Chân Lý và Tự Do

(Tài Liệu Giáo Lý Cho Người Trưởng Thành

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Dẫn nhập

 

I. Chân Lý Về Con Người

01. Tương quan giữa chân lý và tự do

02. Chân lý về con người

03. Cái nhìn mặc khải về con người

04. Ba chức năng cơ bản của con người

05. Lịch sử tính của con người

06. Chúa Kitô là khuôn mẫu sống động

07. Sống theo chúa Kitô

08. Chiều kích luân lý của con người

 

II. Tiêu Chuẩn Luân Lý

09. Ba yếu tố nền tảng của luân lý

10. Vấn đề lương tâm

11. Lương tâm theo luân lý Kitô giáo

12. Hoán cải lương tâm

13. Sống theo tiếng nói lương tâm

14. Lương tâm phải tuân theo chân lý

15. Vai trò giáo huấn của Giáo Hội

16. Một quan niệm đúng đắn về tự do

17. Tự do nội tâm

18. Tự do lương tâm và quyền giáo huấn của Giáo Hội

19. Bản tính tự nhiên của con người

20. Tương quan giữa luật tự nhiên và mạc khải

21. Thẩm quyền Giáo Hội đối với luật tự nhiên

22. Thái độ của Kitô hữu đối với luật pháp quốc gia

23. Giới hạn của quyền bính nhà nước

24. Lập trường của Giáo Hội đối với các chế độ độc tài

25. Giáo hội với các thể chế dân chủ

 

III. Nguyên Tắc Luân Lý

26. Luân lý hoàn cảnh

27. Hành vi luân lý của con người

28. Ðịnh hướng cơ bản của Kitô hữu

29. Nguyên tắc quy định luân lý tính

30. Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện

31. Một hành động có hai hậu quả

 

IV. Tội Lỗi

32. Ðánh mất ý thức về tội lỗi

33. Chiều kích Giáo Hội của tội lỗi

34. Chiều kích xã hội của tội lỗi

35. Tội của tập thể

36. Nguyên nhân của tội lỗi

37. Hậu quả của tội lỗi

38. Sự hiện diện và tác động của ma quỷ

39. Tội lỗi như một nghiện ngập

40. Trở về với lòng nhân từ Thiên Chúa

41. Sự bình phục của tâm hồn

 

V. Các Nhân Ðức Căn Bản

42. Những mối tương quan nền tảng

43. Những hình thức vô thần

44. Thái độ của Giáo Hội đối với chủ nghĩa vô thần

45. Trào lưu tục hóa

46. Giá trị của các thực tại trần thế

47. Tuyên xưng đức tin

48. Phát triển và bảo vệ đức tin

49. Những hình thức dị đoan

50. Tâm trạng của người thời đại

51. Niềm hy vọng Kitô giáo

52. Niềm hy vọng đích thực

53. Niềm hy vọng trong đau khổ

54. Thể hiện niềm hy vọng vĩnh cửu

55. Niềm hy vọng trong thư Phaolô

56. Mặt trái của niềm hy vọng

57. Tương quan giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân

58. Mạc khải về tình yêu

59. Chiều kích giao ước của tình yêu

60. Ðặc điểm của tình yêu đích thực

61. Tính cách các Bí Tích của tình yêu

62. Tình yêu của Chúa Giêsu

63. Yêu thương kẻ thù

64. Tương quan giữa công bằng và bác ái

65. thứ từ khi thực thi bác ái

66. Những lỗi nghịch đức bác ái

 

 

"Chân Lý và Tự Do - Tài Liệu Giáo Lý Cho Người Trưởng Thành"

Copyright (C) 2005 Radio Veritas Asia. All rights reserved.

Last updated: March 1, 2005 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page