Ngày 23 Tháng Mười

Thánh Gioan Capistranô, Linh Mục 

(1386-1456)

 

Thánh nhân sinh tại Capistranô vào năm 1386. Năm 30 tuổi, ngài gia nhập dòng Phanxicô. Sau thời gian sống tại nhà tập với những hy sinh khiêm hạ, ngài theo học thần học. Vào năm 1425, ngài thụ phong linh mục và bắt đầu đi rao giảng khắp nước Ý. Ngài đã thúc đẩy lòng nhiệt thành của mọi người bằng những bài giảng và phép lạ kèm theo. Các Ðức Giáo Hoàng trao cho ngài những sứ mạng khó khăn tại Âu Châu cũng như tại đất thánh. Ngoài ra, ngài còn góp phần vào việc canh tân nhà dòng tại Ý và Pháp, đồng thời ngài dồn mọi nỗ lực trong suốt 5 năm trường để chống lại lạc giáo. Sau khi thất bại trận tại Constantinople (1453), áp lực của quân Thổ Nhĩ Kỳ đè nặng trên nước Hung Gia Lợi, ngài đã giảng thuyết và chiến đấu trong hàng ngũ Thập Tự Quân (14/7/1456). Ba tháng sau, vì kiệt sức, ngài qua đời bình yên trong một nhà dòng.
Back to Home