Truyện Vui Suy Niệm

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 12 -

Ðược Trọng Thưởng

 

Nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Ðộ là cha Anthony de Mello đã kể câu chuyện sau đây:

Có một vị khổ tu kia sống rất nhiệm nhặt. Suốt đời ông chỉ có một mối thao thức, đó là ra sức chiến đấu chống lại tình dục nơi ông cũng như nơi người khác. Ðến tuổi già ông cũng nhắm mắt xuôi tay như mọi người, cái chết của ông làm cho mọi người thương tiếc.

Một người đệ tử nọ không chịu đựng nổi sự ra đi của thầy cho nên cũng ngã bệnh và qua đời.

Bên kia thế giới, người đệ tử chứng kiến một cảnh tượng làm cho anh rất hài lòng, anh thấy bên cạnh vị thầy đáng kính của anh là người đàn bà đẹp tuyệt vời. Người đệ tử chợt nghĩ rằng thầy mình đã xứng đáng được thưởng công, vì những chay tịnh và chiến đấu cam go của ông chống lại những cơn cám dỗ về tình dục. Người đệ tử bèn nấn ná đến bên thầy để chúc mừng, anh ta nói:

- Thưa thầy, bây giờ thì con mới biết rằng Chúa là Ðấng công minh chính trực. Ngài đã thưởng công cho không biết bao nhiêu chay tịnh khắc khổ của thầy lúc còn ở trần gian.

Thế nhưng anh ngạc nhiên vô cùng. Vì thầy anh lại không để lộ một chút vui mừng nào. Trái lại, với tất cả buồn phiền ông thốt lên:

- Người thật là thằng điên. Ðây không phải là thiên đàng. Ta không được thưởng công gì cả. Người đàn bà này cũng bị trầm luân như ta mà thôi.

Qua câu chuyện trên đây có lẽ linh mục Anthony de Mello muốn nói với chúng ta rằng sự thánh thiện đích thực không hệ ở lối sống khắc khổ, tuân giữ một cách nhiệm nhặt các quy luật của đạo như ăn chay, hãm mình, bố thí, đọc kinh...

Ðạo của chúng ta không chỉ là một hệ thống luân lý gồm những điều phải làm và chỉ là một cuộc thao luyện của ý chí.

Ðạo của chúng ta thiết yếu là một con người. Con người ấy chính là Ðức Giêsu Kitô. Ðó là một sức sống mà chúng ta không ngừng được mời gọi múc lấy.

Ðối lại với sự giữ đạo hình thức và vụ lợi của người Do Thái, Chúa Giêsu đề ra cách sống đạo đích thực. Sống đạo không chỉ là việc chu toàn lề luật, nhưng cốt yếu là đi theo Chúa Giêsu. Ði theo Chúa trước hết là sống như Ngài, nghĩa là sống siêu thoát như Ngài. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Ðây là thái độ cơ bản để theo Chúa Giêsu.

Theo Chúa là sống phó thác như Ngài, nghĩa là đón nhận và thực thi ý Chúa Cha trong từng biến cố, từng phút giây của cuộc sống.

Theo Chúa cũng như có nghĩa là sống bằng chính sức sống của Ngài. Chúa Giêsu không chỉ là một mẫu gương để chúng ta noi theo. Ngài chính là sức sống của chúng ta. Sống đạo đích thực là kết hợp với Ngài, là nên một với Ngài, đến độ có thể nói như Thánh tông đồ Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa Giêsu sống trong tôi". (Gl 2:20)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page