Những Ðiểm thay đổi
trong Ấn bản tiếng Latinh
của Sách Giáo Lý Công Giáo Mới

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Về Những điểm thay đổi nhỏ trong giáo lý về Quyền Tự Vệ Chính Ðáng trong Ấn Bản Mẩu bằng tiếng Latinh của sách Giáo Lý mới.

Như quý vị và các bạn đã theo dỏi trong những ngày qua, Ấn Bản Mẩu Latinh của sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, đã được công bố trong hai ngày, thứ hai 8/9 và thứ ba 9/9. Thứ hai, mùng 8.9, đúng ngày lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ, thì ÐTC Gioan Phaolô II chính thức công bố Ấn bản Mẩu Latinh cho toàn thể Giáo Hội. Và sang ngày thứ ba 9/9, thì ÐHY Joseph Ratzinger, mở cuộc họp báo, để trình bày Ấn Bản Mẩu Latinh cho giới báo chí thế giới. Như thế, có thể nói, con đường soạn sách giáo lý mới, đã được bắt đầu vào năm 1986, theo sau lời yêu cầu của khóa họp ngoại thường của THÐGM Thế Giới năm 1985, nay được kết thúc, với việc công bố Ấn Bản Mẩu Cuối Cùng, bằng tiếng Latinh, sáng hôm thứ hai vừa qua 8/9/1997. Công việc đã kéo dài trong vòng 11 năm. Năm 1992, một chặng quan trọng đã được thực hiện. Ðó là ấn bản chính thức đầu tiên bằng tiếng Pháp đã được công bố. Nhưng ấn bản tiếng Pháp, không phải là ấn bản Mẩu cuối cùng.Vì thế ÐTC Gioan Phaolô II đã thiết lập một ủy ban Liên Bộ, làm việc từ đó đến nay, dựa theo những đề nghị hoặc góp ý từ các nơi trong giáo hội gởi về Roma, để soạn ra Ấn bản mẩu bằng tiếng Latinh, được công bố sáng thứ hai 8/9 và sáng thứ ba 9/9. So sánh bản tiếng Latinh vừa được công bố, với bản tiếng Pháp được công bố năm 1992, người ta ghi nhận có 103 thay đổi, trong từ ngữ, trong lời văn, trong giáo lý được trình bày. Trong số 103 thay đổi nầy, có những thay đổi không quan trọng lắm, nhưng cũng có những thay đổi rất quan trọng, chẳng hạn như những thay đổi liên quan đến án tử hình, và đến việc phá thai, ngừa thai, kế hoạch hóa gia đình. Trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến nay 1997, có một biến cố quan trọng đã xảy ra, và có ảnh hưởng trên Ấn bản mẩu bằng tiếng Latinh của sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, đó là biến cố ÐTC Gioan Phaolô II công bố thông điệp Tin Mừng Sự sống, Evangelium Vitae, vào năm 1995. Giáo Huấn của Thông Ðiệp Tin Mừng Sự Sống được đưa vào trong ấn bản mẩu latinh của sách Giáo Lý. Trong mục thời sự nầy, chúng tôi không thể bàn hết về tất cả những thay đổi nầy, nhưng chỉ xin chú ý đến thay đổi nhỏ nơi số 2265 của sách Giáo Lý, nói về sự Tự vệ chính đáng.

Trước hết chúng ta hãy đọc số 2265,trong ấn bản Tiếng Pháp như sau:

Tự vệ chính đáng không những là một quyền lợi, mà còn là một bổn phận nghiêm trọng đối với những ai có trách nhiệm về mạng sống của người khác, về ích chung của gia đình hoặc của xã hội.

Số 2265 nầy, trong ấn bản Mẩu Latinh được thay đổi như sau:

Tự vệ chính đáng không những là một quyền lợi, mà còn là một bổn phận nghiêm trọng đối với những ai có trách nhiệm về mạng sống của người khác. (Thêm mới): Duy trì Công ích đòi buộc làm cho kẻ tấn kích bất công trở thành không có khả năng gây thiệt hại. Ðể đạt mục tiêu nầy, những ai có quyền hành hợp pháp thì có quyền lợi dùng sức mạnh vũ khí để đẩy lui những kẻ tấn công vào cộng đoàn dân sự được trao phó cho trách nhiệm của họ.

So sánh số 2265 nơi ấn bản tiếng Pháp và 2265 nơi ấn bản mẩu Latinh, chúng ta thấy có 3 yếu tố: điều được giữ lại, điều bị bỏ đi, và điều được thêm vào.

Ðiều được giữ lại là câu đầu tiên của số 2265: đó là:

Việc tự vệ chính đáng không những là một quyền lợi mà còn là một bổn phận nghiêm trọng đối với những ai có trách nhiệm về mạng sống của kẻ khác.

Ðiều bị bỏ đi, nghỉa là có trong số 2265 của bản tiếng Pháp, nhưng không có trong ấn bản Mẩu Latinh: đó là:

về ích chung của gia đình hoặc của xã hội.

Ðiều được thêm vào nơi Ấn Bản mẩu Latinh:

Duy trì Công Ích đòi buộc làm cho kẻ tấn kích bất công trở thành không có khả năng gây thiệt hại. Ðể đạt mục tiêu nầy, những ai có quyền hành hợp pháp thì có quyền lợi dùng sức mạnh vũ khí để đẩy lui những kẻ tấn công vào cộng đoàn dân sự được trao phó cho trách nhiệm của họ.

Chúng ta lưu ý thêm, là câu thêm vào số 2265, lại là câu đầu tiên của số 2266 trong ấn bản tiếng Pháp. Như vậy, chúng ta hiểu là có sự sửa đổi lại về cấu trúc giữa các số 2265 và 2266.

Câu thêm:

Ðể đạt mục tiêu nầy, những ai có quyền hành hợp pháp thì có quyền lợi dùng sức mạnh vũ khí để đẩy lui những kẻ tấn công vào cộng đòan dân sự được trao phó cho trách nhiệm của họ.

Câu thêm nầy, giải thích rõ ràng hơn câu đã bị bỏ đi, không còn trong ấn bản Mẩu Latinh.

Thật là khó để trình bày nơi đây những thay đổi, nhưng chúng tôi đã chọn số 2265, để làm thí dụ cho thấy là sự thay đổi trong ấn bản Mẩu Latinh, không có gì nghịch lại điều đã được trình bày, nhưng giải thích thêm cho rõ ràng hơn mà thôi.

Tiếp theo số 2265, nói về sự tự vệ chính đáng, thì hai số 2266 và 2267 nói về án tử hình, như biện pháp tự vệ chính đáng. Nhưng mục thời sự hôm nay đã dài. Chúng tôi xin dành vấn đề nầy lại cho một dịp khác sau nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page