Kinh Thánh Tân Ước

Thư Gửi Tín Hữu Colosê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phaolô, Tông đồ của Ðức Kitô Yêsu bởi ý định Thiên Chúa, và người anh em là Timôthê, 2 kính gửi các thánh ở Colôsê, những anh em thành tín trong Ðức Kitô.

Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta!

 

I. Phần Ðạo Lý

 

Tạ ơn, khẩn nguyện

3 Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu [Kitô], cho anh em luôn luôn trong kinh nguyện, 4 bởi được nghe biết đức tin của anh em trong Ðức Kitô Yêsu, và lòng mến anh em có đối với các thánh, 5 và vì mối hi vọng dành sẵn cho anh em trên trời, anh em đã nghe loan báo trước kia trong lời rao giảng sự thật, Tin Mừng 6 đã đến nơi anh em. Cũng như trong khắp cả thiên hạ, Tin Mừng ấy đã sinh hoa kết quả và cứ lớn lên thế nào, thì cả nơi anh em cũng vậy, kể từ ngày anh em đã được nghe biết và đích thật được am tường về ân sủng của Thiên Chúa, 7 như anh em đã thụ giáo với Epaphra thân mến, nô lệ với cùng một Chúa với tôi, một người tôi trung của Ðức Kitô vì phần ích anh em. 8 Anh cũng đã tỏ cho chúng tôi thấy lòng mến của anh em (đối với chúng tôi) trong Thần khí!

9 Vì lẽ đó mà chúng tôi, từ ngày được nghe biết (về anh em), đã không ngớt khẩn nguyện cho anh em, nài xin cho anh em được am tường đầy đủ về thánh ý Thiên Chúa, với mọi kiểu khôn ngoan thông hiểu thiêng liêng, 10 để anh em đi đứng sao cho xứng với Chúa, mà làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự, sinh đủ thứ hoa quả việc lành, lớn thêm mãi trong sự am tường về Thiên Chúa; 11 được hùng cường dũng mạnh đủ mọi cách, thể theo quyền lực của vinh quang Ngài, mà kiên nhẫn đại lượng trong mọi sự, hân hoan 12 cảm tạ Cha, Ðấng đã làm cho anh em có thể dự phần cơ nghiệp dành cho các thánh trong sự sáng.

13 Chính Người là Ðấng đã kéo anh em ra khỏi quyền lực tối tăm, và chuyển anh em vào nước của Con chí ái Người, 14 trong Ngài ta có ơn cứu chuộc, ơn tha tội.

Ca ngợi địa vị tối cao của Chúa Kitô

15 Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình

là trưởng tử giữa mọi thụ sinh,

16 vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành,

chốn trời cao và nơi dương thế,

vật hữu hình, vật vô hình,

dù là thiên tòa, hay thiên chủ,

dù là thiên phủ, hay là uy linh:

mọi sự đã được tạo thành vì Ngài và cho Ngài!

17 Và Ngài có ưu thắng trên mọi sự,

và mọi sự đều tồn tại trong Ngài.

18 Và Ngài là đầu của Thân mình, tức là Hội thánh.

Ngài là khởi nguyên,

là trưởng tử giữa các vong nhân,

ngõ hầu trong muôn sự Ngài là đệ nhất vô song!

19 Vì chưng Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả viên mãn đậu lại trong Ngài,

20 Và đã giảng hòa cho cả vạn vật

nhờ Ngài và cho Ngài,

đã ban lại bình an nhờ bửu huyết đổ ra nơi thập giá của Ngài,

cho mọi vật dù ở dưới dất hay ở trên trời!

Áp dụng đạo lý cho tín hữu

21 Cả anh em nữa, xưa kia là xa lạ, và bởi tự lòng tự trí và việc làm xấu xa, là thù địch... 22 Nhưng nay, Người đã giao hòa lại nơi thân xác (Ðức Kitô), nhờ sự chết của Ngài, để hiến anh em lên trước nhan Người, thánh thiện, tinh toàn, vô phương trách cứ. 23 (Ấy là) giả như anh em bền đỗ trong đức tin, có nền móng và vững chãi, không lay chuyển khỏi hi vọng của Tin Mừng anh em đã nghe biết, (Tin Mừng) đã được rao giảng cho mọi thụ sinh dưới gầm trời, mà tôi, Phaolô, đã trở thành người phục vụ.

Sứ mạng tông đồ của Phaolô

24 Nay tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em; và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Ðức Kitô phải chịu vì Thân mình Ngài, tức là Hội thánh, 25 mà tôi đã trở thành người phục vụ, thể theo sự an bài Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, đễ lo cho anh em: viên thành (công việc của) Lời Thiên Chúa, 26 mầu nhiệm đã giữ kín từ muôn thuở, muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người: 27 những kẻ đã được Thiên Chúa muốn thông báo cho biết là vì lường phong phú vinh quang của mầu nhiệm ấy nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, mối hi vọng vinh quang! 28 Về Ngài, chúng tôi loan báo, cảnh tỉnh mọi người và dạy dỗ mọi người nên thành toàn trong Ðức Kitô. 29 Và vì thế mà tôi lao đao chiến đấu, chiếu theo phép mầu Ngài đã ra uy mạnh thế trong tôi!

 

Chương 02

 

1 Vả chăng, tôi muốn anh em biết tôi phải đương dầu cuộc chiến khốc liệt nào vì anh em, và những người ở Laođêkia, và những ai chưa giáp mặt tôi trên đời, 2 để tâm hồn họ được phấn khởi, xe kết với nhau trong Ðức mến, trong sự giàu có sung dật, là sự thông hiểu dồi dào, sự am tường mầu nhiệm của Thiên Chúa, Ðức Kitô, 3 trong Ngài có ẩn chứa mọi kho tàng khôn ngoan và trí tri hết thảy!

 

II. Ðề Phòng Lạc Ðạo

 

Sống trong đức tin chân chính

4 Tôi nói thế để đừng có ai dùng xảo ngôn mê hoặc anh em! 5 Vì tuy xác thể xa cách, nhưng nhờ Thần khí, hiện tôi ở với anh em, vui mừng được thấy anh em hàng ngũ chỉnh tề và kiên vững trong lòng tin vào Ðức Kitô.

6 Vậy như anh em đã nhận Ðức Kitô, Chúa Yêsu như thế nào, thì trong Ngài, anh em hãy sống, 7 đâm rễ và xây dựng trong Ngài, vững vàng trong đức tin như anh em đã được thụ giáo, đầy lòng biết ơn cảm mến.

8 Hãy coi chừng đừng để ai lấy cách vật trí tri làm mồi rỗng tuếch đánh bã anh em, thể theo truyền thống người phàm, thể theo nhân tố trần gian, chứ không theo Ðức Kitô.

Chúa Kitô trên hết loài người và Thiên thần

9 Bởi chưng có ở trong Ngài tất cả sự Viên mãn của tính Thiên Chúa -- trong thể lý -- 10 và anh em được sung mãn dư đầy trong Ngài, đầu mọi thiên phủ và uy linh.

11 Trong Ngài anh em được cắt bì, bằng phép cắt bì không do tay người phàm, tức là lột bỏ thân mình xác thịt bằng phép cắt bì của Ðức Kitô 12 (nghĩa là) được mai táng cùng với Ngài trong thanh tẩy, trong Ngài anh em được cùng sống lại, bởi đã tin vào phép mầu Thiên Chúa, Ðấng đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. 13 Anh em đã chết vì các sa ngã, vì sự không cắt bì tính xác thịt anh em, Người đã cho anh em cùng được hồi sinh với Ngài: Người đã ân xá cho ta mọi điều sa ngã, 14 thủ tiêu văn khế tội nợ của ta dựa trên lệnh chỉ cáo tội ta, và Người hủy bỏ đi, đóng đinh nó vào thập giá, 15 tước quyền thiên phủ và uy linh, Người đã bêu nhục công nhiên, khải hoàn trên chúng bằng thập giá!

Những kiểu tu đức lạc đạo

16 Vậy thì đừng có ai xét nét anh em vì ăn vì uống, hay vì mục lễ bái, ngày sóc hay hưu lễ. 17 Ðó chỉ là "bóng" của các điều sẽ đến; còn với Ðức Kitô mới có "mình". 18 Ðừng ai đàn hặc anh em, vì họ hám khổ hạnh, và sùng bái Thiên thần, chiêm nghiệm các điều họ cho là đã thấy, vô cớ dám làm phách nơi trí ý xác thịt của họ. 19 Họ không liên kết với Ðầu, do đó toàn thân được phục vụ và xe kết với nhau, nhờ các gân cốt giao liên nối kết, mà lớn mạnh trưởng thành theo ý Thiên Chúa!

20 Nếu với Ðức Kitô, anh em đã chết cho các nhân tố trần gian, thì tại sao anh em còn bị coi như sống trong thế gian, và nghe chỉ thị: 21 Ðừng lấy, đừng nếm, đừng rờ!

22 Thay thảy chỉ đem về những vật dùng xong là hư mất, thể theo mệnh lệnh giáo điều phàm nhân! 23 Các điều ấy có tiếng là khôn ngoan, vì bởi tự dưng sùng bái, khổ hạnh, hãm mình phạt xác, chứ không phải vì muốn nể nang này khác hầu dong dưỡng xác thịt!

 

Chương 03

 

Chúa Kitô, căn nguyên đời sống mới

1 Vậy đã cùng sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những điều trên cao, nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Lòng tri hãy hứng về những điều trên cao, đừng (hứng) về những điều dưới đất. 3 Quả vậy, anh em đã chết và sự sống của anh em được ẩn tàng nơi Thiên Chúa, cùng với Ðức Kitô; 4 khi nào Ðức Kitô, sự sống của ta tỏ hiện, thì khi ấy cả anh em nữa, anh em cũng sẽ được tỏ hiện cùng với Ngài trong vinh quang!

 

III. Những Lời Khuyên

 

Khuyên chung: Hãy sống đạo

5 Vậy anh em hãy sát phạt chi thể mê theo thế tục: dâm bôn, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa, và tính tham lam hà tiện tức là một sự thờ quấy, 6 những điều kéo thịnh nộ Thiên Chúa đến, 7 trong đó cả anh em nữa cũng đi đứng khi xưa, thời anh em sống trong đó. 8 Nhưng nay, anh em hãy cởi bỏ hết thảy các điều ấy: nóng giận, gắt gỏng, thâm độc, chửi rủa, thô tục nơi miệng lưỡi anh em. 9 Ðừng nói dối nhau!

Anh em lột bỏ người cũ với các hành vi của nó, 10 và đã mặc lấy người mới được canh tân, hầu đạt thấu sự am tường đích thực, chiếu theo hình ảnh của Ðấng đã dựng nên nó, 11 nơi không còn Hi lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man rợ, duyệt chi, nô lệ, tự do, nhưng tất cả mọi sự và trong mọi người: Ðức Kitô!

12 Vậy, theo tư cách là thánh được Thiên Chúa chọn và yêu mến, anh em hãy mặc lấy lòng lân mẫn biết chạnh thương, đức nhân hậu, khiêm nhu, hiền từ đại lượng. 13 Hãy chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, nếu ai có gì trách móc kẻ khác. Cũng như Chúa đã tha thứ cho anh em thế nào, thì anh em cũng vậy! 14 Và trên hết các điều ấy, (anh em hãy mặc lấy) đức mến, tức là giềng mối của sự trọn lành. 15 Và ước gì phúc bình an của Ðức Kitô chưởng trị tâm hồn anh em, (sự bình an ) anh em đã được kêu gọi đến hưởng trong một thân mình. Anh em hãy có lòng biết ơn!

16 Ước gì Lời Ðức Kitô ngự nơi anh em dồi dào phong phú. Hãy lấy tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ sửa bảo nhau! Bởi lòng biết ơn cảm mến, hãy dùng thánh vịnh, lời ca, lời vãn của Thần khí mà ngợi khen Thiên Chúa hết lòng anh em! 17 Phàm điều gì anh em làm, ngôn hành bất luận, mọi sự hết thảy hãy làm vì Danh Chúa Yêsu, và nhờ Ngài, hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha!

Khuyên riêng từng hạng người

18 Vợ hãy phục tùng chồng, như đương nhiên đã phải thế trong Chúa. 19 Chồng hãy yêu mến vợ, đừng gay gắt với họ. 20 Con cái hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì là điều đẹp lòng Chúa. 21 Những người làm cha, đừng khiêu khích con cái, kẻo chúng ra khiếp đảm!

22 Nô lệ, hãy vâng phục các người làm chủ đời này trong mọi sự; đừng theo thói có mặt mới siêng, như những kẻ chỉ tìm mua lòng người; nhưng là một lòng đơn thành, thật tình vì kính sợ Chúa. 23 Làm gì thì hãy đem cả tâm hồn mà làm, như cho Chúa, không phải cho người đời, 24 biết rằng anh em sẽ được lĩnh công nơi Chúa, chính cơ nghiệp của Ngài. Anh em hãy làm tôi Chúa Kitô! 25 Vì kẻ ác sẽ bị báo ác như mình đã làm. Và không có thiên tư tây vị!

 

Chương 04

 

1 Chủ hãy xử đãi với nô lệ theo điều phải chăng, theo sự công bình, biết rằng chính các người cũng có chủ ở trên trời!

Lòng nhiệt thành cầu nguyện và xử thế

2 Anh em hãy bền đỗ cầu nguyện, tỉnh thức cầu nguyện, và tạ ơn. 3 Một trật cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi với, xin Thiên Chúa mở cho chúng tôi cửa Lời (rao giảng), để loan báo mầu nhiệm Ðức Kitô, duyên cớ làm tôi bị xiềng xích, 4 cho tôi biết tỏ bày mầu nhiệm ấy như tôi phải loan báo.

5 Ðối với người ngoài, anh em hãy biết xử thế cho khôn ngoan! Hãy cố chuộc lại thời buổi! 6 Lời lẽ của anh em hằng phải thanh nhã, mặn mà ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi một người.

Tin tức, chào mừng

Lời từ biệt

7 Các điều liên can đến tôi, Tykhicô sẽ tin cho anh em biết mọi sự, anh là người anh em quí mến, là người phục vụ trung tín, và là nô lệ của cùng một Chúa với tôi. 8 Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em. 9 Cùng đi với anh, có Ônêsimô, người anh em trung tín và quí mến, đồng hương với anh em. Họ sẽ tin cho anh em biết mọi sự ở đây.

10 Gửi lời chào anh em, có Aristarkhô, người bạn tù của tôi; Marcô, cháu họ của Barnaba -- anh em đã được dặn làm sao về anh ấy rồi, nếu anh ấy đến, xin anh em đón tiếp anh --; 11 và Yêsu gọi là Giustô. Các anh em này thuộc giới cắt bì. Chỉ có họ cộng tác với tôi cho Nước Thiên Chúa; họ đã thành nguồn an ủi cho tôi. 12 Êpaphra, người đồng hương của anh em, gửi lời chào anh em; (anh là) một nô lệ của Ðức Kitô Yêsu, luôn luôn chiến đấu vì anh em trong kinh nguyện, ngõ hầu anh em được đứng kiên trì, thành toàn, vững vàng về mọi thánh ý Thiên Chúa. 13 Tôi xin chứng thực cho anh, là anh đã lao đao vất vả nhiều vì anh em, và những người Laođikêa và Hiêrapoli. 14 Luca lương y quí mến và Ðêma gửi lời chào anh em.

15 Xin anh em chào thay tôi các anh em người Laođikêa, và Nympha cùng với hội thánh tại nhà ông. 16 Ðọc thư này xong nơi anh em, xin anh em liệu sao cho hội thánh xứ Laođikêa cũng được đọc nữa; còn anh em cũng hãy đọc thư tôi gửi cho xứ Laođikêa.

17 Xin nhắn vơí Arkhippô: Việc phục vụ anh đã lĩnh lấy trong Chúa, anh hãy chu đáo vuông tròn!

18 Lời chào này tự tay tôi, Phaolô. Xin hãy nhớ đến xiềng xích tôi phải chịu.

Ân sủng ở cùng anh em!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page