vì lẽ ấy, tôi quì gối trước mặt Cha, 15 do tự Người mọi gia tộc, trên trời dưới đất được có tên, 16 xin Người chiếu theo sự giàu có vinh quang của Người, ban cho anh em: được phấn chấn đầy dũng lực, nhờ bởi Thần khí của Người, để thành người bên trong, 17 được Ðức Kitô ngự trong lòng anh em -- nhờ bởi lòng tin -- ngõ hầu khi đã đâm rễ sâu, và có nền móng trong lòng mến, 18 anh em cùng hết thảy các thánh, có sức hội ra được mọi chiều: rộng, dài, cao, sâu (của lòng mến), 19 được biết lòng mến của Ðức Kitô siêu vời vượt quá trí tri; để anh em được sung mãn, hòng được vào trong tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.

20 Kính chúc Ðấng vạn năng trên mọi sự, làm được cho ta hơn ngàn trùng những điều ta cầu xin hay nghĩ tưởng, chiếu theo quyền phép kiến hiệu của Người trong ta. 21 kính chúc Người vinh quang trong Hội thánh và trong Ðức Kitô Yêsu, cho đến muôn muôn thế hệ, đời đời kiếp kiếp.Amen.

 

Chương 04

II. Sống Xứng Ðáng Với Ơn Kêu Gọi

 

Khuyên nhủ: hãy hiệp nhất

1 Vậy tôi, một người tù trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy đi đứng sao cho xứng với thiên triệu, do đó (Thiên Chúa) đã kêu gọi anh em, 2 hết lòng khiêm nhượng và hiền từ với đức đại lượng, chịu đựng lẫn nhau trong lòng mến; 3 hăm hở duy trì sự hiệp nhất của Thần khí, trong giây liên kết hòa thuận: 4 Chỉ có một Thân mình và một Thần khí, cũng như bởi thiên triệu, (Thiên Chúa) đã kêu gọi anh em vào cũng một niềm hi vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép thanh tẩy. 6 Chỉ có một Thiên Chúa và là Cha mọi người hết thảy, Ðấng trên mọi người, giữa mọi người, và trong mọi người.

Ân điển khác nhau nhưng vì một Thân mình

7 Mỗi người chúng ta đã được ân sủng ban xuống tùy theo lường ân lộc của Ðức Kitô. 8 Bởi thế có nói:

Ngài đã lên cao, dẫn tù một đám tù binh,

Ngài đả ban ân lộc cho nhân loại.

9 tiếng "Ngài lên" là gì, nếu không phải là Ngài đã xuống dưới thấp cõi đất? 10 Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng đã lên, trên mọi từng trời, để làm viên mãn mọi sự. 11 Và chính Ngài đã "ban cho": người thì làm tông đồ, kẻ thì làm tiên tri, người thì làm giảng viên, kẻ thì làm vị chăn chiên, làm thầy dạy, 12 cốt để chuẩn bị các thánh, cho họ sung vào công cuộc phục vụ, mà xây dựng Thân mình Ðức Kitô, 13 cho đến khi chúng ta hết thảy đạt thấu sự duy nhất trong kính tin và am tường về Con Thiên Chúa, mà nên người thành toàn, đạt đến tầm vóc xứng với sự viên mãn của Ðức Kitô.

14 Như thế ta sẽ không là trẻ con, tròng trành trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của người, giữa sự giảo quyệt khéo bày mưu ma chước quỉ để mê hoặc; 15 trái lại, nói sự thật trong lòng mến, ta sẽ làm cho vạn vật vươn lên tiến đến cùng Ngài, tức là Ðầu, Ðức Kitô, 16 do tự Ngài, toàn thân được ăn khớp với nhau, xe kết với nhau, nhờ đủ thứ gân cốt giao liên, tức là các chức vụ (trong Hội thánh), chiếu theo phép mầu (của Ngài) và mỗi bộ phận tùy theo lường (ân lộc của Ðức Kitô) khiến cho thân mình được lớn mạnh, hầu xây dựng chính mình trong lòng mến.

Người cũ và người mới

17 Vậy tôi xin nhấn đến điều này, và trong Chúa, tôi căn dặn anh em đừng còn sống như người ngoại sống, theo cái hư phiếm của tâm tư họ: 18 trí khôn mù tối, xa cách với sự sống Thiên Chúa, bưng kín trong dốt đặc, bởi lòng họ đã chai đá; 19 ra như tê dại, họ sống buông tuồng, làm mọi sự ô uế, với tham lam hà tiện. 20 Còn anh em, anh em có học biết Ðức Kitô thế đâu! 21 giả như anh em đã nghe được cho tường về Ngài, anh em đã thụ giáo, quả như (Ðức Kitô ấy) là sự thật (đã bày tỏ ra) nơi Ðức Yêsu. 22 Anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, con người cũ đã ra hư hốt buông theo những đam mê lầm lạc. 23 Hãy để Thần khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. 24 Hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật.

Thực thi lòng mến

25 Bởi đó anh em hãy bỏ hẳn dối trá, anh em mỗi người hãy nói thật với người đồng loại, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. 26 Có nóng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn, mà cơn giận lại chưa tan. 27 Ðừng để ma quỉ thừa cơ! 28 Người trộm cắp, đừng trộm cắp nữa! Phải hơn, hãy biết chịu khó tự tay làm lành, để có gì chia sẻ với người túng thiếu. 29 Ðừng có lời hư từ nào lọt khỏi miệng anh em, nhưng lời lẽ phải lương thiện, có phương tài bồi, nếu đến dịp cần, hầu sinh ơn ích cho những ai nghe!

30 Anh em đừng gây phiền muộn cho Thánh Thần của Thiên Chúa, ấn tín anh em đã được niêm đợi ngày cứu chuộc. 31 Mọi kiểu cay chua, gắt gỏng, nóng giận, la lối chửi rủa, nhất nhất phải đánh bạt khỏi nơi anh em.với mọi thứ thâm độc. 32 Trái lại, với nhau, anh em hãy ở nhân hậu, chạnh thương, biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô.

 

Chương 05

 

1 Vậy anh em hãy là những người noi gương Thiên Chúa, như anh em là con cái mến yêu (của Người) 2 và hãy sống trong lòng mến, một thể như Ðức Kitô đã yêu mến ta và đã phó nộp mình vì ta, làm lễ vật hi sinh, hinh hương dâng lên Thiên Chúa.

Hãy sống như con cái sự sáng

3 Còn dâm bôn, và ô uế mọi thứ, hay hà tiện tham lam, thì ngay nói đến cũng đừng có nơi anh em, như thế mới phải nơi các thánh! 4 Và những điều thô tục, chuyện nhảm nhí hay trò cợt nhả, đều là những điều chẳng xứng. Trái lại hãy thay vào đó những lời tạ ơn! 5 Vì anh em hãy đinh ninh biết cho điều này: mọi kẻ dâm dật hay ô uế, hay tham lam -- tức là một hạng thờ quấy -- không hề có phần cơ nghiệp trong Nước của Ðức Kitô và của Thiên Chúa! 6 Ðừng để ai lấy lời ba hoa rỗng tuếch mà lừa dối anh em: Chính vì các điều ấy mà sự thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giámh xuống trên quân ngỗ nghịch. 7 Vậy anh em chớ có thông đồng với họ! 8 Vì xưa kia anh em là tối tăm, nhưng nay, trong Chúa, anh em là sự sáng; anh em hãy đi đứng như con cái sự sáng. 9 Mà hoa quả của sự sáng là mọi việc nhân lành, công chính và chân thật. 10 Anh em hãy tự xét lấy xem điều gì làm đẹp lòng Chúa. 11 Ðừng thông dự vào những việc vô bổ của tối tăm! Phải hơn cảnh giới! -- 12 Quả những việc chùng lén họ làm, thì nói ra cũng sượng -- 13 Mọi điều đã cảnh giới sẽ được giải bày ra nhờ sự sáng. 14 Vì phàm mọi điều gì được giải bày ra (như vậy) là sự sáng. Bởi vậy có nói:

Thức dậy đi, hỡi người ngủ mê!

Từ trong cỏi chết, hãy đứng dậy!

Và Ðức Kitô sẽ chiếu soi ngươi!

Ðừng say rượu nhưng hãy say Thần khí

15 Vậy anh em hãy xét cho kỹ xem anh em sống thế nào! Ðừng ở như những người dại dột, nhưng như những người khôn ngoan. 16 Hãy cố chuộc lại thời buổi, vì các ngày (thời hiện tại này đều) là xấu xa. 17 Bởi đó anh em đừng có ngu xuẩn, nhưng hãy lo hiểu thánh ý Chúa là gì. 18 Ðừng say sưa rượu chè, chỉ tổ hư thân; nhưng hãy làm sao cho được no đầy Thần khí! 19 Hãy đối đáp với nhau thánh vịnh, lời ca, lời vãn của Thần khí; xướng ca, tụng niệm kính Chúa hết lòng anh em. 20 Mọi thời, vì mọi sự, hãy nhân danh Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa và là Cha.

Gia đình tín hữu

21 Hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô:

22 Vợ (hãy phục tùng) chồng, như thể đối với Chúa. 23 Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Ðức Kitô là đầu của Hội thánh, và Ngài là Cứu Chúa của thân mình. 24 Dù sao, như Hội thánh tùng phục Ðức Kitô, thì các người làm vợ cũng hãy phục tùng chồng họ như vậy trong mọi sự!

25 Chồng hãy yêu mến vợ, cũng như Ðức Kitô đã yêu mến Hội thánh, và đã phó nộp mình đi, 26 ngõ hầu tác thánh, tẩy sạch, là tắm rửa cho bằng nước và lời, 27 hầu tự hiến cho mình một Hội thánh quang vinh, không một vết nhơ hay nét nhăn, hay chút gì như thế; trái lại để Hội thánh thực là thánh thiện, vô tì tích. 28 Cũng vậy, chồng phải yêu mến vợ mình, như chính thân mình. Mà yêu mến vợ thì khác gì là yêu mến mình! 29 Quả có ai bao giờ lại đi ghét xác thịt mình, trái lại người ta dưỡng nuôi mặc ấm, cũng như Ðức Kitô xử với Hội thánh, 30 vì ta là chi thể của Thân mình Ngài. 31 Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ và khắng khít với vợ mình, và hai chúng sẽ nên một thân xác. 32 Ðó là một mầu nhiệm lớn, tôi muốn ám chỉ về Ðức Kitô và Hội thánh. 33 Dù sao, anh em mỗi người hãy yêu mến vợ mình như chính mình, còn vợ thì hãy kính trọng chồng!

 

Chương 06

 

1 Con cái hãy vâng phục cha mẹ [trong Chúa]: vì đó là điều phải. 2 Hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Lịnh truyền ấy là lịnh truyền thứ nhứt có kèm thêm lời hứa: 3 Ngõ hầu ngươi được phúc và hưởng thọ trên đất.

4 Những người làm cha thì đừng chọc tức con cái, nhưng hãy dưỡng dục, biết răn bảo sửa dạy theo đạo Chúa!

5 Nô lệ, hãy vâng phục các người làm chủ đời này, biết kính giới run sợ, một lòng đơn thành, thật tình, như thể (vâng phục) Ðức Kitô.

6 Ðừng theo thói có mặt trời mới siêng, tìm mua lòng người đời, nhưng như những nô lệ của Ðức Kitô, đem cả tâm hồn làm theo ý Thiên Chúa.

7 Trong phận sự tôi đòi, hãy chí thú vào việc, như thể làm tôi Chúa, chứ không phải người ta, 8 bởi biết rằng ai làm lành sẽ hưởng sự lành nơi Chúa, dù là nô lệ hay tự do. 9 Và chủ cũng phải cư xử như vậy với họ; bỏ thói dọa nạt, hãy biết rằng họ và các người cùng có một Chúa trên trời, và nơi Ngài không có thiên tư vị nể.

Giáp binh của Thiên Chúa

10 Kỳ dư, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11 Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước mưu chước ma qui. 12 Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đỗng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. 13 Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự.

14 Vậy hãy đứng vững! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính; 15 chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an; 16 luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. 17 Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là lời Thiên Chúa. 18 Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong thần khí; và vì thế hãy tỉnh thức, một lòng bền đổ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy. 19 Hãy cầu nguyện cho tôi với, xin (Thiên Chúa) mở miệng tôi, ban cho tôi lời dạn dĩ thông báo mầu nhiệm Tin Mừng, 20 tôi được làm sứ giả loan báo và vì vậy mà bị xiềng xích; xin cho tôi được dạn dĩ rao giảng như tôi phải làm!

Tin tức và lời chào từ biệt

21 Tôi cũng muốn anh em được biết các điều liên can đến tôi, và hiện tôi ra sao. Tykhicô sẽ tin cho anh em biết mọi sự, anh là người mà anh em quí mến, và là người phục vụ trung tín trong Chúa. 22 Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em.

23 Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!

24 Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page