Ngày 18 Tháng Mười

Thánh Luca, Thánh Sử

 

Mặc dù chúng ta không được rõ ngài sinh ra ở đâu và vào năm nào, nhưng theo những tài liệu gom góp, thì ngài là một vị lương y, hành nghề ở Antiokia và đồng thời cũng là một văn sĩ. Chúng ta đọc thấy trong Phúc Âm của ngài những lời văn thật linh động và lưu loát. Ngài vốn là người ngoại, khi thánh Phaolô giảng đạo tại thành Troa, ngài đã xin theo, xin làm môn đệ và cùng đi loan truyền Tin Mừng với thánh Phaolô trong nhiều năm. Khi thánh Phaolô bị bắt, người ta không còn biết gì về quãng đời cuối cùng của ngài. Theo tài liệu tìm được ở Constantiople, thì thánh Luca đã rao giảng Phúc Âm ở Achaie, Béoti và sau làm Giám Mục thành Thébes. Thánh Gaudence de Brescia đã quả quyết thêm rằng Luca đã cùng lãnh triều thiên tử đạo với thánh Anrê tại Patras thuộc Achaie.

Qua Phúc Âm của ngài, chúng ta thấy nổi bật một điểm sáng chói, đó là những dụ ngôn đầy ý nghĩa diễn tả tình thương của Chúa: người con hoang đàng, người trộm lành, ông Gia Kêu, người Samaritanô nhân hậu. Ðồng thời ngài cũng chú ý nhiều đến tinh thần cầu nguyện với lòng khiêm tốn và tín ngưỡng.

Qua Công Vụ Sứ Ðồ, chúng ta có được một sử liệu quý giá của thời sơ khai, chứng tỏ rằng Chúa Thánh Thần luôn hoạt động và hiện diện trong Giáo Hội.
Back to Home