Thánh Phaolô Tống Viết Bường, Quan Thị Vệ 

(+ 1833)

 

Thánh Phaolô Tống Viết Bường sinh tại Phủ Cam (Huế) trong một gia đình đạo hạnh thuộc dòng họ quan. Nhập quân ngũ, vì đời sống liêm khiết và đức độ, ngài được chọn làm cai đội, sau được thăng chức thị vệ cho vua Minh Mạng. Khi biết ngài theo đạo Công Giáo, nhà vua truyền lệnh giáng chức ngài xuống làm lính. Cuối tháng 12/1832, ngài bị tống ngục và phải mang gông xiềng nặng. Các quan dùng hết cách để dụ ngài bỏ đạo, nhưng vô ích, vì ngài quyết giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa cho dù phải chịu mọi cực hình.

Ngài bị trảm quyết tại pháp trường Thợ Ðúc (Huế).

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home